รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน กรกฎาคม 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

04 สระบุรี 10813 โรงพยาบาลหนองโดน 84,483.28 -2,128,985.24 -2,213,468.52 -2,620.01