รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 เชียงใหม่ 11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา -9,469,987.21 -3,127,615.22 6,342,371.99 -66.97
01 เชียงใหม่ 11124 โรงพยาบาลสะเมิง 2,525,646.00 -918,766.31 -3,444,412.31 -136.38
01 เชียงใหม่ 11132 โรงพยาบาลฮอด -557,479.58 -8,254,129.52 -7,696,649.94 1,380.62
01 เชียงใหม่ 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย -8,033,605.93 -17,923,933.00 -9,890,327.07 123.11
01 เชียงใหม่ 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง 4,606,351.14 -11,306,442.80 -15,912,793.94 -345.45
01 ลำพูน 11142 โรงพยาบาลลี้ -2,023,626.24 -7,295,236.97 -5,271,610.73 260.50
01 ลำพูน 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ -3,847,142.35 -4,769,941.07 -922,798.72 23.99
01 ลำพูน 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง -1,350,020.55 -3,469,302.71 -2,119,282.16 156.98
01 ลำปาง 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 2,068,520.00 -10,984,534.66 -13,053,054.66 -631.03
01 ลำปาง 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม -2,668,580.00 -604,232.41 2,064,347.59 -77.36
01 ลำปาง 11153 โรงพยาบาลแม่พริก -5,733,600.00 -2,535,586.78 3,198,013.22 -55.78
01 ลำปาง 11155 โรงพยาบาลสบปราบ -867,000.00 -5,985,840.48 -5,118,840.48 590.41
01 แพร่ 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง 2,546,224.46 -783,716.03 -3,329,940.49 -130.78
01 แพร่ 11167 โรงพยาบาลลอง -3,419,747.30 -2,942,382.91 477,364.39 -13.96
01 แพร่ 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น 3,922,785.46 -13,679.37 -3,936,464.83 -100.35
01 แพร่ 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ -2,598,527.60 -1,864,537.48 733,990.12 -28.25
01 น่าน 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง -191,134.95 -3,783,284.80 -3,592,149.85 1,879.38
01 น่าน 11177 โรงพยาบาลเวียงสา 13,993,211.43 -2,270,480.10 -16,263,691.53 -116.23
01 น่าน 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง -774,268.09 -4,351,447.49 -3,577,179.40 462.01
01 น่าน 11180 โรงพยาบาลนาหมื่น 534,813.33 -1,274,454.53 -1,809,267.86 -338.30
01 น่าน 11183 โรงพยาบาลสองแคว -1,303,287.18 -1,237,316.19 65,970.99 -5.06
01 น่าน 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 2,378,091.89 -1,442,610.39 -3,820,702.28 -160.66
01 น่าน 25017 โรงพยาบาลภูเพียง 8,194,340.84 -331,888.79 -8,526,229.63 -104.05
01 เชียงราย 11191 โรงพยาบาลป่าแดด -439,060.72 -6,343,943.80 -5,904,883.08 1,344.89
01 เชียงราย 11192 โรงพยาบาลแม่จัน -23,589,793.03 -9,820,847.36 13,768,945.67 -58.37
01 เชียงราย 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย 17,424,133.41 -13,410,140.27 -30,834,273.68 -176.96
01 เชียงราย 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 14,859.12 -13,444,909.13 -13,459,768.25 -90,582.54
01 เชียงราย 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 133,738,620.30 -9,905,713.39 -143,644,333.69 -107.41
01 เชียงราย 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 466,616.38 -2,107,207.97 -2,573,824.35 -551.59
01 แม่ฮ่องสอน 11203 โรงพยาบาลขุนยวม 26,764.90 -2,938,268.92 -2,965,033.82 -11,078.07
01 แม่ฮ่องสอน 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า -7,038,504.83 -4,220,333.98 2,818,170.85 -40.04
03 ชัยนาท 27975 โรงพยาบาลเนินขาม 2,508,788.17 -1,312,835.50 -3,821,623.67 -152.33
03 นครสวรรค์ 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย -47,548.92 -489,671.58 -442,122.66 929.83
04 นนทบุรี 10756 โรงพยาบาลบางกรวย -13,558,000.00 -50,874,198.39 -37,316,198.39 275.23
04 นนทบุรี 10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ -10,919,020.05 -1,815,506.16 9,103,513.89 -83.37
04 พระนครศรีอยุธยา 10781 โรงพยาบาลบ้านแพรก -1,716,278.02 -753,561.66 962,716.36 -56.09
04 สระบุรี 10808 โรงพยาบาลหนองแค 1,767,516.31 -958,988.04 -2,726,504.35 -154.26
04 สระบุรี 10811 โรงพยาบาลบ้านหมอ 1,081,166.56 -7,062,985.86 -8,144,152.42 -753.27
05 กาญจนบุรี 11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5,200,948.00 -330,867.48 -5,531,815.48 -106.36
05 กาญจนบุรี 11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี 1,282,935.08 -54,525,238.13 -55,808,173.21 -4,350.04
06 ชลบุรี 10824 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 1,009,381.25 -767,223.38 -1,776,604.63 -176.01
06 จันทบุรี 10839 โรงพยาบาลมะขาม -1,320,385.96 -1,460,636.93 -140,250.97 10.62
06 ตราด 10849 โรงพยาบาลเกาะกูด 816,153.14 -3,855,403.71 -4,671,556.85 -572.39
06 ตราด 13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง 5,792,870.38 -939,057.10 -6,731,927.48 -116.21
07 ขอนแก่น 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 0.00 -46,995,544.34 -46,995,544.34 0.00
07 ขอนแก่น 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 5,389,053.59 -864,032.38 -6,253,085.97 -116.03
07 มหาสารคาม 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 2,564,430.35 -5,643,642.22 -8,208,072.57 -320.07
08 เลย 11032 โรงพยาบาลปากชม 11,638,429.61 -7,680,898.14 -19,319,327.75 -166.00
08 เลย 11033 โรงพยาบาลนาแห้ว 4,225,701.41 -391,871.93 -4,617,573.34 -109.27
08 เลย 11035 โรงพยาบาลท่าลี่ 2,332,884.73 -345,514.93 -2,678,399.66 -114.81
08 หนองคาย 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 4,342,151.44 -7,570,086.49 -11,912,237.93 -274.34
08 นครพนม 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร 5,646,542.09 -568,157.54 -6,214,699.63 -110.06
10 ศรีสะเกษ 28016 โรงพยาบาลศิลาลาด -1,004,359.35 -1,284,463.52 -280,104.17 27.89
10 อำนาจเจริญ 10985 โรงพยาบาลชานุมาน 117,237.76 -2,787,940.93 -2,905,178.69 -2,478.02
11 นครศรีธรรมราช 11326 โรงพยาบาลพิปูน 312,753.14 -2,629,837.91 -2,942,591.05 -940.87
11 นครศรีธรรมราช 11328 โรงพยาบาลชะอวด 14,801,359.18 -14,143,990.65 -28,945,349.83 -195.56
11 นครศรีธรรมราช 11660 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 887,417.17 -1,287,710.20 -2,175,127.37 -245.11
11 นครศรีธรรมราช 40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 424,406.76 -2,077,586.26 -2,501,993.02 -589.53
11 นครศรีธรรมราช 40743 โรงพยาบาลพระพรหม 17,602,078.79 -489,297.94 -18,091,376.73 -102.78
11 พังงา 11347 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 98,110.16 -4,104,447.71 -4,202,557.87 -4,283.51
11 พังงา 11352 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 21,073.01 -22,174.47 -43,247.48 -205.23
11 สุราษฎร์ธานี 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 131,456,244.62 -7,454,149.01 -138,910,393.63 -105.67
11 สุราษฎร์ธานี 11363 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 228,755.45 -9,786,467.45 -10,015,222.90 -4,378.14
11 สุราษฎร์ธานี 11654 โรงพยาบาลวิภาวดี 1,610,752.17 -304,737.94 -1,915,490.11 -118.92
11 ระนอง 11373 โรงพยาบาลกระบุรี 5,159,455.70 -26,050,248.99 -31,209,704.69 -604.90
12 สตูล 11402 โรงพยาบาลควนโดน 5,185,181.20 -1,636,448.64 -6,821,629.84 -131.56
12 ตรัง 11410 โรงพยาบาลสิเกา 5,310,182.55 -740,974.48 -6,051,157.03 -113.95
12 ตรัง 11412 โรงพยาบาลวังวิเศษ 9,927,900.00 -7,659,971.96 -17,587,871.96 -177.16
12 ตรัง 11413 โรงพยาบาลนาโยง 103,499.00 -1,881,998.06 -1,985,497.06 -1,918.37
12 ตรัง 14139 โรงพยาบาลรัษฎา 2,664,338.85 -10,970,023.08 -13,634,361.93 -511.74
12 พัทลุง 11421 โรงพยาบาลบางแก้ว 3,450,309.45 -691,948.66 -4,142,258.11 -120.05
12 ปัตตานี 11428 โรงพยาบาลไม้แก่น 5,258,009.79 -1,006,131.18 -6,264,140.97 -119.14
12 ยะลา 13806 โรงพยาบาลกาบัง -887,715.67 -4,875,826.48 -3,988,110.81 449.26
12 นราธิวาส 11438 โรงพยาบาลรือเสาะ 3,524,811.16 -7,512,273.79 -11,037,084.95 -313.13
12 นราธิวาส 11439 โรงพยาบาลศรีสาคร -3,977,352.99 -276,074.71 3,701,278.28 -93.06
12 นราธิวาส 11441 โรงพยาบาลสุคิริน 11,363.51 -6,180,494.03 -6,191,857.54 -54,488.95
12 นราธิวาส 11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี -1,088,177.43 -8,995,890.24 -7,907,712.81 726.69