รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 เชียงใหม่ 11124 โรงพยาบาลสะเมิง 0.00 -581,108.54 0.00 0.00
01 เชียงใหม่ 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย 0.00 -8,507,473.82 0.00 0.00
01 เชียงใหม่ 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง 0.00 -4,695,389.64 0.00 0.00
01 ลำพูน 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ 0.00 -2,961,398.33 0.00 0.00
01 ลำพูน 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 0.00 -2,445,012.28 0.00 0.00
01 ลำปาง 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 0.00 -7,326,009.62 0.00 0.00
01 ลำปาง 11153 โรงพยาบาลแม่พริก 0.00 -649,574.48 0.00 0.00
01 ลำปาง 11155 โรงพยาบาลสบปราบ 0.00 -3,674,783.09 0.00 0.00
01 ลำปาง 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน 0.00 -31,921.46 0.00 0.00
01 น่าน 11173 โรงพยาบาลแม่จริม 0.00 -351,700.09 0.00 0.00
01 น่าน 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง 0.00 -1,904,858.55 0.00 0.00
01 น่าน 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง 0.00 -1,754,775.20 0.00 0.00
01 เชียงราย 11191 โรงพยาบาลป่าแดด 0.00 -3,918,273.89 0.00 0.00
01 เชียงราย 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย 0.00 -3,332,184.00 0.00 0.00
01 เชียงราย 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 0.00 -8,220,723.34 0.00 0.00
01 เชียงราย 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 0.00 -11,751,996.10 0.00 0.00
01 เชียงราย 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว 0.00 -1,383,416.23 0.00 0.00
01 แม่ฮ่องสอน 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า 0.00 -289,859.69 0.00 0.00
04 นนทบุรี 10756 โรงพยาบาลบางกรวย 0.00 -16,342,423.79 0.00 0.00
04 สระบุรี 10811 โรงพยาบาลบ้านหมอ 0.00 -4,681,757.75 0.00 0.00
05 กาญจนบุรี 11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี 0.00 -53,868,886.35 0.00 0.00
06 ตราด 10849 โรงพยาบาลเกาะกูด 0.00 -3,155,367.48 0.00 0.00
06 ตราด 13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง 0.00 -835,079.80 0.00 0.00
08 เลย 11032 โรงพยาบาลปากชม 0.00 -2,419,857.99 0.00 0.00
08 หนองคาย 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 0.00 -4,835,201.60 0.00 0.00
11 นครศรีธรรมราช 11328 โรงพยาบาลชะอวด 0.00 -14,011,020.86 0.00 0.00
11 สุราษฎร์ธานี 11363 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 0.00 -5,360,256.20 0.00 0.00
11 ระนอง 11373 โรงพยาบาลกระบุรี 0.00 -15,956,720.71 0.00 0.00
12 ตรัง 11412 โรงพยาบาลวังวิเศษ 0.00 -6,058,906.68 0.00 0.00
12 ตรัง 14139 โรงพยาบาลรัษฎา 0.00 -8,421,372.72 0.00 0.00
12 ตรัง 28817 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0.00 -1,766,476.82 0.00 0.00
12 นราธิวาส 11441 โรงพยาบาลสุคิริน 0.00 -607,351.92 0.00 0.00
12 นราธิวาส 11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี 0.00 -1,347,312.12 0.00 0.00