รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน กรกฎาคม 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)