รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน กันยายน 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 เชียงใหม่ 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ 4,969,989,000.00 5,553,305,234.64 583,316,234.64 11.74 4,894,202,000.00 5,254,022,112.00 359,820,112.00 7.35
01 เชียงใหม่ 11119 โรงพยาบาลจอมทอง 579,368,996.88 614,388,747.22 35,019,750.34 6.04 558,822,759.53 548,153,404.85 -10,669,354.68 -1.91
01 เชียงใหม่ 11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 119,859,065.51 129,805,117.05 9,946,051.54 8.30 129,329,052.72 132,932,732.27 3,603,679.55 2.79
01 เชียงใหม่ 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว 223,648,628.47 246,007,559.42 22,358,930.95 10.00 222,695,679.21 245,455,666.99 22,759,987.78 10.22
01 เชียงใหม่ 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 154,153,175.90 183,443,798.74 29,290,622.84 19.00 153,071,960.00 170,937,743.89 17,865,783.89 11.67
01 เชียงใหม่ 11123 โรงพยาบาลแม่แตง 165,362,171.48 199,207,190.55 33,845,019.07 20.47 164,850,451.25 181,290,351.31 16,439,900.06 9.97
01 เชียงใหม่ 11124 โรงพยาบาลสะเมิง 78,456,598.66 77,691,985.85 -764,612.81 -0.97 75,930,952.66 78,610,752.16 2,679,799.50 3.53
01 เชียงใหม่ 11125 โรงพยาบาลฝาง 597,061,630.11 615,424,440.54 18,362,810.43 3.08 583,572,815.00 604,526,678.87 20,953,863.87 3.59
01 เชียงใหม่ 11126 โรงพยาบาลแม่อาย 246,714,794.61 249,572,458.66 2,857,664.05 1.16 237,073,786.95 234,282,382.64 -2,791,404.31 -1.18
01 เชียงใหม่ 11127 โรงพยาบาลพร้าว 123,057,100.00 127,365,421.88 4,308,321.88 3.50 120,236,020.00 123,616,702.64 3,380,682.64 2.81
01 เชียงใหม่ 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง 432,570,783.50 500,315,085.20 67,744,301.70 15.66 428,814,214.75 462,236,678.27 33,422,463.52 7.79
01 เชียงใหม่ 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง 145,118,210.55 161,953,258.15 16,835,047.60 11.60 146,495,017.62 160,152,429.38 13,657,411.76 9.32
01 เชียงใหม่ 11130 โรงพยาบาลสันทราย 524,880,201.86 656,460,534.19 131,580,332.33 25.07 511,711,479.41 553,152,933.71 41,441,454.30 8.10
01 เชียงใหม่ 11131 โรงพยาบาลหางดง 236,151,045.85 255,226,281.95 19,075,236.10 8.08 227,201,372.19 250,216,114.52 23,014,742.33 10.13
01 เชียงใหม่ 11132 โรงพยาบาลฮอด 131,259,921.01 141,298,583.61 10,038,662.60 7.65 131,817,400.59 149,552,713.13 17,735,312.54 13.45
01 เชียงใหม่ 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า 114,131,033.50 92,629,843.88 -21,501,189.62 -18.84 98,787,586.77 87,569,232.06 -11,218,354.71 -11.36
01 เชียงใหม่ 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย 158,127,311.16 149,502,700.03 -8,624,611.13 -5.45 166,160,917.09 167,426,633.03 1,265,715.94 0.76
01 เชียงใหม่ 11135 โรงพยาบาลสารภี 168,102,467.52 167,221,067.91 -881,399.61 -0.52 158,920,077.30 166,185,174.33 7,265,097.03 4.57
01 เชียงใหม่ 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง 98,029,857.67 90,135,457.97 -7,894,399.70 -8.05 93,423,506.53 101,441,900.77 8,018,394.24 8.58
01 เชียงใหม่ 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ 123,183,662.75 132,416,595.77 9,232,933.02 7.50 119,814,439.00 125,735,573.39 5,921,134.39 4.94
01 เชียงใหม่ 11138 โรงพยาบาลแม่วาง 110,330,600.00 120,726,830.51 10,396,230.51 9.42 109,849,600.00 119,259,743.28 9,410,143.28 8.57
01 เชียงใหม่ 11139 โรงพยาบาลแม่ออน 90,540,200.00 92,751,659.94 2,211,459.94 2.44 90,381,200.00 91,387,997.28 1,006,797.28 1.11
01 เชียงใหม่ 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ 83,841,304.24 97,385,108.94 13,543,804.70 16.15 83,169,875.84 87,061,320.53 3,891,444.69 4.68
01 เชียงใหม่ 23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 57,962,625.12 65,377,060.65 7,414,435.53 12.79 65,316,725.28 62,334,604.83 -2,982,120.45 -4.57
01 ลำพูน 10714 โรงพยาบาลลำพูน 1,214,403,941.65 1,320,381,005.96 105,977,064.31 8.73 1,137,340,000.00 1,170,660,279.94 33,320,279.94 2.93
01 ลำพูน 11140 โรงพยาบาลแม่ทา 101,910,697.08 109,028,262.69 7,117,565.61 6.98 101,226,131.92 103,732,750.79 2,506,618.87 2.48
01 ลำพูน 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 118,245,832.33 130,337,616.09 12,091,783.76 10.23 118,213,000.00 123,707,588.09 5,494,588.09 4.65
01 ลำพูน 11142 โรงพยาบาลลี้ 205,782,573.76 205,194,265.09 -588,308.67 -0.29 207,806,200.00 212,489,502.06 4,683,302.06 2.25
01 ลำพูน 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 86,135,590.30 91,351,122.94 5,215,532.64 6.06 86,318,973.58 87,609,789.33 1,290,815.75 1.50
01 ลำพูน 11144 โรงพยาบาลป่าซาง 204,971,505.30 223,222,763.45 18,251,258.15 8.90 199,389,187.69 200,498,614.25 1,109,426.56 0.56
01 ลำพูน 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ 82,930,755.65 82,249,710.67 -681,044.98 -0.82 86,777,898.00 87,019,651.74 241,753.74 0.28
01 ลำพูน 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 61,261,639.45 64,081,171.43 2,819,531.98 4.60 62,611,660.00 67,550,474.14 4,938,814.14 7.89
01 ลำปาง 10672 โรงพยาบาลลำปาง 4,164,650,000.00 4,536,179,837.43 371,529,837.43 8.92 4,164,650,000.00 4,363,117,272.31 198,467,272.31 4.77
01 ลำปาง 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 149,946,120.00 128,432,235.12 -21,513,884.88 -14.35 147,877,600.00 139,416,769.78 -8,460,830.22 -5.72
01 ลำปาง 11147 โรงพยาบาลเกาะคา 366,692,250.00 403,737,907.43 37,045,657.43 10.10 355,927,710.00 360,318,419.87 4,390,709.87 1.23
01 ลำปาง 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม 106,152,950.00 104,602,986.62 -1,549,963.38 -1.46 108,821,530.00 105,207,219.03 -3,614,310.97 -3.32
01 ลำปาง 11149 โรงพยาบาลงาว 123,413,340.00 135,013,362.28 11,600,022.28 9.40 133,048,070.00 132,767,296.29 -280,773.71 -0.21
01 ลำปาง 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม 122,609,840.00 135,454,543.10 12,844,703.10 10.48 121,570,180.00 129,075,775.26 7,505,595.26 6.17
01 ลำปาง 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ 126,502,790.00 135,192,955.47 8,690,165.47 6.87 126,417,225.00 120,191,088.27 -6,226,136.73 -4.93
01 ลำปาง 11152 โรงพยาบาลเถิน 228,648,710.00 234,654,268.44 6,005,558.44 2.63 234,970,740.00 222,556,261.82 -12,414,478.18 -5.28
01 ลำปาง 11153 โรงพยาบาลแม่พริก 54,433,420.00 58,608,187.23 4,174,767.23 7.67 60,167,020.00 61,143,774.01 976,754.01 1.62
01 ลำปาง 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ 133,577,810.00 143,543,326.07 9,965,516.07 7.46 135,010,890.00 139,642,698.59 4,631,808.59 3.43
01 ลำปาง 11155 โรงพยาบาลสบปราบ 98,209,300.00 92,157,824.10 -6,051,475.90 -6.16 99,076,300.00 98,143,664.58 -932,635.42 -0.94
01 ลำปาง 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 146,801,780.00 148,324,091.62 1,522,311.62 1.04 149,698,160.00 143,437,800.79 -6,260,359.21 -4.18
01 ลำปาง 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน 96,104,520.00 102,695,513.81 6,590,993.81 6.86 97,725,200.00 98,989,789.19 1,264,589.19 1.29
01 แพร่ 10715 โรงพยาบาลแพร่ 2,717,586,824.28 2,827,139,429.58 109,552,605.30 4.03 2,659,258,960.00 2,729,417,119.73 70,158,159.73 2.64
01 แพร่ 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง 150,880,449.16 164,045,553.64 13,165,104.48 8.73 148,334,224.70 164,829,269.67 16,495,044.97 11.12
01 แพร่ 11167 โรงพยาบาลลอง 138,932,757.70 134,520,749.60 -4,412,008.10 -3.18 142,352,505.00 137,463,132.51 -4,889,372.49 -3.43
01 แพร่ 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น 163,459,500.00 180,486,927.78 17,027,427.78 10.42 168,854,865.48 175,599,686.36 6,744,820.88 3.99
01 แพร่ 11170 โรงพยาบาลสอง 137,950,619.83 149,809,897.62 11,859,277.79 8.60 138,211,618.55 149,125,534.70 10,913,916.15 7.90
01 แพร่ 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น 115,148,748.46 124,575,120.82 9,426,372.36 8.19 111,225,963.00 124,588,800.19 13,362,837.19 12.01
01 แพร่ 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 74,540,050.40 78,139,256.31 3,599,205.91 4.83 77,138,578.00 80,003,793.79 2,865,215.79 3.71
01 แพร่ 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 134,477,944.33 149,713,024.08 15,235,079.75 11.33 140,053,801.00 145,636,252.29 5,582,451.29 3.99
01 น่าน 10716 โรงพยาบาลน่าน 1,295,198,313.47 1,456,829,595.28 161,631,281.81 12.48 1,295,198,313.47 1,372,696,950.22 77,498,636.75 5.98
01 น่าน 11173 โรงพยาบาลแม่จริม 64,944,677.24 62,029,941.92 -2,914,735.32 -4.49 61,254,486.16 61,517,262.51 262,776.35 0.43
01 น่าน 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง 53,941,038.44 51,208,886.02 -2,732,152.42 -5.07 54,132,173.39 54,992,170.82 859,997.43 1.59
01 น่าน 11175 โรงพยาบาลนาน้อย 101,399,071.31 95,895,255.18 -5,503,816.13 -5.43 90,841,036.96 87,797,877.06 -3,043,159.90 -3.35
01 น่าน 11176 โรงพยาบาลท่าวังผา 146,484,176.01 149,911,615.40 3,427,439.39 2.34 142,750,582.79 145,859,729.68 3,109,146.89 2.18
01 น่าน 11177 โรงพยาบาลเวียงสา 216,834,692.03 206,018,799.27 -10,815,892.76 -4.99 202,841,480.60 208,289,279.37 5,447,798.77 2.69
01 น่าน 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง 73,433,926.41 71,259,915.85 -2,174,010.56 -2.96 72,252,799.37 71,020,226.60 -1,232,572.77 -1.71
01 น่าน 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง 86,001,641.57 82,525,643.04 -3,475,998.53 -4.04 86,775,909.66 86,877,090.53 101,180.87 0.12
01 น่าน 11180 โรงพยาบาลนาหมื่น 60,425,588.41 64,634,228.96 4,208,640.55 6.96 59,890,775.08 65,908,683.49 6,017,908.41 10.05
01 น่าน 11181 โรงพยาบาลสันติสุข 66,166,648.21 67,466,749.94 1,300,101.73 1.96 64,373,107.43 66,016,424.46 1,643,317.03 2.55
01 น่าน 11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ 49,939,071.21 49,551,186.58 -387,884.63 -0.78 48,854,192.14 46,751,235.82 -2,102,956.32 -4.30
01 น่าน 11183 โรงพยาบาลสองแคว 48,479,271.07 51,459,427.08 2,980,156.01 6.15 49,782,558.25 52,696,743.27 2,914,185.02 5.85
01 น่าน 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 367,039,720.35 401,994,400.19 34,954,679.84 9.52 352,770,051.87 348,132,104.78 -4,637,947.09 -1.31
01 น่าน 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 50,466,860.78 45,895,792.14 -4,571,068.64 -9.06 48,088,768.89 47,338,402.53 -750,366.36 -1.56
01 น่าน 25017 โรงพยาบาลภูเพียง 63,735,122.47 53,285,049.88 -10,450,072.59 -16.40 55,540,781.63 53,616,938.67 -1,923,842.96 -3.46
01 พะเยา 10717 โรงพยาบาลพะเยา 1,218,721,750.92 1,618,919,686.54 400,197,935.62 32.84 1,140,572,049.04 1,310,796,045.41 170,223,996.37 14.92
01 พะเยา 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ 978,423,025.15 991,954,608.10 13,531,582.95 1.38 994,061,423.76 974,510,121.76 -19,551,302.00 -1.97
01 พะเยา 11184 โรงพยาบาลจุน 152,528,705.55 168,028,713.88 15,500,008.33 10.16 145,320,028.68 153,758,098.62 8,438,069.94 5.81
01 พะเยา 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน 89,146,505.79 97,914,832.47 8,768,326.68 9.84 84,721,343.58 91,857,399.87 7,136,056.29 8.42
01 พะเยา 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ 183,917,431.09 195,240,841.78 11,323,410.69 6.16 183,702,189.16 189,198,291.99 5,496,102.83 2.99
01 พะเยา 11187 โรงพยาบาลปง 150,591,197.87 164,096,804.38 13,505,606.51 8.97 148,974,405.19 157,232,905.65 8,258,500.46 5.54
01 พะเยา 11188 โรงพยาบาลแม่ใจ 118,101,655.42 123,088,866.55 4,987,211.13 4.22 117,779,157.59 120,730,598.94 2,951,441.35 2.51
01 พะเยา 40744 โรงพยาบาลภูซาง 49,670,740.75 54,718,052.79 5,047,312.04 10.16 47,347,873.53 47,682,315.84 334,442.31 0.71
01 พะเยา 40745 โรงพยาบาลภูกามยาว 37,612,474.00 44,945,328.25 7,332,854.25 19.50 34,059,684.10 35,393,872.85 1,334,188.75 3.92
01 เชียงราย 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 6,474,602,300.00 6,622,768,842.92 148,166,542.92 2.29 6,493,415,556.40 6,364,939,841.78 -128,475,714.62 -1.98
01 เชียงราย 11189 โรงพยาบาลเทิง 208,485,450.00 212,649,132.65 4,163,682.65 2.00 196,587,591.31 209,462,448.01 12,874,856.70 6.55
01 เชียงราย 11190 โรงพยาบาลพาน 347,079,486.43 332,203,385.02 -14,876,101.41 -4.29 313,994,472.02 315,497,149.99 1,502,677.97 0.48
01 เชียงราย 11191 โรงพยาบาลป่าแดด 95,035,484.28 94,220,138.75 -815,345.53 -0.86 95,474,545.00 100,564,082.55 5,089,537.55 5.33
01 เชียงราย 11192 โรงพยาบาลแม่จัน 401,000,611.57 415,019,748.84 14,019,137.27 3.50 424,590,404.60 424,840,596.20 250,191.60 0.06
01 เชียงราย 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน 186,013,611.45 174,213,510.57 -11,800,100.88 -6.34 142,192,278.66 153,975,361.55 11,783,082.89 8.29
01 เชียงราย 11194 โรงพยาบาลแม่สาย 374,812,020.00 406,619,195.39 31,807,175.39 8.49 343,100,000.00 355,161,104.45 12,061,104.45 3.52
01 เชียงราย 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย 204,663,356.57 188,678,576.38 -15,984,780.19 -7.81 187,239,223.16 202,088,716.65 14,849,493.49 7.93
01 เชียงราย 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 211,989,679.66 189,166,688.53 -22,822,991.13 -10.77 211,974,820.54 202,611,597.66 -9,363,222.88 -4.42
01 เชียงราย 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย 155,329,518.64 159,843,572.09 4,514,053.45 2.91 154,943,445.08 156,839,106.34 1,895,661.26 1.22
01 เชียงราย 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น 95,090,624.45 98,935,965.48 3,845,341.03 4.04 94,707,516.27 97,304,401.21 2,596,884.94 2.74
01 เชียงราย 11199 โรงพยาบาลขุนตาล 113,359,320.43 108,022,440.95 -5,336,879.48 -4.71 113,657,377.96 107,987,037.68 -5,670,340.28 -4.99
01 เชียงราย 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 265,488,765.00 141,222,469.60 -124,266,295.40 -46.81 131,750,144.70 151,128,182.99 19,378,038.29 14.71
01 เชียงราย 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว 116,610,319.86 112,261,109.38 -4,349,210.48 -3.73 110,437,311.57 111,240,711.44 803,399.87 0.73
01 เชียงราย 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 96,578,742.98 100,270,965.31 3,692,222.33 3.82 96,112,126.60 102,378,173.28 6,266,046.68 6.52
01 เชียงราย 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 213,453,677.94 255,359,297.03 41,905,619.09 19.63 212,944,720.30 235,624,326.20 22,679,605.90 10.65
01 เชียงราย 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 259,567,266.15 262,446,367.63 2,879,101.48 1.11 247,133,410.02 243,802,622.14 -3,330,787.88 -1.35
01 เชียงราย 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง 64,774,956.02 66,955,110.55 2,180,154.53 3.37 50,897,037.94 53,416,032.20 2,518,994.26 4.95
01 แม่ฮ่องสอน 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 476,061,138.90 516,026,854.35 39,965,715.45 8.40 488,196,530.64 481,771,569.28 -6,424,961.36 -1.32
01 แม่ฮ่องสอน 11203 โรงพยาบาลขุนยวม 94,807,842.31 97,786,530.50 2,978,688.19 3.14 94,781,077.41 100,724,799.42 5,943,722.01 6.27
01 แม่ฮ่องสอน 11204 โรงพยาบาลปาย 140,326,110.01 159,750,004.64 19,423,894.63 13.84 149,051,656.27 158,420,892.59 9,369,236.32 6.29
01 แม่ฮ่องสอน 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 253,041,180.11 289,051,107.84 36,009,927.73 14.23 273,116,905.43 286,891,600.82 13,774,695.39 5.04
01 แม่ฮ่องสอน 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 84,766,947.70 93,310,755.70 8,543,808.00 10.08 85,765,629.70 89,186,146.74 3,420,517.04 3.99
01 แม่ฮ่องสอน 11207 โรงพยาบาลสบเมย 95,077,396.22 96,466,359.51 1,388,963.29 1.46 93,997,052.86 95,227,953.09 1,230,900.23 1.31
01 แม่ฮ่องสอน 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า 76,173,539.17 80,924,264.01 4,750,724.84 6.24 83,212,044.00 85,144,597.99 1,932,553.99 2.32
02 อุตรดิตถ์ 10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2,561,048,173.85 2,635,081,771.94 74,033,598.09 2.89 2,416,932,267.98 2,553,868,355.47 136,936,087.49 5.67
02 อุตรดิตถ์ 11158 โรงพยาบาลตรอน 128,766,088.60 158,241,645.56 29,475,556.96 22.89 127,216,499.47 142,712,172.03 15,495,672.56 12.18
02 อุตรดิตถ์ 11159 โรงพยาบาลท่าปลา 137,567,111.89 139,395,781.96 1,828,670.07 1.33 122,697,987.89 127,651,766.87 4,953,778.98 4.04
02 อุตรดิตถ์ 11160 โรงพยาบาลน้ำปาด 121,328,900.00 144,288,650.06 22,959,750.06 18.92 122,312,860.00 132,117,232.11 9,804,372.11 8.02
02 อุตรดิตถ์ 11161 โรงพยาบาลฟากท่า 76,943,708.56 91,886,239.31 14,942,530.75 19.42 76,939,988.58 82,955,408.95 6,015,420.37 7.82
02 อุตรดิตถ์ 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก 73,914,865.06 80,804,386.30 6,889,521.24 9.32 68,561,579.08 72,699,800.79 4,138,221.71 6.04
02 อุตรดิตถ์ 11163 โรงพยาบาลพิชัย 194,484,082.18 216,717,646.36 22,233,564.18 11.43 194,072,331.70 206,392,134.29 12,319,802.59 6.35
02 อุตรดิตถ์ 11164 โรงพยาบาลลับแล 171,952,359.55 213,467,008.76 41,514,649.21 24.14 176,619,076.99 193,828,186.23 17,209,109.24 9.74
02 อุตรดิตถ์ 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน 119,290,661.99 137,537,947.34 18,247,285.35 15.30 109,059,788.88 115,396,410.37 6,336,621.49 5.81
02 ตาก 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 852,093,448.76 992,693,548.32 140,600,099.56 16.50 825,710,000.00 921,176,010.61 95,466,010.61 11.56
02 ตาก 10723 โรงพยาบาลแม่สอด 1,143,217,893.85 1,449,742,665.71 306,524,771.86 26.81 1,098,580,886.50 1,180,461,665.01 81,880,778.51 7.45
02 ตาก 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก 130,096,188.64 152,247,452.42 22,151,263.78 17.03 129,476,672.24 141,116,983.79 11,640,311.55 8.99
02 ตาก 11239 โรงพยาบาลสามเงา 109,081,204.44 119,565,437.26 10,484,232.82 9.61 101,452,945.01 107,738,092.20 6,285,147.19 6.20
02 ตาก 11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด 245,616,660.22 271,963,328.48 26,346,668.26 10.73 240,120,366.45 260,444,762.52 20,324,396.07 8.46
02 ตาก 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง 215,947,998.12 229,412,084.19 13,464,086.07 6.23 221,996,829.75 218,968,068.74 -3,028,761.01 -1.36
02 ตาก 11242 โรงพยาบาลพบพระ 212,121,906.71 279,173,750.67 67,051,843.96 31.61 200,480,461.18 211,794,207.90 11,313,746.72 5.64
02 ตาก 11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง 239,341,072.44 312,947,633.47 73,606,561.03 30.75 230,165,958.16 275,295,942.42 45,129,984.26 19.61
02 ตาก 27443 โรงพยาบาลวังเจ้า 78,760,160.40 99,930,255.51 21,170,095.11 26.88 78,374,000.00 84,326,620.66 5,952,620.66 7.60
02 สุโขทัย 10724 โรงพยาบาลสุโขทัย 760,038,300.00 953,502,530.72 193,464,230.72 25.45 747,124,000.00 834,388,900.02 87,264,900.02 11.68
02 สุโขทัย 10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 921,858,897.83 1,058,385,679.24 136,526,781.41 14.81 799,147,726.00 878,919,815.02 79,772,089.02 9.98
02 สุโขทัย 11244 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 118,210,781.49 133,432,899.18 15,222,117.69 12.88 106,954,889.79 123,090,500.27 16,135,610.48 15.09
02 สุโขทัย 11245 โรงพยาบาลคีรีมาศ 147,279,737.15 146,774,756.42 -504,980.73 -0.34 140,726,610.72 142,672,562.89 1,945,952.17 1.38
02 สุโขทัย 11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 166,104,317.81 143,315,829.80 -22,788,488.01 -13.72 130,604,187.28 140,374,499.91 9,770,312.63 7.48
02 สุโขทัย 11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 177,987,656.00 211,712,059.98 33,724,403.98 18.95 174,195,608.45 189,232,324.68 15,036,716.23 8.63
02 สุโขทัย 11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก 252,483,010.42 288,339,232.52 35,856,222.10 14.20 249,410,372.96 263,031,043.21 13,620,670.25 5.46
02 สุโขทัย 11249 โรงพยาบาลศรีนคร 84,557,129.10 89,304,161.95 4,747,032.85 5.61 83,506,930.69 84,553,236.02 1,046,305.33 1.25
02 สุโขทัย 11250 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 121,616,593.69 128,317,567.20 6,700,973.51 5.51 119,488,056.44 121,335,020.45 1,846,964.01 1.55
02 พิษณุโลก 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช 3,854,229,568.71 4,434,141,416.25 579,911,847.54 15.05 3,814,685,784.21 4,402,560,927.73 587,875,143.52 15.41
02 พิษณุโลก 11251 โรงพยาบาลชาติตระการ 124,880,168.62 150,857,019.03 25,976,850.41 20.80 122,435,556.07 139,313,981.04 16,878,424.97 13.79
02 พิษณุโลก 11252 โรงพยาบาลบางระกำ 203,569,421.65 231,787,043.65 28,217,622.00 13.86 214,595,396.40 221,319,982.74 6,724,586.34 3.13
02 พิษณุโลก 11253 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 170,818,283.46 178,485,541.75 7,667,258.29 4.49 168,891,174.75 170,657,651.76 1,766,477.01 1.05
02 พิษณุโลก 11254 โรงพยาบาลพรหมพิราม 198,678,598.01 232,904,661.37 34,226,063.36 17.23 200,034,406.57 212,990,964.52 12,956,557.95 6.48
02 พิษณุโลก 11255 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 139,690,867.19 153,323,658.40 13,632,791.21 9.76 140,043,789.65 152,819,022.88 12,775,233.23 9.12
02 พิษณุโลก 11256 โรงพยาบาลวังทอง 302,598,530.83 318,456,883.87 15,858,353.04 5.24 307,878,784.20 311,522,845.20 3,644,061.00 1.18
02 พิษณุโลก 11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง 152,249,997.05 155,517,753.86 3,267,756.81 2.15 146,309,217.37 148,933,658.66 2,624,441.29 1.79
02 พิษณุโลก 11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 271,995,422.36 397,277,434.48 125,282,012.12 46.06 288,631,355.11 294,634,524.39 6,003,169.28 2.08
02 เพชรบูรณ์ 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1,375,922,724.63 1,623,152,605.49 247,229,880.86 17.97 1,292,597,901.82 1,336,419,402.66 43,821,500.84 3.39
02 เพชรบูรณ์ 11264 โรงพยาบาลชนแดน 165,164,146.96 196,350,224.15 31,186,077.19 18.88 160,141,346.20 172,214,740.49 12,073,394.29 7.54
02 เพชรบูรณ์ 11265 โรงพยาบาลหล่มสัก 481,422,454.70 536,250,116.57 54,827,661.87 11.39 437,713,922.10 443,243,502.27 5,529,580.17 1.26
02 เพชรบูรณ์ 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 454,485,617.16 541,038,437.84 86,552,820.68 19.04 451,488,523.60 470,337,831.20 18,849,307.60 4.17
02 เพชรบูรณ์ 11267 โรงพยาบาลศรีเทพ 160,316,387.19 184,974,833.10 24,658,445.91 15.38 147,789,986.79 162,424,438.44 14,634,451.65 9.90
02 เพชรบูรณ์ 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ 249,536,388.33 262,791,534.48 13,255,146.15 5.31 228,466,205.17 248,272,619.30 19,806,414.13 8.67
02 เพชรบูรณ์ 11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน 192,836,464.00 241,732,505.05 48,896,041.05 25.36 177,367,832.00 192,061,160.05 14,693,328.05 8.28
02 เพชรบูรณ์ 11270 โรงพยาบาลน้ำหนาว 71,837,234.29 74,439,450.65 2,602,216.36 3.62 62,685,431.57 63,803,709.54 1,118,277.97 1.78
02 เพชรบูรณ์ 11271 โรงพยาบาลวังโป่ง 114,473,107.30 139,441,175.52 24,968,068.22 21.81 111,003,106.96 122,183,431.58 11,180,324.62 10.07
02 เพชรบูรณ์ 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ 124,848,221.76 138,772,915.39 13,924,693.63 11.15 116,037,566.23 122,812,249.06 6,774,682.83 5.84
02 เพชรบูรณ์ 11457 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 277,355,053.02 295,345,113.32 17,990,060.30 6.49 239,687,715.60 251,453,013.22 11,765,297.62 4.91
03 ชัยนาท 10694 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,023,510,603.68 1,178,546,534.28 155,035,930.60 15.15 1,021,497,200.00 1,153,291,572.08 131,794,372.08 12.90
03 ชัยนาท 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ 89,937,953.59 95,092,658.77 5,154,705.18 5.73 88,587,826.00 94,852,888.99 6,265,062.99 7.07
03 ชัยนาท 10803 โรงพยาบาลวัดสิงห์ 95,656,465.76 100,202,197.98 4,545,732.22 4.75 93,725,662.53 92,202,005.77 -1,523,656.76 -1.63
03 ชัยนาท 10804 โรงพยาบาลสรรพยา 96,146,133.20 100,937,857.73 4,791,724.53 4.98 90,913,323.00 92,719,595.87 1,806,272.87 1.99
03 ชัยนาท 10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี 176,013,758.45 183,001,229.59 6,987,471.14 3.97 167,706,615.08 171,345,272.75 3,638,657.67 2.17
03 ชัยนาท 10806 โรงพยาบาลหันคา 139,054,086.50 143,964,940.21 4,910,853.71 3.53 134,390,604.24 141,653,474.93 7,262,870.69 5.40
03 ชัยนาท 27974 โรงพยาบาลหนองมะโมง 64,635,964.03 58,995,395.14 -5,640,568.89 -8.73 55,627,914.76 57,232,830.65 1,604,915.89 2.89
03 ชัยนาท 27975 โรงพยาบาลเนินขาม 29,255,548.37 28,133,315.01 -1,122,233.36 -3.84 26,746,760.20 29,446,150.51 2,699,390.31 10.09
03 นครสวรรค์ 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2,649,592,007.01 3,192,032,471.85 542,440,464.84 20.47 2,484,479,839.60 2,622,680,728.58 138,200,888.98 5.56
03 นครสวรรค์ 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 98,957,623.46 120,403,765.39 21,446,141.93 21.67 93,230,160.44 106,939,217.88 13,709,057.44 14.70
03 นครสวรรค์ 11210 โรงพยาบาลชุมแสง 175,135,987.08 206,610,676.81 31,474,689.73 17.97 172,983,112.37 179,380,609.57 6,397,497.20 3.70
03 นครสวรรค์ 11211 โรงพยาบาลหนองบัว 202,990,083.02 231,943,606.18 28,953,523.16 14.26 159,540,290.32 161,692,864.33 2,152,574.01 1.35
03 นครสวรรค์ 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 218,762,527.72 227,545,861.03 8,783,333.31 4.02 218,810,076.64 228,035,532.61 9,225,455.97 4.22
03 นครสวรรค์ 11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 104,287,800.00 114,080,406.58 9,792,606.58 9.39 103,899,560.00 107,095,862.22 3,196,302.22 3.08
03 นครสวรรค์ 11214 โรงพยาบาลตาคลี 269,488,670.48 290,896,098.57 21,407,428.09 7.94 266,275,652.83 273,033,739.08 6,758,086.25 2.54
03 นครสวรรค์ 11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 160,553,940.75 179,344,100.60 18,790,159.85 11.70 160,278,707.60 170,077,716.01 9,799,008.41 6.11
03 นครสวรรค์ 11216 โรงพยาบาลไพศาลี 158,955,843.59 203,499,103.20 44,543,259.61 28.02 153,134,961.41 170,321,723.24 17,186,761.83 11.22
03 นครสวรรค์ 11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 127,591,151.67 146,578,458.98 18,987,307.31 14.88 126,750,321.75 131,708,316.50 4,957,994.75 3.91
03 นครสวรรค์ 11218 โรงพยาบาลลาดยาว 259,993,857.90 317,097,763.28 57,103,905.38 21.96 258,150,229.81 283,672,441.31 25,522,211.50 9.89
03 นครสวรรค์ 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 118,047,171.53 147,592,215.14 29,545,043.61 25.03 114,261,004.40 125,293,470.91 11,032,466.51 9.66
03 นครสวรรค์ 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 105,140,030.34 125,432,721.30 20,292,690.96 19.30 104,905,316.33 117,107,384.54 12,202,068.21 11.63
03 นครสวรรค์ 40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 59,764,115.15 73,244,217.22 13,480,102.07 22.56 55,484,183.00 64,060,796.47 8,576,613.47 15.46
03 อุทัยธานี 10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี 859,856,784.06 1,163,886,296.08 304,029,512.02 35.36 719,240,246.89 731,600,545.49 12,360,298.60 1.72
03 อุทัยธานี 11221 โรงพยาบาลทัพทัน 165,307,468.67 190,115,715.96 24,808,247.29 15.01 161,194,770.36 171,467,610.65 10,272,840.29 6.37
03 อุทัยธานี 11222 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 101,678,867.17 109,327,649.08 7,648,781.91 7.52 93,992,364.05 100,729,350.70 6,736,986.65 7.17
03 อุทัยธานี 11223 โรงพยาบาลหนองฉาง 188,672,109.33 216,010,009.75 27,337,900.42 14.49 188,307,325.06 200,115,382.49 11,808,057.43 6.27
03 อุทัยธานี 11224 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 51,620,257.82 51,140,050.30 -480,207.52 -0.93 44,888,546.29 50,354,015.81 5,465,469.52 12.18
03 อุทัยธานี 11225 โรงพยาบาลบ้านไร่ 135,151,489.31 184,253,828.41 49,102,339.10 36.33 129,138,047.21 138,838,074.17 9,700,026.96 7.51
03 อุทัยธานี 11226 โรงพยาบาลลานสัก 131,250,056.38 157,276,228.77 26,026,172.39 19.83 129,257,560.85 141,961,732.72 12,704,171.87 9.83
03 อุทัยธานี 11227 โรงพยาบาลห้วยคต 72,468,173.56 86,732,159.24 14,263,985.68 19.68 72,442,932.97 84,802,886.31 12,359,953.34 17.06
03 กำแพงเพชร 10721 โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1,289,480,017.60 1,625,514,247.95 336,034,230.35 26.06 1,232,232,600.00 1,442,696,473.59 210,463,873.59 17.08
03 กำแพงเพชร 11228 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 58,234,985.93 62,306,765.59 4,071,779.66 6.99 58,507,974.61 62,305,065.87 3,797,091.26 6.49
03 กำแพงเพชร 11229 โรงพยาบาลไทรงาม 118,577,834.27 144,341,775.62 25,763,941.35 21.73 109,889,798.72 118,290,208.95 8,400,410.23 7.64
03 กำแพงเพชร 11230 โรงพยาบาลคลองลาน 147,480,705.68 212,179,670.99 64,698,965.31 43.87 147,449,893.74 175,082,354.42 27,632,460.68 18.74
03 กำแพงเพชร 11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 239,075,794.60 292,255,492.50 53,179,697.90 22.24 251,839,336.89 260,073,033.07 8,233,696.18 3.27
03 กำแพงเพชร 11232 โรงพยาบาลคลองขลุง 197,258,561.90 235,818,186.42 38,559,624.52 19.55 198,719,164.77 220,160,450.52 21,441,285.75 10.79
03 กำแพงเพชร 11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย 142,005,284.28 181,958,317.86 39,953,033.58 28.13 146,505,200.70 163,226,026.72 16,720,826.02 11.41
03 กำแพงเพชร 11234 โรงพยาบาลลานกระบือ 114,225,871.48 122,193,141.53 7,967,270.05 6.98 110,418,211.47 119,116,242.84 8,698,031.37 7.88
03 กำแพงเพชร 11235 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 93,188,224.79 113,101,984.15 19,913,759.36 21.37 91,874,015.23 97,143,371.24 5,269,356.01 5.74
03 กำแพงเพชร 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง 81,733,983.97 108,616,413.90 26,882,429.93 32.89 80,650,349.01 88,714,304.65 8,063,955.64 10.00
03 กำแพงเพชร 14135 โรงพยาบาลบึงสามัคคี 77,938,690.74 96,606,389.20 18,667,698.46 23.95 81,163,813.16 86,876,454.42 5,712,641.26 7.04
03 กำแพงเพชร 28010 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 67,930,040.01 85,332,270.00 17,402,229.99 25.62 67,918,051.58 74,467,552.72 6,549,501.14 9.64
03 พิจิตร 10726 โรงพยาบาลพิจิตร 1,132,042,601.19 1,200,287,000.49 68,244,399.30 6.03 1,115,886,091.67 1,164,301,328.94 48,415,237.27 4.34
03 พิจิตร 11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 91,672,451.73 138,711,645.91 47,039,194.18 51.31 84,321,301.70 89,418,602.08 5,097,300.38 6.05
03 พิจิตร 11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 111,213,946.16 116,034,386.19 4,820,440.03 4.33 98,299,619.33 98,809,432.16 509,812.83 0.52
03 พิจิตร 11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 250,426,774.92 291,829,880.30 41,403,105.38 16.53 238,326,388.60 248,361,917.19 10,035,528.59 4.21
03 พิจิตร 11261 โรงพยาบาลโพทะเล 125,472,444.44 143,751,926.90 18,279,482.46 14.57 119,066,002.85 120,649,390.15 1,583,387.30 1.33
03 พิจิตร 11262 โรงพยาบาลสามง่าม 102,584,716.91 146,520,969.72 43,936,252.81 42.83 100,386,393.86 110,588,629.93 10,202,236.07 10.16
03 พิจิตร 11263 โรงพยาบาลทับคล้อ 100,953,548.21 119,847,454.87 18,893,906.66 18.72 96,897,753.95 101,736,390.81 4,838,636.86 4.99
03 พิจิตร 11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 285,848,429.51 312,313,689.64 26,465,260.13 9.26 262,345,993.08 283,289,322.65 20,943,329.57 7.98
03 พิจิตร 11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี 94,200,624.71 104,753,797.72 10,553,173.01 11.20 83,990,580.17 86,434,425.32 2,443,845.15 2.91
03 พิจิตร 27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก 53,633,137.20 62,473,164.94 8,840,027.74 16.48 48,821,221.73 52,047,677.39 3,226,455.66 6.61
03 พิจิตร 27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 37,181,134.62 50,597,024.99 13,415,890.37 36.08 37,031,807.23 43,368,602.49 6,336,795.26 17.11
03 พิจิตร 27980 โรงพยาบาลดงเจริญ 42,869,287.36 48,316,501.27 5,447,213.91 12.71 40,285,151.27 44,224,833.06 3,939,681.79 9.78
04 นนทบุรี 10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2,101,740,619.00 3,091,930,508.67 990,189,889.67 47.11 2,097,000,000.00 2,373,380,863.83 276,380,863.83 13.18
04 นนทบุรี 10756 โรงพยาบาลบางกรวย 264,950,000.00 328,452,355.91 63,502,355.91 23.97 278,508,000.00 379,326,554.30 100,818,554.30 36.20
04 นนทบุรี 10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ 294,006,249.29 340,742,681.71 46,736,432.42 15.90 304,925,269.34 342,558,187.87 37,632,918.53 12.34
04 นนทบุรี 10758 โรงพยาบาลบางบัวทอง 291,552,141.50 425,704,107.25 134,151,965.75 46.01 289,717,409.17 294,909,013.97 5,191,604.80 1.79
04 นนทบุรี 10759 โรงพยาบาลไทรน้อย 222,478,933.68 248,588,871.87 26,109,938.19 11.74 201,881,954.47 221,925,526.19 20,043,571.72 9.93
04 นนทบุรี 10760 โรงพยาบาลปากเกร็ด 277,000,000.00 334,583,441.38 57,583,441.38 20.79 289,273,500.00 316,653,872.40 27,380,372.40 9.47
04 นนทบุรี 28875 โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 65,738,936.37 155,397,958.68 89,659,022.31 136.39 73,602,940.00 81,827,992.64 8,225,052.64 11.17
04 ปทุมธานี 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี 1,447,800,000.00 1,840,721,569.45 392,921,569.45 27.14 1,289,500,000.00 1,377,761,346.82 88,261,346.82 6.84
04 ปทุมธานี 10761 โรงพยาบาลคลองหลวง 308,802,330.00 322,825,411.31 14,023,081.31 4.54 242,984,100.00 252,760,195.50 9,776,095.50 4.02
04 ปทุมธานี 10762 โรงพยาบาลธัญบุรี 257,488,300.00 444,519,439.73 187,031,139.73 72.64 274,095,000.00 318,840,178.23 44,745,178.23 16.32
04 ปทุมธานี 10763 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 155,620,000.00 204,731,484.75 49,111,484.75 31.56 157,920,000.00 178,292,594.71 20,372,594.71 12.90
04 ปทุมธานี 10764 โรงพยาบาลหนองเสือ 99,300,000.00 153,412,001.39 54,112,001.39 54.49 98,950,000.00 117,745,671.67 18,795,671.67 19.00
04 ปทุมธานี 10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 134,190,527.00 258,943,396.08 124,752,869.08 92.97 129,415,926.00 133,665,403.26 4,249,477.26 3.28
04 ปทุมธานี 10766 โรงพยาบาลลำลูกกา 166,512,657.00 199,117,666.02 32,605,009.02 19.58 167,172,448.00 177,600,550.14 10,428,102.14 6.24
04 ปทุมธานี 10767 โรงพยาบาลสามโคก 92,371,200.00 159,446,295.75 67,075,095.75 72.61 85,973,000.00 97,891,679.55 11,918,679.55 13.86
04 พระนครศรีอยุธยา 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1,503,962,692.18 1,720,378,088.08 216,415,395.90 14.39 1,516,304,076.00 1,707,817,007.14 191,512,931.14 12.63
04 พระนครศรีอยุธยา 10688 โรงพยาบาลเสนา 480,380,000.00 581,225,410.20 100,845,410.20 20.99 489,150,000.00 478,633,497.03 -10,516,502.97 -2.15
04 พระนครศรีอยุธยา 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ 120,518,229.02 159,599,373.47 39,081,144.45 32.43 114,424,155.48 113,684,795.10 -739,360.38 -0.65
04 พระนครศรีอยุธยา 10769 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) 90,663,101.28 118,565,539.83 27,902,438.55 30.78 90,181,907.11 91,010,180.73 828,273.62 0.92
04 พระนครศรีอยุธยา 10770 โรงพยาบาลบางไทร 90,224,708.97 123,855,721.75 33,631,012.78 37.27 91,559,157.00 97,263,820.38 5,704,663.38 6.23
04 พระนครศรีอยุธยา 10771 โรงพยาบาลบางบาล 81,272,460.00 82,484,960.41 1,212,500.41 1.49 79,064,612.00 77,111,368.74 -1,953,243.26 -2.47
04 พระนครศรีอยุธยา 10772 โรงพยาบาลบางปะอิน 226,070,000.00 370,070,013.00 144,000,013.00 63.70 224,505,041.31 264,430,928.64 39,925,887.33 17.78
04 พระนครศรีอยุธยา 10773 โรงพยาบาลบางปะหัน 92,239,010.00 113,027,547.31 20,788,537.31 22.54 89,293,297.99 94,760,817.48 5,467,519.49 6.12
04 พระนครศรีอยุธยา 10774 โรงพยาบาลผักไห่ 94,782,239.75 151,137,883.28 56,355,643.53 59.46 94,336,487.35 98,225,896.43 3,889,409.08 4.12
04 พระนครศรีอยุธยา 10775 โรงพยาบาลภาชี 94,960,000.00 111,435,887.38 16,475,887.38 17.35 91,620,000.00 100,169,365.59 8,549,365.59 9.33
04 พระนครศรีอยุธยา 10776 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 95,329,823.84 145,669,876.98 50,340,053.14 52.81 95,170,030.00 104,576,402.44 9,406,372.44 9.88
04 พระนครศรีอยุธยา 10777 โรงพยาบาลวังน้อย 234,049,128.14 337,693,740.76 103,644,612.62 44.28 164,543,921.16 164,643,433.68 99,512.52 0.06
04 พระนครศรีอยุธยา 10778 โรงพยาบาลบางซ้าย 49,386,788.80 52,227,444.58 2,840,655.78 5.75 51,022,000.00 51,412,303.01 390,303.01 0.76
04 พระนครศรีอยุธยา 10779 โรงพยาบาลอุทัย 121,788,451.26 316,459,702.63 194,671,251.37 159.84 120,253,995.80 140,866,341.30 20,612,345.50 17.14
04 พระนครศรีอยุธยา 10780 โรงพยาบาลมหาราช 56,869,001.00 89,850,406.11 32,981,405.11 58.00 56,796,070.27 59,483,889.33 2,687,819.06 4.73
04 พระนครศรีอยุธยา 10781 โรงพยาบาลบ้านแพรก 61,108,721.98 63,520,675.90 2,411,953.92 3.95 62,825,000.00 64,274,237.56 1,449,237.56 2.31
04 อ่างทอง 10689 โรงพยาบาลอ่างทอง 873,231,706.06 1,116,789,632.02 243,557,925.96 27.89 861,949,018.00 882,090,422.62 20,141,404.62 2.34
04 อ่างทอง 10782 โรงพยาบาลไชโย 73,146,233.99 252,293,612.81 179,147,378.82 244.92 75,366,602.61 85,216,115.33 9,849,512.72 13.07
04 อ่างทอง 10784 โรงพยาบาลป่าโมก 104,871,527.20 185,827,859.34 80,956,332.14 77.20 104,503,749.63 108,485,011.46 3,981,261.83 3.81
04 อ่างทอง 10785 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 188,843,971.01 283,914,391.04 95,070,420.03 50.34 182,055,404.00 216,363,258.02 34,307,854.02 18.84
04 อ่างทอง 10786 โรงพยาบาลแสวงหา 88,539,180.00 0.00 0.00 0.00 88,431,737.00 0.00 0.00 0.00
04 อ่างทอง 10787 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 190,069,058.03 309,971,041.89 119,901,983.86 63.08 189,814,699.16 196,106,098.71 6,291,399.55 3.31
04 อ่างทอง 10788 โรงพยาบาลสามโก้ 69,890,000.00 86,998,956.34 17,108,956.34 24.48 71,230,000.00 73,965,835.88 2,735,835.88 3.84
04 ลพบุรี 10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 1,247,900,000.00 1,371,495,044.09 123,595,044.09 9.90 1,212,300,000.00 1,215,940,412.42 3,640,412.42 0.30
04 ลพบุรี 10691 โรงพยาบาลบ้านหมี่ 508,420,000.00 570,935,419.28 62,515,419.28 12.30 541,954,000.00 569,593,372.95 27,639,372.95 5.10
04 ลพบุรี 10789 โรงพยาบาลพัฒนานิคม 156,491,305.68 180,259,991.71 23,768,686.03 15.19 153,893,497.96 157,174,644.07 3,281,146.11 2.13
04 ลพบุรี 10790 โรงพยาบาลโคกสำโรง 227,614,396.84 271,743,705.59 44,129,308.75 19.39 235,627,334.84 247,765,553.18 12,138,218.34 5.15
04 ลพบุรี 10791 โรงพยาบาลชัยบาดาล 431,650,800.00 390,246,253.02 -41,404,546.98 -9.59 353,892,700.00 341,504,241.28 -12,388,458.72 -3.50
04 ลพบุรี 10792 โรงพยาบาลท่าวุ้ง 108,812,820.00 201,791,889.02 92,979,069.02 85.45 110,314,580.00 122,748,858.77 12,434,278.77 11.27
04 ลพบุรี 10793 โรงพยาบาลท่าหลวง 105,785,200.00 109,130,950.34 3,345,750.34 3.16 102,396,000.00 102,390,289.02 -5,710.98 -0.01
04 ลพบุรี 10794 โรงพยาบาลสระโบสถ์ 66,618,256.10 71,649,918.61 5,031,662.51 7.55 60,889,500.00 65,915,081.01 5,025,581.01 8.25
04 ลพบุรี 10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ 79,192,600.00 94,657,227.29 15,464,627.29 19.53 83,661,600.00 82,332,174.09 -1,329,425.91 -1.59
04 ลพบุรี 10796 โรงพยาบาลลำสนธิ 81,809,400.00 88,045,762.95 6,236,362.95 7.62 81,721,900.00 80,031,976.79 -1,689,923.21 -2.07
04 ลพบุรี 10797 โรงพยาบาลหนองม่วง 93,939,670.74 99,137,758.95 5,198,088.21 5.53 87,739,626.00 84,491,826.20 -3,247,799.80 -3.70
04 สิงห์บุรี 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1,103,478,500.00 1,239,757,135.73 136,278,635.73 12.35 1,096,360,400.00 1,132,363,762.57 36,003,362.57 3.28
04 สิงห์บุรี 10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 374,629,792.79 391,042,974.34 16,413,181.55 4.38 373,513,900.00 372,546,199.78 -967,700.22 -0.26
04 สิงห์บุรี 10798 โรงพยาบาลบางระจัน 93,811,384.66 96,420,495.13 2,609,110.47 2.78 94,521,140.00 95,289,607.91 768,467.91 0.81
04 สิงห์บุรี 10799 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 83,828,088.41 100,563,522.33 16,735,433.92 19.96 83,367,150.00 98,453,463.09 15,086,313.09 18.10
04 สิงห์บุรี 10800 โรงพยาบาลพรหมบุรี 64,986,996.19 76,024,298.63 11,037,302.44 16.98 66,222,817.09 66,966,976.53 744,159.44 1.12
04 สิงห์บุรี 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง 72,884,823.93 88,495,203.27 15,610,379.34 21.42 73,373,278.17 70,548,501.13 -2,824,777.04 -3.85
04 สระบุรี 10661 โรงพยาบาลสระบุรี 2,328,842,000.00 2,615,471,668.11 286,629,668.11 12.31 2,160,901,500.00 2,220,147,688.72 59,246,188.72 2.74
04 สระบุรี 10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 665,766,565.11 748,648,431.19 82,881,866.08 12.45 664,810,000.00 665,661,178.93 851,178.93 0.13
04 สระบุรี 10807 โรงพยาบาลแก่งคอย 207,620,794.84 295,197,952.59 87,577,157.75 42.18 199,093,900.00 198,113,339.39 -980,560.61 -0.49
04 สระบุรี 10808 โรงพยาบาลหนองแค 128,981,416.31 140,280,868.10 11,299,451.79 8.76 127,213,900.00 141,239,856.14 14,025,956.14 11.03
04 สระบุรี 10809 โรงพยาบาลวิหารแดง 99,822,000.00 143,265,219.43 43,443,219.43 43.52 96,547,300.00 100,108,965.05 3,561,665.05 3.69
04 สระบุรี 10810 โรงพยาบาลหนองแซง 67,865,090.00 85,012,419.96 17,147,329.96 25.27 50,963,200.00 48,510,675.43 -2,452,524.57 -4.81
04 สระบุรี 10811 โรงพยาบาลบ้านหมอ 99,182,139.00 95,468,839.86 -3,713,299.14 -3.74 98,100,972.44 102,531,825.72 4,430,853.28 4.52
04 สระบุรี 10812 โรงพยาบาลดอนพุด 55,490,687.36 63,137,848.21 7,647,160.85 13.78 52,687,034.07 51,895,584.51 -791,449.56 -1.50
04 สระบุรี 10813 โรงพยาบาลหนองโดน 70,178,415.94 82,080,563.29 11,902,147.35 16.96 70,077,036.00 74,578,994.72 4,501,958.72 6.42
04 สระบุรี 10814 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 104,293,797.18 136,267,101.18 31,973,304.00 30.66 111,004,356.00 115,525,459.57 4,521,103.57 4.07
04 สระบุรี 10815 โรงพยาบาลมวกเหล็ก 127,311,353.74 173,855,570.47 46,544,216.73 36.56 124,003,613.81 123,984,871.24 -18,742.57 -0.02
04 สระบุรี 10816 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 88,917,000.00 82,199,428.97 -6,717,571.03 -7.55 84,820,000.00 81,340,210.61 -3,479,789.39 -4.10
04 นครนายก 10698 โรงพยาบาลนครนายก 767,667,000.00 984,850,370.44 217,183,370.44 28.29 739,379,000.00 786,982,119.12 47,603,119.12 6.44
04 นครนายก 10863 โรงพยาบาลปากพลี 73,107,000.00 87,284,849.88 14,177,849.88 19.39 76,736,000.00 76,721,898.90 -14,101.10 -0.02
04 นครนายก 10864 โรงพยาบาลบ้านนา 158,330,069.14 221,729,932.88 63,399,863.74 40.04 158,043,393.38 178,866,375.38 20,822,982.00 13.18
04 นครนายก 10865 โรงพยาบาลองครักษ์ 127,784,863.91 198,211,980.29 70,427,116.38 55.11 126,594,908.95 133,169,074.99 6,574,166.04 5.19
05 ราชบุรี 10677 โรงพยาบาลราชบุรี 3,018,012,158.63 3,095,683,158.48 77,670,999.85 2.57 2,675,029,421.99 2,814,262,668.16 139,233,246.17 5.20
05 ราชบุรี 10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 462,645,948.00 648,573,456.36 185,927,508.36 40.19 456,393,000.00 532,797,166.30 76,404,166.30 16.74
05 ราชบุรี 10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 789,431,000.00 1,031,786,990.86 242,355,990.86 30.70 719,186,000.00 796,849,187.54 77,663,187.54 10.80
05 ราชบุรี 10730 โรงพยาบาลโพธาราม 616,659,346.17 763,795,774.06 147,136,427.89 23.86 570,750,000.00 611,338,397.88 40,588,397.88 7.11
05 ราชบุรี 11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 143,246,874.01 187,110,081.25 43,863,207.24 30.62 144,601,836.27 178,989,962.26 34,388,125.99 23.78
05 ราชบุรี 11274 โรงพยาบาลบางแพ 114,226,776.21 130,342,163.21 16,115,387.00 14.11 114,472,500.00 122,191,407.91 7,718,907.91 6.74
05 ราชบุรี 11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 78,344,050.00 88,067,577.93 9,723,527.93 12.41 74,043,510.00 83,065,357.63 9,021,847.63 12.18
05 ราชบุรี 11276 โรงพยาบาลปากท่อ 169,784,265.80 191,399,729.95 21,615,464.15 12.73 167,746,735.00 166,330,098.79 -1,416,636.21 -0.84
05 ราชบุรี 11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 89,572,000.00 102,972,889.30 13,400,889.30 14.96 84,868,000.00 83,674,094.99 -1,193,905.01 -1.41
05 ราชบุรี 11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 209,020,000.00 267,705,860.07 58,685,860.07 28.08 182,930,000.00 199,536,264.41 16,606,264.41 9.08
05 ราชบุรี 28858 โรงพยาบาลบ้านคา 67,854,940.96 74,380,020.30 6,525,079.34 9.62 67,853,149.95 71,574,981.67 3,721,831.72 5.49
05 กาญจนบุรี 10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 1,770,230,462.02 2,295,445,540.61 525,215,078.59 29.67 1,742,507,140.87 1,894,088,490.95 151,581,350.08 8.70
05 กาญจนบุรี 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 644,695,534.79 1,167,268,435.69 522,572,900.90 81.06 587,757,368.66 667,767,842.70 80,010,474.04 13.61
05 กาญจนบุรี 11278 โรงพยาบาลไทรโยค 112,947,317.74 126,839,330.18 13,892,012.44 12.30 105,980,145.77 100,524,416.10 -5,455,729.67 -5.15
05 กาญจนบุรี 11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 62,639,128.08 63,678,903.98 1,039,775.90 1.66 57,438,180.08 64,009,771.46 6,571,591.38 11.44
05 กาญจนบุรี 11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 150,240,035.38 234,330,271.95 84,090,236.57 55.97 150,985,141.19 166,053,659.43 15,068,518.24 9.98
05 กาญจนบุรี 11281 โรงพยาบาลท่ากระดาน 48,548,357.86 58,644,318.15 10,095,960.29 20.80 51,771,040.66 51,674,293.50 -96,747.16 -0.19
05 กาญจนบุรี 11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 339,141,011.92 408,648,758.58 69,507,746.66 20.50 360,224,596.73 373,324,087.84 13,099,491.11 3.64
05 กาญจนบุรี 11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 194,986,337.73 236,600,949.10 41,614,611.37 21.34 200,117,727.71 191,912,852.75 -8,204,874.96 -4.10
05 กาญจนบุรี 11284 โรงพยาบาลสังขละบุรี 111,419,198.48 150,283,457.94 38,864,259.46 34.88 110,497,395.29 133,564,455.83 23,067,060.54 20.88
05 กาญจนบุรี 11285 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 144,590,155.44 158,186,021.46 13,595,866.02 9.40 147,378,455.00 154,195,184.37 6,816,729.37 4.63
05 กาญจนบุรี 11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 111,519,241.08 117,938,397.51 6,419,156.43 5.76 107,220,429.24 110,740,719.26 3,520,290.02 3.28
05 กาญจนบุรี 11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 112,692,596.50 134,813,966.15 22,121,369.65 19.63 119,506,965.04 126,854,058.44 7,347,093.40 6.15
05 กาญจนบุรี 11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี 71,283,767.99 81,230,924.13 9,947,156.14 13.95 70,000,832.91 135,756,162.26 65,755,329.35 93.94
05 กาญจนบุรี 14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 39,454,855.65 42,006,100.43 2,551,244.78 6.47 37,087,080.56 36,791,664.71 -295,415.85 -0.80
05 กาญจนบุรี 21948 โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 78,788,077.86 91,295,140.54 12,507,062.68 15.87 80,655,550.94 85,655,634.04 5,000,083.10 6.20
05 กาญจนบุรี 41701 โรงพยาบาลหนองปรือ 51,470,641.30 45,520,668.68 -5,949,972.62 -11.56 50,202,543.72 33,007,075.14 -17,195,468.58 -34.25
05 สุพรรณบุรี 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1,984,629,353.39 2,740,150,405.50 755,521,052.11 38.07 1,884,018,439.00 2,114,164,867.09 230,146,428.09 12.22
05 สุพรรณบุรี 10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 576,207,900.00 728,633,400.90 152,425,500.90 26.45 555,171,200.00 585,860,225.05 30,689,025.05 5.53
05 สุพรรณบุรี 11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 241,615,000.00 302,356,059.40 60,741,059.40 25.14 249,190,000.00 270,796,823.61 21,606,823.61 8.67
05 สุพรรณบุรี 11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 344,020,119.87 424,096,186.09 80,076,066.22 23.28 238,400,000.00 269,024,512.97 30,624,512.97 12.85
05 สุพรรณบุรี 11291 โรงพยาบาลบางปลาม้า 203,023,000.00 267,475,232.96 64,452,232.96 31.75 193,098,000.00 198,512,493.06 5,414,493.06 2.80
05 สุพรรณบุรี 11292 โรงพยาบาลศรีประจันต์ 162,067,553.63 180,671,373.72 18,603,820.09 11.48 161,700,000.00 160,336,357.89 -1,363,642.12 -0.84
05 สุพรรณบุรี 11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 185,973,183.06 230,970,012.90 44,996,829.84 24.20 177,567,000.00 179,361,828.64 1,794,828.64 1.01
05 สุพรรณบุรี 11294 โรงพยาบาลสามชุก 202,098,607.63 273,854,832.95 71,756,225.32 35.51 200,030,061.89 203,113,999.16 3,083,937.27 1.54
05 สุพรรณบุรี 11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 391,462,300.00 445,837,530.65 54,375,230.65 13.89 340,790,000.00 360,970,767.83 20,180,767.83 5.92
05 สุพรรณบุรี 11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 110,693,584.59 128,450,881.31 17,757,296.72 16.04 112,336,024.00 118,181,603.58 5,845,579.58 5.20
05 นครปฐม 10679 โรงพยาบาลนครปฐม 2,479,027,051.62 3,460,497,016.62 981,469,965.00 39.59 2,407,292,161.76 2,605,706,784.09 198,414,622.33 8.24
05 นครปฐม 11297 โรงพยาบาลกำแพงแสน 264,280,611.04 328,053,161.94 63,772,550.90 24.13 249,734,674.46 317,358,628.47 67,623,954.01 27.08
05 นครปฐม 11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 145,156,522.14 162,118,837.75 16,962,315.61 11.69 144,653,657.24 154,417,878.46 9,764,221.22 6.75
05 นครปฐม 11299 โรงพยาบาลห้วยพลู 163,143,823.20 197,026,081.08 33,882,257.88 20.77 159,417,623.29 160,103,140.13 685,516.84 0.43
05 นครปฐม 11300 โรงพยาบาลดอนตูม 174,473,212.91 178,651,793.49 4,178,580.58 2.39 146,239,100.00 159,243,306.18 13,004,206.18 8.89
05 นครปฐม 11301 โรงพยาบาลบางเลน 132,659,285.96 158,144,656.85 25,485,370.89 19.21 133,097,999.04 139,693,930.07 6,595,931.03 4.96
05 นครปฐม 11302 โรงพยาบาลสามพราน 433,143,339.57 492,883,340.16 59,740,000.59 13.79 433,102,213.83 482,951,111.33 49,848,897.50 11.51
05 นครปฐม 11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 133,133,600.00 157,397,693.47 24,264,093.47 18.23 99,510,100.00 113,989,602.41 14,479,502.41 14.55
05 นครปฐม 13819 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 96,498,616.02 134,678,292.32 38,179,676.30 39.56 97,143,100.00 94,562,377.64 -2,580,722.36 -2.66
05 สมุทรสาคร 10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2,109,228,400.00 2,728,152,979.59 618,924,579.59 29.34 2,083,350,000.00 2,139,693,362.73 56,343,362.73 2.70
05 สมุทรสาคร 11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 807,474,992.91 1,503,949,429.62 696,474,436.71 86.25 743,620,574.92 941,643,936.93 198,023,362.01 26.63
05 สมุทรสงคราม 10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 816,220,000.00 1,086,203,246.31 269,983,246.31 33.08 816,220,000.00 941,328,890.15 125,108,890.15 15.33
05 สมุทรสงคราม 11306 โรงพยาบาลนภาลัย 160,181,900.00 169,797,816.56 9,615,916.56 6.00 154,751,200.00 150,714,177.67 -4,037,022.33 -2.61
05 สมุทรสงคราม 11307 โรงพยาบาลอัมพวา 109,706,306.72 118,215,435.63 8,509,128.91 7.76 99,698,666.83 104,201,381.37 4,502,714.54 4.52
05 เพชรบุรี 10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 1,145,483,242.96 1,503,950,512.04 358,467,269.08 31.29 1,142,297,375.11 1,212,038,554.19 69,741,179.08 6.11
05 เพชรบุรี 11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 121,035,544.33 187,038,418.47 66,002,874.14 54.53 114,649,135.05 119,476,563.43 4,827,428.38 4.21
05 เพชรบุรี 11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 75,607,268.74 126,884,759.03 51,277,490.29 67.82 73,572,863.50 80,086,628.45 6,513,764.95 8.85
05 เพชรบุรี 11310 โรงพยาบาลชะอำ 221,547,752.81 351,799,202.76 130,251,449.95 58.79 228,650,940.11 249,753,197.80 21,102,257.69 9.23
05 เพชรบุรี 11311 โรงพยาบาลท่ายาง 211,014,128.08 301,247,178.86 90,233,050.78 42.76 210,738,804.60 242,711,636.90 31,972,832.30 15.17
05 เพชรบุรี 11312 โรงพยาบาลบ้านลาด 142,678,384.07 241,224,418.05 98,546,033.98 69.07 131,564,198.05 151,960,788.84 20,396,590.79 15.50
05 เพชรบุรี 11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม 141,004,790.91 229,013,233.74 88,008,442.83 62.42 137,896,209.48 164,547,018.29 26,650,808.81 19.33
05 เพชรบุรี 11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 84,997,810.06 188,099,249.06 103,101,439.00 121.30 82,468,496.92 97,682,688.09 15,214,191.17 18.45
05 ประจวบคีรีขันธ์ 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 834,283,800.00 892,201,354.44 57,917,554.44 6.94 795,000,000.00 837,787,076.31 42,787,076.31 5.38
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11315 โรงพยาบาลกุยบุรี 133,170,655.22 174,612,881.16 41,442,225.94 31.12 120,802,659.00 128,816,389.03 8,013,730.03 6.63
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11316 โรงพยาบาลทับสะแก 165,664,667.46 192,397,353.90 26,732,686.44 16.14 153,197,253.92 155,498,388.74 2,301,134.82 1.50
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11317 โรงพยาบาลบางสะพาน 523,190,414.26 589,905,699.08 66,715,284.82 12.75 363,891,690.00 398,506,751.66 34,615,061.66 9.51
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 107,255,908.43 126,327,346.83 19,071,438.40 17.78 106,234,300.00 109,538,084.92 3,303,784.92 3.11
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 167,766,988.42 234,937,309.73 67,170,321.31 40.04 167,108,722.15 178,252,330.79 11,143,608.64 6.67
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11320 โรงพยาบาลหัวหิน 1,182,772,209.69 1,652,850,081.22 470,077,871.53 39.74 1,125,136,491.74 1,273,039,616.51 147,903,124.77 13.15
05 ประจวบคีรีขันธ์ 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 176,547,128.76 227,764,363.29 51,217,234.53 29.01 162,466,468.00 177,532,840.77 15,066,372.77 9.27
06 สมุทรปราการ 10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1,769,176,809.00 2,957,360,343.78 1,188,183,534.78 67.16 1,751,262,947.00 1,959,396,296.63 208,133,349.63 11.88
06 สมุทรปราการ 10752 โรงพยาบาลบางบ่อ 367,523,082.26 436,563,548.65 69,040,466.39 18.79 367,156,421.29 411,593,547.98 44,437,126.69 12.10
06 สมุทรปราการ 10753 โรงพยาบาลบางพลี 790,477,339.85 856,876,247.16 66,398,907.31 8.40 678,001,000.00 699,075,018.44 21,074,018.44 3.11
06 สมุทรปราการ 10754 โรงพยาบาลบางจาก 279,467,000.00 255,023,724.37 -24,443,275.63 -8.75 248,825,000.00 247,805,431.53 -1,019,568.47 -0.41
06 สมุทรปราการ 10755 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 185,389,902.57 217,121,501.76 31,731,599.19 17.12 173,823,685.85 194,299,566.33 20,475,880.48 11.78
06 สมุทรปราการ 28785 โรงพยาบาลบางเสาธง 111,790,294.40 129,155,794.50 17,365,500.10 15.53 102,455,231.06 103,529,207.47 1,073,976.41 1.05
06 ชลบุรี 10662 โรงพยาบาลชลบุรี 3,920,970,894.26 5,405,243,125.05 1,484,272,230.79 37.85 4,018,139,036.63 4,732,716,945.18 714,577,908.55 17.78
06 ชลบุรี 10817 โรงพยาบาลบ้านบึง 394,226,297.10 690,910,555.63 296,684,258.53 75.26 384,518,000.50 416,033,825.88 31,515,825.38 8.20
06 ชลบุรี 10818 โรงพยาบาลหนองใหญ่ 95,744,890.18 128,399,111.75 32,654,221.57 34.11 89,997,106.42 102,911,580.68 12,914,474.26 14.35
06 ชลบุรี 10819 โรงพยาบาลบางละมุง 967,289,408.43 1,511,971,766.40 544,682,357.97 56.31 880,800,235.16 1,289,207,488.26 408,407,253.10 46.37
06 ชลบุรี 10820 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 90,806,921.00 99,758,916.22 8,951,995.22 9.86 91,524,664.83 96,401,512.19 4,876,847.36 5.33
06 ชลบุรี 10821 โรงพยาบาลพานทอง 257,997,575.44 307,943,176.90 49,945,601.46 19.36 249,005,016.00 256,711,138.27 7,706,122.27 3.09
06 ชลบุรี 10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม 581,000,000.00 702,813,473.19 121,813,473.19 20.97 527,622,000.00 534,970,334.29 7,348,334.29 1.39
06 ชลบุรี 10823 โรงพยาบาลแหลมฉบัง 467,165,571.58 619,415,424.41 152,249,852.83 32.59 423,725,032.54 502,963,975.96 79,238,943.42 18.70
06 ชลบุรี 10824 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 42,524,430.59 42,883,452.42 359,021.83 0.84 41,515,049.34 43,650,675.80 2,135,626.46 5.14
06 ชลบุรี 10825 โรงพยาบาลสัตหีบกม10 196,607,188.85 307,035,897.27 110,428,708.42 56.17 184,603,878.40 204,852,501.04 20,248,622.64 10.97
06 ชลบุรี 10826 โรงพยาบาลบ่อทอง 167,164,892.93 197,923,694.00 30,758,801.07 18.40 157,662,422.14 161,327,627.93 3,665,205.79 2.32
06 ชลบุรี 28006 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 97,574,787.66 126,139,190.16 28,564,402.50 29.27 90,673,494.50 93,820,450.25 3,146,955.75 3.47
06 ระยอง 10663 โรงพยาบาลระยอง 2,172,005,969.00 2,479,439,005.08 307,433,036.08 14.15 2,010,688,922.58 2,151,943,916.42 141,254,993.84 7.03
06 ระยอง 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 417,693,200.00 512,486,880.37 94,793,680.37 22.69 397,499,170.00 434,271,426.94 36,772,256.94 9.25
06 ระยอง 10828 โรงพยาบาลบ้านฉาง 179,569,119.41 189,965,802.69 10,396,683.28 5.79 179,904,064.35 179,139,347.04 -764,717.31 -0.43
06 ระยอง 10829 โรงพยาบาลแกลง 504,903,302.58 608,388,641.75 103,485,339.17 20.50 525,366,693.96 499,166,527.47 -26,200,166.49 -4.99
06 ระยอง 10830 โรงพยาบาลวังจันทร์ 139,079,387.05 172,235,320.17 33,155,933.12 23.84 136,348,152.24 142,658,374.72 6,310,222.48 4.63
06 ระยอง 10831 โรงพยาบาลบ้านค่าย 177,348,553.32 264,082,577.51 86,734,024.19 48.91 169,293,170.00 186,464,930.26 17,171,760.26 10.14
06 ระยอง 10832 โรงพยาบาลปลวกแดง 181,953,861.70 0.00 0.00 0.00 180,817,891.42 0.00 0.00 0.00
06 ระยอง 22734 โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 66,842,791.88 86,107,624.99 19,264,833.11 28.82 66,440,590.24 65,348,399.92 -1,092,190.32 -1.64
06 ระยอง 23962 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 89,158,694.76 110,656,266.42 21,497,571.66 24.11 79,241,091.32 76,996,918.24 -2,244,173.08 -2.83
06 จันทบุรี 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2,629,250,000.00 3,433,068,826.46 803,818,826.46 30.57 2,556,690,000.00 2,758,186,588.08 201,496,588.08 7.88
06 จันทบุรี 10834 โรงพยาบาลขลุง 126,985,583.72 164,728,733.03 37,743,149.31 29.72 130,542,951.48 164,636,877.34 34,093,925.86 26.12
06 จันทบุรี 10835 โรงพยาบาลท่าใหม่ 87,744,184.03 101,652,180.87 13,907,996.84 15.85 87,905,703.00 89,451,939.62 1,546,236.62 1.76
06 จันทบุรี 10836 โรงพยาบาลเขาสุกิม 86,716,117.11 95,701,286.88 8,985,169.77 10.36 85,470,852.36 87,379,196.90 1,908,344.54 2.23
06 จันทบุรี 10837 โรงพยาบาลสองพี่น้อง 84,015,163.84 100,420,715.10 16,405,551.26 19.53 79,020,808.40 84,578,350.59 5,557,542.19 7.03
06 จันทบุรี 10838 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 135,929,609.44 160,275,536.47 24,345,927.03 17.91 136,098,417.62 143,759,095.44 7,660,677.82 5.63
06 จันทบุรี 10839 โรงพยาบาลมะขาม 104,279,614.04 107,988,816.98 3,709,202.94 3.56 105,600,000.00 109,449,453.91 3,849,453.91 3.65
06 จันทบุรี 10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 109,578,900.00 116,070,595.29 6,491,695.29 5.92 110,900,800.00 111,725,274.16 824,474.16 0.74
06 จันทบุรี 10841 โรงพยาบาลสอยดาว 186,239,438.39 216,837,207.59 30,597,769.20 16.43 187,643,389.43 199,999,953.71 12,356,564.28 6.59
06 จันทบุรี 10842 โรงพยาบาลแก่งหางแมว 109,518,094.36 115,985,971.59 6,467,877.23 5.91 111,396,202.00 110,979,875.01 -416,326.99 -0.37
06 จันทบุรี 10843 โรงพยาบาลนายายอาม 113,940,431.17 108,557,289.82 -5,383,141.35 -4.72 102,118,000.00 107,094,109.66 4,976,109.66 4.87
06 จันทบุรี 10844 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 144,735,555.00 111,900,675.03 -32,834,879.97 -22.69 103,726,589.23 104,585,621.16 859,031.93 0.83
06 ตราด 10696 โรงพยาบาลตราด 906,554,250.00 1,006,745,950.17 100,191,700.17 11.05 828,371,547.77 906,540,340.69 78,168,792.92 9.44
06 ตราด 10845 โรงพยาบาลคลองใหญ่ 92,921,329.84 116,283,242.47 23,361,912.63 25.14 91,054,925.00 106,362,827.28 15,307,902.28 16.81
06 ตราด 10846 โรงพยาบาลเขาสมิง 108,998,301.06 111,994,895.37 2,996,594.31 2.75 107,434,810.23 107,343,096.37 -91,713.86 -0.09
06 ตราด 10847 โรงพยาบาลบ่อไร่ 98,754,802.07 113,149,126.43 14,394,324.36 14.58 99,344,149.18 98,271,086.11 -1,073,063.07 -1.08
06 ตราด 10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ 86,688,835.81 96,020,607.71 9,331,771.90 10.76 84,324,703.87 83,577,790.80 -746,913.07 -0.89
06 ตราด 10849 โรงพยาบาลเกาะกูด 35,220,940.09 29,092,741.95 -6,128,198.14 -17.40 34,404,786.95 32,948,145.66 -1,456,641.29 -4.23
06 ตราด 13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง 64,990,358.02 58,416,757.19 -6,573,600.83 -10.11 59,197,487.64 59,355,814.29 158,326.65 0.27
06 ฉะเชิงเทรา 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร 2,478,776,316.81 3,220,917,754.52 742,141,437.71 29.94 2,350,207,510.00 2,819,418,907.52 469,211,397.52 19.96
06 ฉะเชิงเทรา 10833 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 134,900,430.16 128,793,121.01 -6,107,309.15 -4.53 122,123,300.00 122,703,380.21 580,080.21 0.47
06 ฉะเชิงเทรา 10850 โรงพยาบาลบางคล้า 242,772,130.20 275,261,816.82 32,489,686.62 13.38 141,118,346.93 165,795,322.44 24,676,975.51 17.49
06 ฉะเชิงเทรา 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 226,806,954.72 304,850,947.76 78,043,993.04 34.41 199,439,914.53 239,072,148.76 39,632,234.23 19.87
06 ฉะเชิงเทรา 10852 โรงพยาบาลบางปะกง 200,016,661.53 246,818,227.08 46,801,565.55 23.40 195,876,757.21 213,763,694.33 17,886,937.12 9.13
06 ฉะเชิงเทรา 10853 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 145,329,322.49 192,931,291.18 47,601,968.69 32.75 135,745,586.72 141,833,084.97 6,087,498.25 4.48
06 ฉะเชิงเทรา 10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม 343,469,655.51 525,147,190.33 181,677,534.82 52.89 343,469,655.51 307,778,411.89 -35,691,243.62 -10.39
06 ฉะเชิงเทรา 10855 โรงพยาบาลสนามชัยเขต 249,126,756.99 326,835,958.39 77,709,201.40 31.19 242,102,374.22 243,473,524.13 1,371,149.91 0.57
06 ฉะเชิงเทรา 10856 โรงพยาบาลแปลงยาว 137,840,876.40 0.00 0.00 0.00 137,290,218.00 0.00 0.00 0.00
06 ฉะเชิงเทรา 13747 โรงพยาบาลราชสาส์น 54,109,180.98 62,733,284.32 8,624,103.34 15.94 53,773,410.44 58,232,039.70 4,458,629.26 8.29
06 ฉะเชิงเทรา 31327 โรงพยาบาลคลองเขื่อน 75,352,271.50 56,824,146.26 -18,528,125.24 -24.59 39,741,371.70 42,871,795.80 3,130,424.10 7.88
06 ปราจีนบุรี 10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2,743,194,300.00 3,225,811,531.20 482,617,231.20 17.59 2,523,993,300.00 2,783,203,338.39 259,210,038.39 10.27
06 ปราจีนบุรี 10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 501,854,384.75 642,794,441.86 140,940,057.11 28.08 483,800,000.00 564,310,135.53 80,510,135.53 16.64
06 ปราจีนบุรี 10858 โรงพยาบาลนาดี 114,311,002.67 118,013,983.50 3,702,980.83 3.24 112,347,140.00 116,666,644.17 4,319,504.17 3.84
06 ปราจีนบุรี 10859 โรงพยาบาลบ้านสร้าง 83,265,879.24 103,782,922.12 20,517,042.88 24.64 83,233,500.00 85,131,079.73 1,897,579.73 2.28
06 ปราจีนบุรี 10860 โรงพยาบาลประจันตคาม 115,371,469.00 134,704,168.33 19,332,699.33 16.76 115,282,149.00 117,643,811.77 2,361,662.77 2.05
06 ปราจีนบุรี 10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 159,924,683.48 208,686,955.47 48,762,271.99 30.49 166,751,120.67 189,096,554.19 22,345,433.52 13.40
06 ปราจีนบุรี 10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ 70,038,891.57 82,061,612.26 12,022,720.69 17.17 73,754,220.00 72,877,205.01 -877,014.99 -1.19
06 สระแก้ว 10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 1,288,497,668.12 1,433,427,607.85 144,929,939.73 11.25 933,324,349.73 1,060,584,624.85 127,260,275.12 13.64
06 สระแก้ว 10866 โรงพยาบาลคลองหาด 94,855,746.20 103,446,525.76 8,590,779.56 9.06 88,534,589.10 89,350,708.81 816,119.71 0.92
06 สระแก้ว 10867 โรงพยาบาลตาพระยา 115,940,292.18 132,136,763.53 16,196,471.35 13.97 103,850,164.15 108,371,280.89 4,521,116.74 4.35
06 สระแก้ว 10868 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 167,346,989.96 212,025,707.63 44,678,717.67 26.70 155,979,721.50 161,328,140.01 5,348,418.51 3.43
06 สระแก้ว 10869 โรงพยาบาลวัฒนานคร 206,907,640.81 226,199,060.74 19,291,419.93 9.32 181,976,535.72 195,587,975.57 13,611,439.85 7.48
06 สระแก้ว 10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ 547,512,354.04 792,607,961.39 245,095,607.35 44.77 380,022,536.85 422,611,325.86 42,588,789.01 11.21
06 สระแก้ว 13817 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 142,251,363.45 132,617,995.66 -9,633,367.79 -6.77 108,214,226.30 121,459,766.99 13,245,540.69 12.24
06 สระแก้ว 28849 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 92,216,767.41 102,038,041.12 9,821,273.71 10.65 59,261,983.69 65,826,774.72 6,564,791.03 11.08
06 สระแก้ว 28850 โรงพยาบาลโคกสูง 88,954,127.76 111,970,660.42 23,016,532.66 25.87 59,146,208.38 62,870,053.74 3,723,845.36 6.30
07 ขอนแก่น 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 3,450,000,000.00 3,681,447,042.76 231,447,042.76 6.71 3,450,000,000.00 3,728,442,587.10 278,442,587.10 8.07
07 ขอนแก่น 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 126,417,018.55 119,752,045.45 -6,664,973.10 -5.27 123,554,896.44 119,262,632.17 -4,292,264.27 -3.47
07 ขอนแก่น 10996 โรงพยาบาลพระยืน 115,094,234.19 130,693,419.86 15,599,185.67 13.55 111,103,958.81 119,483,152.79 8,379,193.98 7.54
07 ขอนแก่น 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 183,144,840.47 188,830,409.36 5,685,568.89 3.10 180,107,626.69 184,799,176.61 4,691,549.92 2.60
07 ขอนแก่น 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 734,770,216.83 894,499,601.39 159,729,384.56 21.74 690,389,075.47 735,615,265.91 45,226,190.44 6.55
07 ขอนแก่น 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 148,704,834.71 158,501,328.25 9,796,493.54 6.59 141,893,306.03 157,166,560.75 15,273,254.72 10.76
07 ขอนแก่น 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 282,575,184.24 278,739,922.71 -3,835,261.53 -1.36 274,689,689.13 276,461,461.75 1,771,772.62 0.65
07 ขอนแก่น 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 119,981,858.75 126,896,222.52 6,914,363.77 5.76 117,520,704.21 121,404,665.56 3,883,961.35 3.30
07 ขอนแก่น 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 315,944,185.33 354,693,356.78 38,749,171.45 12.26 303,440,836.07 298,732,732.56 -4,708,103.51 -1.55
07 ขอนแก่น 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 70,047,589.84 83,708,449.70 13,660,859.86 19.50 67,897,743.29 82,165,736.27 14,267,992.98 21.01
07 ขอนแก่น 11004 โรงพยาบาลพล 248,473,674.91 376,797,905.66 128,324,230.75 51.65 245,767,133.07 270,113,740.13 24,346,607.06 9.91
07 ขอนแก่น 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 89,009,825.25 99,396,287.90 10,386,462.65 11.67 85,796,826.44 93,531,665.12 7,734,838.68 9.02
07 ขอนแก่น 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 125,119,250.70 127,941,486.63 2,822,235.93 2.26 120,047,479.25 125,967,170.18 5,919,690.93 4.93
07 ขอนแก่น 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 169,915,127.87 173,189,681.96 3,274,554.09 1.93 154,680,000.00 169,753,356.58 15,073,356.58 9.74
07 ขอนแก่น 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 177,580,471.13 175,677,676.79 -1,902,794.34 -1.07 172,191,417.54 176,541,709.17 4,350,291.63 2.53
07 ขอนแก่น 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 204,312,354.10 211,502,988.86 7,190,634.76 3.52 208,762,617.53 201,191,294.38 -7,571,323.15 -3.63
07 ขอนแก่น 11010 โรงพยาบาลชนบท 106,489,322.10 104,931,293.30 -1,558,028.80 -1.46 103,119,877.28 104,853,699.59 1,733,822.31 1.68
07 ขอนแก่น 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 98,782,788.64 119,738,801.60 20,956,012.96 21.21 95,094,963.18 106,687,526.19 11,592,563.01 12.19
07 ขอนแก่น 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 75,170,166.69 82,520,733.70 7,350,567.01 9.78 70,775,659.96 79,988,386.54 9,212,726.58 13.02
07 ขอนแก่น 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 250,809,371.44 300,494,729.75 49,685,358.31 19.81 247,907,273.80 257,672,442.04 9,765,168.24 3.94
07 ขอนแก่น 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 350,322,457.00 392,329,806.66 42,007,349.66 11.99 309,292,443.00 325,769,965.47 16,477,522.47 5.33
07 ขอนแก่น 14132 โรงพยาบาลซำสูง 80,480,151.57 91,798,937.43 11,318,785.86 14.06 76,111,427.97 82,814,398.64 6,702,970.67 8.81
07 ขอนแก่น 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 35,686,076.61 49,434,730.49 13,748,653.88 38.53 35,010,336.85 40,765,087.86 5,754,751.01 16.44
07 ขอนแก่น 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 41,928,655.41 32,907,594.83 -9,021,060.58 -21.52 37,119,933.28 31,684,194.77 -5,435,738.51 -14.64
07 ขอนแก่น 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 43,474,799.03 54,561,311.80 11,086,512.77 25.50 43,476,735.44 48,818,614.80 5,341,879.36 12.29
07 ขอนแก่น 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 38,255,509.66 38,434,227.88 178,718.22 0.47 31,626,887.39 30,850,797.36 -776,090.03 -2.45
07 มหาสารคาม 10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,690,945,434.34 2,114,224,940.92 423,279,506.58 25.03 1,553,320,000.00 1,628,879,279.90 75,559,279.90 4.86
07 มหาสารคาม 11051 โรงพยาบาลแกดำ 80,578,106.14 100,487,110.19 19,909,004.05 24.71 76,674,029.56 83,197,353.63 6,523,324.07 8.51
07 มหาสารคาม 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 270,696,000.00 349,869,520.50 79,173,520.50 29.25 259,800,000.00 268,692,602.83 8,892,602.83 3.42
07 มหาสารคาม 11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 141,817,338.40 140,906,678.35 -910,660.05 -0.64 124,052,760.00 134,974,044.43 10,921,284.43 8.80
07 มหาสารคาม 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 142,879,632.35 144,543,084.44 1,663,452.09 1.16 140,315,202.00 150,186,726.66 9,871,524.66 7.04
07 มหาสารคาม 11055 โรงพยาบาลบรบือ 305,520,000.00 356,631,783.80 51,111,783.80 16.73 298,797,000.00 302,439,941.68 3,642,941.68 1.22
07 มหาสารคาม 11056 โรงพยาบาลนาเชือก 125,816,400.00 143,017,279.53 17,200,879.53 13.67 106,443,500.00 114,955,317.11 8,511,817.11 8.00
07 มหาสารคาม 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 238,190,668.62 323,576,004.14 85,385,335.52 35.85 208,442,159.76 226,279,692.67 17,837,532.91 8.56
07 มหาสารคาม 11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 244,105,325.67 263,837,673.23 19,732,347.56 8.08 245,700,000.00 240,163,162.11 -5,536,837.89 -2.25
07 มหาสารคาม 11059 โรงพยาบาลนาดูน 88,418,045.41 97,202,114.62 8,784,069.21 9.93 84,575,082.41 93,306,825.14 8,731,742.73 10.32
07 มหาสารคาม 11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 81,037,472.17 103,295,419.41 22,257,947.24 27.47 78,463,972.17 90,108,294.05 11,644,321.88 14.84
07 มหาสารคาม 24704 โรงพยาบาลกุดรัง 66,978,200.00 114,538,809.60 47,560,609.60 71.01 60,796,100.00 64,216,991.37 3,420,891.37 5.63
07 มหาสารคาม 28843 โรงพยาบาลชื่นชม 56,058,260.53 61,075,870.58 5,017,610.05 8.95 45,430,979.00 49,421,165.01 3,990,186.01 8.78
07 ร้อยเอ็ด 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2,474,600,000.00 3,034,994,991.38 560,394,991.38 22.65 2,420,400,000.00 2,520,394,551.08 99,994,551.08 4.13
07 ร้อยเอ็ด 11061 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 266,770,543.55 377,131,209.08 110,360,665.53 41.37 260,730,832.41 288,110,167.96 27,379,335.55 10.50
07 ร้อยเอ็ด 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 129,149,874.79 148,091,044.36 18,941,169.57 14.67 119,476,169.43 126,686,779.88 7,210,610.45 6.04
07 ร้อยเอ็ด 11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 162,692,186.70 197,600,302.38 34,908,115.68 21.46 154,505,464.58 164,777,770.03 10,272,305.45 6.65
07 ร้อยเอ็ด 11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 139,785,794.91 219,669,310.77 79,883,515.86 57.15 136,797,163.40 166,586,335.63 29,789,172.23 21.78
07 ร้อยเอ็ด 11065 โรงพยาบาลพนมไพร 162,594,488.27 229,985,747.35 67,391,259.08 41.45 158,911,731.78 180,022,009.89 21,110,278.11 13.28
07 ร้อยเอ็ด 11066 โรงพยาบาลโพนทอง 337,566,059.06 428,486,287.65 90,920,228.59 26.93 309,754,686.74 362,599,160.54 52,844,473.80 17.06
07 ร้อยเอ็ด 11067 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 127,339,028.41 137,463,500.66 10,124,472.25 7.95 105,684,522.45 111,249,653.97 5,565,131.52 5.27
07 ร้อยเอ็ด 11068 โรงพยาบาลหนองพอก 150,249,494.67 171,518,148.28 21,268,653.61 14.16 144,423,637.05 146,707,799.58 2,284,162.53 1.58
07 ร้อยเอ็ด 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ 283,414,982.15 375,823,779.23 92,408,797.08 32.61 268,366,589.78 319,411,439.82 51,044,850.04 19.02
07 ร้อยเอ็ด 11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 368,129,831.23 472,566,178.98 104,436,347.75 28.37 310,250,354.40 330,079,713.55 19,829,359.15 6.39
07 ร้อยเอ็ด 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 78,235,177.83 100,681,678.73 22,446,500.90 28.69 77,878,256.05 87,624,837.02 9,746,580.97 12.52
07 ร้อยเอ็ด 11072 โรงพยาบาลโพนทราย 78,734,906.25 95,868,165.52 17,133,259.27 21.76 71,880,085.32 74,011,582.25 2,131,496.93 2.97
07 ร้อยเอ็ด 11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 135,290,084.07 146,457,745.67 11,167,661.60 8.25 129,133,626.27 137,577,299.93 8,443,673.66 6.54
07 ร้อยเอ็ด 11074 โรงพยาบาลเมยวดี 77,896,971.49 81,811,234.96 3,914,263.47 5.02 71,536,411.82 74,649,827.89 3,113,416.07 4.35
07 ร้อยเอ็ด 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 92,497,726.80 109,218,480.91 16,720,754.11 18.08 90,437,888.37 100,274,840.45 9,836,952.08 10.88
07 ร้อยเอ็ด 11076 โรงพยาบาลจังหาร 114,480,094.52 147,385,616.42 32,905,521.90 28.74 104,553,437.59 128,939,403.68 24,385,966.09 23.32
07 ร้อยเอ็ด 27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 40,249,907.93 105,137,981.07 64,888,073.14 161.21 38,244,559.20 56,072,119.14 17,827,559.94 46.61
07 ร้อยเอ็ด 27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ 34,136,740.67 48,890,459.54 14,753,718.87 43.22 31,973,641.26 40,362,538.20 8,388,896.94 26.24
07 ร้อยเอ็ด 27990 โรงพยาบาลหนองฮี 46,258,564.80 83,660,866.95 37,402,302.15 80.85 40,202,560.01 51,253,705.66 11,051,145.65 27.49
07 กาฬสินธุ์ 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1,510,219,300.00 1,769,477,588.40 259,258,288.40 17.17 1,286,663,500.00 1,440,206,212.36 153,542,712.36 11.93
07 กาฬสินธุ์ 11077 โรงพยาบาลนามน 79,765,512.40 91,073,746.89 11,308,234.49 14.18 78,193,011.10 86,868,075.57 8,675,064.47 11.09
07 กาฬสินธุ์ 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 255,608,014.77 280,792,542.56 25,184,527.79 9.85 246,716,726.69 255,757,649.54 9,040,922.85 3.66
07 กาฬสินธุ์ 11079 โรงพยาบาลร่องคำ 62,574,904.86 79,980,702.20 17,405,797.34 27.82 60,874,130.00 64,387,950.09 3,513,820.09 5.77
07 กาฬสินธุ์ 11080 โรงพยาบาลเขาวง 171,579,786.00 191,089,438.63 19,509,652.63 11.37 155,292,672.00 167,922,279.41 12,629,607.41 8.13
07 กาฬสินธุ์ 11081 โรงพยาบาลยางตลาด 298,470,513.72 451,345,737.32 152,875,223.60 51.22 288,263,123.90 344,913,699.11 56,650,575.21 19.65
07 กาฬสินธุ์ 11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 102,145,486.60 113,177,570.26 11,032,083.66 10.80 92,316,477.34 100,998,615.06 8,682,137.72 9.40
07 กาฬสินธุ์ 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 89,356,868.61 136,630,191.47 47,273,322.86 52.90 82,289,760.00 95,143,203.32 12,853,443.32 15.62
07 กาฬสินธุ์ 11084 โรงพยาบาลคำม่วง 141,173,136.19 157,421,134.64 16,247,998.45 11.51 132,713,693.49 135,750,351.39 3,036,657.90 2.29
07 กาฬสินธุ์ 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 120,782,787.00 143,166,115.85 22,383,328.85 18.53 112,116,732.21 120,442,708.53 8,325,976.32 7.43
07 กาฬสินธุ์ 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 146,568,411.86 180,553,466.31 33,985,054.45 23.19 136,647,498.78 155,741,080.82 19,093,582.04 13.97
07 กาฬสินธุ์ 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 214,649,258.54 264,318,535.72 49,669,277.18 23.14 210,029,124.97 217,450,973.34 7,421,848.37 3.53
07 กาฬสินธุ์ 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 86,807,771.41 103,140,932.76 16,333,161.35 18.82 79,073,043.91 87,059,803.63 7,986,759.72 10.10
07 กาฬสินธุ์ 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 366,645,559.57 508,222,877.64 141,577,318.07 38.61 356,621,177.17 392,340,967.95 35,719,790.78 10.02
07 กาฬสินธุ์ 28017 โรงพยาบาลนาคู 69,633,691.47 80,038,834.22 10,405,142.75 14.94 66,772,706.04 75,878,542.48 9,105,836.44 13.64
07 กาฬสินธุ์ 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 46,296,313.16 75,756,219.13 29,459,905.97 63.63 43,122,206.12 60,270,013.28 17,147,807.16 39.77
07 กาฬสินธุ์ 28790 โรงพยาบาลดอนจาน 37,537,020.49 49,808,145.53 12,271,125.04 32.69 34,410,638.11 41,905,671.10 7,495,032.99 21.78
07 กาฬสินธุ์ 28791 โรงพยาบาลสามชัย 54,200,873.14 85,496,532.81 31,295,659.67 57.74 49,372,228.59 56,684,702.09 7,312,473.50 14.81
08 บึงกาฬ 11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ 660,140,788.88 824,278,223.68 164,137,434.80 24.86 624,186,510.68 664,528,730.18 40,342,219.50 6.46
08 บึงกาฬ 11041 โรงพยาบาลพรเจริญ 101,217,317.69 133,099,598.49 31,882,280.80 31.50 103,028,928.01 123,311,437.81 20,282,509.80 19.69
08 บึงกาฬ 11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย 139,965,511.92 165,926,217.24 25,960,705.32 18.55 131,508,323.19 158,277,053.70 26,768,730.51 20.36
08 บึงกาฬ 11046 โรงพยาบาลเซกา 225,155,639.41 235,115,879.96 9,960,240.55 4.42 209,825,598.45 223,874,726.56 14,049,128.11 6.70
08 บึงกาฬ 11047 โรงพยาบาลปากคาด 118,656,325.48 129,099,058.14 10,442,732.66 8.80 106,229,557.93 112,696,440.92 6,466,882.99 6.09
08 บึงกาฬ 11048 โรงพยาบาลบึงโขงหลง 121,221,878.21 131,320,361.68 10,098,483.47 8.33 109,992,664.90 118,499,967.84 8,507,302.94 7.73
08 บึงกาฬ 11049 โรงพยาบาลศรีวิไล 95,127,866.25 139,045,796.36 43,917,930.11 46.17 93,589,053.97 104,058,410.80 10,469,356.83 11.19
08 บึงกาฬ 11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า 56,963,588.73 62,295,599.80 5,332,011.07 9.36 54,217,862.98 58,843,392.98 4,625,530.00 8.53
08 หนองบัวลำภู 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 771,261,865.00 942,876,440.54 171,614,575.54 22.25 733,500,000.00 774,366,090.58 40,866,090.58 5.57
08 หนองบัวลำภู 10991 โรงพยาบาลนากลาง 183,306,371.64 219,407,884.52 36,101,512.88 19.69 179,224,783.81 189,354,677.19 10,129,893.38 5.65
08 หนองบัวลำภู 10992 โรงพยาบาลโนนสัง 129,359,119.13 165,121,353.82 35,762,234.69 27.65 128,895,291.18 131,992,426.35 3,097,135.17 2.40
08 หนองบัวลำภู 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 199,600,294.83 226,359,559.63 26,759,264.80 13.41 197,627,829.82 211,406,666.42 13,778,836.60 6.97
08 หนองบัวลำภู 10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 137,049,887.53 174,725,316.12 37,675,428.59 27.49 128,475,432.15 136,699,130.90 8,223,698.75 6.40
08 หนองบัวลำภู 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 96,876,442.27 128,017,510.81 31,141,068.54 32.15 100,808,551.26 103,342,818.99 2,534,267.73 2.51
08 อุดรธานี 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 3,640,974,520.00 4,232,193,371.88 591,218,851.88 16.24 3,780,020,600.01 3,703,139,807.38 -76,880,792.63 -2.03
08 อุดรธานี 11013 โรงพยาบาลกุดจับ 145,511,646.10 184,561,770.98 39,050,124.88 26.84 145,250,051.67 166,879,862.86 21,629,811.19 14.89
08 อุดรธานี 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ 138,799,996.40 168,574,424.75 29,774,428.35 21.45 137,774,765.25 154,669,240.44 16,894,475.19 12.26
08 อุดรธานี 11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี 565,228,937.45 746,907,387.77 181,678,450.32 32.14 564,955,384.62 636,833,144.43 71,877,759.81 12.72
08 อุดรธานี 11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 36,425,787.08 62,625,984.56 26,200,197.48 71.93 34,973,372.49 41,783,451.72 6,810,079.23 19.47
08 อุดรธานี 11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด 118,558,933.80 140,557,611.29 21,998,677.49 18.56 116,223,405.29 131,245,346.48 15,021,941.19 12.93
08 อุดรธานี 11018 โรงพยาบาลหนองหาน 338,593,060.00 417,573,558.83 78,980,498.83 23.33 307,334,092.25 327,836,917.85 20,502,825.60 6.67
08 อุดรธานี 11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน 92,253,067.98 102,928,792.08 10,675,724.10 11.57 86,349,784.89 95,332,471.09 8,982,686.20 10.40
08 อุดรธานี 11020 โรงพยาบาลไชยวาน 95,919,161.09 109,951,741.72 14,032,580.63 14.63 95,661,363.81 103,016,849.14 7,355,485.33 7.69
08 อุดรธานี 11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ 117,215,427.83 133,655,243.79 16,439,815.96 14.03 113,722,682.74 118,523,682.34 4,800,999.60 4.22
08 อุดรธานี 11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ 143,353,888.67 168,565,934.05 25,212,045.38 17.59 139,253,427.02 148,847,542.92 9,594,115.90 6.89
08 อุดรธานี 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ 310,593,075.39 365,224,303.80 54,631,228.41 17.59 293,325,999.23 333,598,146.65 40,272,147.42 13.73
08 อุดรธานี 11024 โรงพยาบาลน้ำโสม 149,210,204.33 184,613,328.60 35,403,124.27 23.73 146,572,645.26 161,888,243.14 15,315,597.88 10.45
08 อุดรธานี 11025 โรงพยาบาลเพ็ญ 250,757,012.97 293,859,441.58 43,102,428.61 17.19 249,437,319.73 268,161,172.01 18,723,852.28 7.51
08 อุดรธานี 11026 โรงพยาบาลสร้างคอม 75,485,625.13 85,835,073.44 10,349,448.31 13.71 77,603,463.71 84,306,657.24 6,703,193.53 8.64
08 อุดรธานี 11027 โรงพยาบาลหนองแสง 78,063,957.56 86,569,840.03 8,505,882.47 10.90 75,927,887.34 84,677,303.26 8,749,415.92 11.52
08 อุดรธานี 11028 โรงพยาบาลนายูง 69,095,356.62 74,519,663.76 5,424,307.14 7.85 68,672,098.85 70,379,726.55 1,707,627.70 2.49
08 อุดรธานี 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 80,563,012.52 90,351,147.70 9,788,135.18 12.15 76,578,773.27 82,204,940.51 5,626,167.24 7.35
08 อุดรธานี 11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 347,555,930.82 408,165,867.91 60,609,937.09 17.44 342,420,309.46 364,777,270.16 22,356,960.70 6.53
08 อุดรธานี 25058 โรงพยาบาลกู่แก้ว 68,848,055.11 78,146,249.63 9,298,194.52 13.51 64,881,917.99 69,614,103.44 4,732,185.45 7.29
08 อุดรธานี 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 58,236,842.07 75,617,026.15 17,380,184.08 29.84 57,800,001.24 63,383,759.27 5,583,758.03 9.66
08 เลย 10705 โรงพยาบาลเลย 1,242,300,000.00 1,333,312,251.53 91,012,251.53 7.33 1,195,600,000.00 1,241,669,801.94 46,069,801.94 3.85
08 เลย 11030 โรงพยาบาลนาด้วง 91,393,963.47 99,548,656.80 8,154,693.33 8.92 74,005,699.76 79,751,287.50 5,745,587.74 7.76
08 เลย 11031 โรงพยาบาลเชียงคาน 150,820,398.60 162,377,339.51 11,556,940.91 7.66 145,405,877.41 161,751,686.71 16,345,809.30 11.24
08 เลย 11032 โรงพยาบาลปากชม 125,616,838.94 106,390,237.17 -19,226,601.77 -15.31 113,978,409.33 114,071,135.31 92,725.98 0.08
08 เลย 11033 โรงพยาบาลนาแห้ว 62,923,462.74 59,629,011.32 -3,294,451.42 -5.24 58,697,761.33 60,020,883.25 1,323,121.92 2.25
08 เลย 11034 โรงพยาบาลภูเรือ 82,073,785.42 83,092,898.63 1,019,113.21 1.24 70,510,459.76 80,590,229.42 10,079,769.66 14.30
08 เลย 11035 โรงพยาบาลท่าลี่ 91,287,884.73 90,883,773.29 -404,111.44 -0.44 88,955,000.00 91,229,288.22 2,274,288.22 2.56
08 เลย 11036 โรงพยาบาลวังสะพุง 273,885,065.00 317,934,998.99 44,049,933.99 16.08 278,400,000.00 299,297,698.97 20,897,698.97 7.51
08 เลย 11037 โรงพยาบาลภูกระดึง 83,923,501.80 89,014,714.81 5,091,213.01 6.07 85,510,000.00 87,443,749.47 1,933,749.47 2.26
08 เลย 11038 โรงพยาบาลภูหลวง 79,245,365.69 96,876,858.11 17,631,492.42 22.25 80,377,900.73 89,749,820.79 9,371,920.06 11.66
08 เลย 11039 โรงพยาบาลผาขาว 109,103,140.90 137,706,029.14 28,602,888.24 26.22 110,019,669.14 125,214,125.85 15,194,456.71 13.81
08 เลย 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 171,883,971.36 192,110,628.11 20,226,656.75 11.77 175,557,911.42 187,620,295.81 12,062,384.39 6.87
08 เลย 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ 89,454,593.78 101,148,213.84 11,693,620.06 13.07 85,378,827.82 97,303,922.99 11,925,095.17 13.97
08 เลย 28861 โรงพยาบาลหนองหิน 66,317,078.00 69,717,312.28 3,400,234.28 5.13 63,308,670.00 65,697,483.22 2,388,813.22 3.77
08 หนองคาย 10706 โรงพยาบาลหนองคาย 1,027,000,000.00 1,212,980,188.23 185,980,188.23 18.11 1,002,700,000.00 1,130,951,046.26 128,251,046.26 12.79
08 หนองคาย 11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 280,233,737.05 299,602,983.53 19,369,246.48 6.91 273,691,620.34 268,974,770.55 -4,716,849.79 -1.72
08 หนองคาย 11044 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 87,754,231.01 99,119,808.09 11,365,577.08 12.95 87,625,493.12 94,076,962.04 6,451,468.92 7.36
08 หนองคาย 11045 โรงพยาบาลสังคม 95,152,988.07 114,498,966.83 19,345,978.76 20.33 95,734,160.00 106,823,942.76 11,089,782.76 11.58
08 หนองคาย 11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 767,640,840.16 793,354,292.48 25,713,452.32 3.35 695,850,390.00 711,100,503.47 15,250,113.47 2.19
08 หนองคาย 21356 โรงพยาบาลสระใคร 62,435,365.39 84,594,878.22 22,159,512.83 35.49 61,194,080.92 71,014,846.23 9,820,765.31 16.05
08 หนองคาย 28778 โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 57,508,631.79 54,789,212.55 -2,719,419.24 -4.73 44,868,593.02 47,886,963.71 3,018,370.69 6.73
08 หนองคาย 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 85,157,078.03 75,994,407.62 -9,162,670.41 -10.76 80,814,926.59 83,564,494.11 2,749,567.52 3.40
08 หนองคาย 28815 โรงพยาบาลรัตนวาปี 73,809,230.40 86,378,283.19 12,569,052.79 17.03 71,276,533.08 80,349,595.60 9,073,062.52 12.73
08 สกลนคร 10710 โรงพยาบาลสกลนคร 2,558,817,815.57 2,571,739,429.67 12,921,614.10 0.50 2,377,286,289.21 2,483,231,236.04 105,944,946.83 4.46
08 สกลนคร 11089 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 108,034,819.17 160,413,752.85 52,378,933.68 48.48 102,950,107.17 110,833,000.58 7,882,893.41 7.66
08 สกลนคร 11090 โรงพยาบาลกุดบาก 87,556,591.79 88,752,226.88 1,195,635.09 1.37 75,014,287.88 78,591,401.87 3,577,113.99 4.77
08 สกลนคร 11091 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 189,046,579.71 256,947,598.75 67,901,019.04 35.92 188,860,036.00 209,664,053.57 20,804,017.57 11.02
08 สกลนคร 11092 โรงพยาบาลพังโคน 178,560,349.08 203,555,905.79 24,995,556.71 14.00 170,549,772.12 180,322,873.62 9,773,101.50 5.73
08 สกลนคร 11093 โรงพยาบาลวาริชภูมิ 112,531,434.46 134,277,967.65 21,746,533.19 19.32 105,085,153.91 116,442,593.72 11,357,439.81 10.81
08 สกลนคร 11094 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 51,441,233.42 56,761,970.92 5,320,737.50 10.34 50,394,456.32 54,122,687.58 3,728,231.26 7.40
08 สกลนคร 11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส 453,967,459.82 605,577,526.29 151,610,066.47 33.40 407,993,152.42 456,243,706.31 48,250,553.89 11.83
08 สกลนคร 11096 โรงพยาบาลคำตากล้า 101,390,456.85 133,496,507.46 32,106,050.61 31.67 96,580,000.00 101,605,949.51 5,025,949.51 5.20
08 สกลนคร 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง 186,326,610.02 226,813,520.33 40,486,910.31 21.73 177,921,492.47 188,474,119.48 10,552,627.01 5.93
08 สกลนคร 11098 โรงพยาบาลอากาศอำนวย 194,197,448.38 268,118,242.93 73,920,794.55 38.06 179,465,889.44 205,215,651.36 25,749,761.92 14.35
08 สกลนคร 11099 โรงพยาบาลส่องดาว 96,838,672.02 115,166,556.58 18,327,884.56 18.93 82,925,490.58 92,372,807.51 9,447,316.93 11.39
08 สกลนคร 11100 โรงพยาบาลเต่างอย 72,036,408.07 78,899,927.84 6,863,519.77 9.53 67,168,891.23 70,929,615.82 3,760,724.59 5.60
08 สกลนคร 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 110,100,624.66 135,309,952.76 25,209,328.10 22.90 106,159,824.10 108,026,951.30 1,867,127.20 1.76
08 สกลนคร 11102 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 94,738,398.08 101,870,550.68 7,132,152.60 7.53 87,789,302.13 93,762,006.40 5,972,704.27 6.80
08 สกลนคร 11103 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 90,701,464.74 141,297,599.35 50,596,134.61 55.78 77,760,760.00 88,479,963.44 10,719,203.44 13.78
08 สกลนคร 11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 529,073,136.01 701,254,382.09 172,181,246.08 32.54 528,569,093.13 599,888,013.92 71,318,920.79 13.49
08 สกลนคร 21323 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 98,522,793.39 122,241,306.73 23,718,513.34 24.07 84,118,051.13 88,540,363.53 4,422,312.40 5.26
08 นครพนม 10711 โรงพยาบาลนครพนม 900,029,834.22 1,038,603,592.07 138,573,757.85 15.40 854,928,250.86 953,202,371.66 98,274,120.80 11.50
08 นครพนม 11104 โรงพยาบาลปลาปาก 119,918,271.83 147,832,011.36 27,913,739.53 23.28 113,610,813.07 110,012,012.19 -3,598,800.88 -3.17
08 นครพนม 11105 โรงพยาบาลท่าอุเทน 108,466,700.00 133,004,994.19 24,538,294.19 22.62 106,037,600.00 116,383,844.76 10,346,244.76 9.76
08 นครพนม 11106 โรงพยาบาลบ้านแพง 95,481,047.99 114,758,536.46 19,277,488.47 20.19 95,444,316.46 111,310,218.85 15,865,902.39 16.62
08 นครพนม 11107 โรงพยาบาลนาทม 82,696,067.44 91,450,848.95 8,754,781.51 10.59 63,216,080.00 71,654,013.79 8,437,933.79 13.35
08 นครพนม 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร 116,315,237.40 133,787,336.65 17,472,099.25 15.02 110,668,695.31 134,355,494.19 23,686,798.88 21.40
08 นครพนม 11109 โรงพยาบาลนาแก 148,508,613.35 163,588,157.18 15,079,543.83 10.15 132,368,250.54 155,179,295.48 22,811,044.94 17.23
08 นครพนม 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม 188,010,782.86 258,387,458.09 70,376,675.23 37.43 186,914,812.30 228,827,620.69 41,912,808.39 22.42
08 นครพนม 11111 โรงพยาบาลนาหว้า 105,053,694.03 133,518,994.50 28,465,300.47 27.10 101,918,808.94 121,962,191.05 20,043,382.11 19.67
08 นครพนม 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 113,379,232.90 167,272,529.22 53,893,296.32 47.53 101,065,000.00 137,450,846.93 36,385,846.93 36.00
08 นครพนม 11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 267,729,715.98 338,447,778.33 70,718,062.35 26.41 262,281,889.57 291,892,235.66 29,610,346.09 11.29
08 นครพนม 40840 โรงพยาบาลวังยาง 42,161,411.10 50,021,900.21 7,860,489.11 18.64 41,841,261.65 47,820,987.82 5,979,726.17 14.29
09 นครราชสีมา 10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 5,756,935,673.19 6,684,549,520.86 927,613,847.67 16.11 5,447,735,640.61 5,906,977,963.68 459,242,323.07 8.43
09 นครราชสีมา 10871 โรงพยาบาลครบุรี 255,661,562.41 271,646,783.20 15,985,220.79 6.25 234,329,356.83 231,605,295.71 -2,724,061.12 -1.16
09 นครราชสีมา 10872 โรงพยาบาลเสิงสาง 156,900,480.19 180,291,006.32 23,390,526.13 14.91 156,280,660.84 163,271,804.37 6,991,143.53 4.47
09 นครราชสีมา 10873 โรงพยาบาลคง 136,657,683.02 161,906,452.39 25,248,769.37 18.48 127,945,651.84 139,899,252.03 11,953,600.19 9.34
09 นครราชสีมา 10874 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 91,589,315.39 110,256,924.58 18,667,609.19 20.38 89,841,625.74 98,360,697.80 8,519,072.06 9.48
09 นครราชสีมา 10875 โรงพยาบาลจักราช 172,247,847.40 178,909,841.40 6,661,994.00 3.87 171,089,442.31 175,276,492.31 4,187,050.00 2.45
09 นครราชสีมา 10876 โรงพยาบาลโชคชัย 253,682,837.37 290,486,064.66 36,803,227.29 14.51 239,547,492.99 264,267,020.12 24,719,527.13 10.32
09 นครราชสีมา 10877 โรงพยาบาลด่านขุนทด 270,103,595.54 329,133,206.06 59,029,610.52 21.85 271,594,639.87 294,221,168.45 22,626,528.58 8.33
09 นครราชสีมา 10878 โรงพยาบาลโนนไทย 163,177,889.31 189,906,916.35 26,729,027.04 16.38 163,561,431.53 160,580,587.33 -2,980,844.20 -1.82
09 นครราชสีมา 10879 โรงพยาบาลโนนสูง 220,897,600.59 257,425,784.39 36,528,183.80 16.54 222,609,003.44 224,416,620.75 1,807,617.31 0.81
09 นครราชสีมา 10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 132,165,707.96 147,139,971.55 14,974,263.59 11.33 122,719,820.11 134,933,778.44 12,213,958.33 9.95
09 นครราชสีมา 10881 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 374,620,699.55 438,368,281.31 63,747,581.76 17.02 380,382,298.32 411,794,325.81 31,412,027.49 8.26
09 นครราชสีมา 10882 โรงพยาบาลประทาย 162,610,023.84 200,046,699.46 37,436,675.62 23.02 163,438,334.32 177,284,021.01 13,845,686.69 8.47
09 นครราชสีมา 10883 โรงพยาบาลปักธงชัย 249,884,949.99 298,999,288.92 49,114,338.93 19.65 256,406,495.06 280,894,639.15 24,488,144.09 9.55
09 นครราชสีมา 10884 โรงพยาบาลพิมาย 384,991,497.87 491,357,777.87 106,366,280.00 27.63 395,402,232.70 426,460,826.53 31,058,593.83 7.85
09 นครราชสีมา 10885 โรงพยาบาลห้วยแถลง 174,279,978.72 206,394,828.19 32,114,849.47 18.43 155,617,373.72 165,858,802.77 10,241,429.05 6.58
09 นครราชสีมา 10886 โรงพยาบาลชุมพวง 183,425,385.85 207,817,418.78 24,392,032.93 13.30 179,591,159.46 184,810,648.02 5,219,488.56 2.91
09 นครราชสีมา 10887 โรงพยาบาลสูงเนิน 196,773,529.59 238,784,331.37 42,010,801.78 21.35 196,581,997.12 224,732,457.17 28,150,460.05 14.32
09 นครราชสีมา 10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 114,373,752.64 120,648,777.20 6,275,024.56 5.49 113,403,297.22 114,754,631.90 1,351,334.68 1.19
09 นครราชสีมา 10889 โรงพยาบาลสีคิ้ว 290,878,461.33 362,930,757.46 72,052,296.13 24.77 292,909,881.24 335,973,394.16 43,063,512.92 14.70
09 นครราชสีมา 10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา 802,650,302.05 1,001,517,624.88 198,867,322.83 24.78 744,068,021.68 954,204,402.15 210,136,380.47 28.24
09 นครราชสีมา 10891 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 136,695,909.88 157,117,033.10 20,421,123.22 14.94 131,703,132.92 138,327,834.45 6,624,701.53 5.03
09 นครราชสีมา 10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 95,888,753.74 116,251,703.88 20,362,950.14 21.24 99,813,832.50 109,599,044.82 9,785,212.32 9.80
09 นครราชสีมา 10893 โรงพยาบาลโนนแดง 85,365,218.41 98,791,102.32 13,425,883.91 15.73 87,186,178.43 97,967,286.35 10,781,107.92 12.37
09 นครราชสีมา 10894 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 119,303,660.44 136,513,813.05 17,210,152.61 14.43 108,540,156.71 110,150,613.18 1,610,456.47 1.48
09 นครราชสีมา 11602 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 84,836,597.05 118,534,386.64 33,697,789.59 39.72 82,960,638.71 96,473,202.07 13,512,563.36 16.29
09 นครราชสีมา 11608 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 86,058,279.48 93,140,858.06 7,082,578.58 8.23 86,659,425.93 92,950,170.74 6,290,744.81 7.26
09 นครราชสีมา 22456 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 103,569,723.29 109,313,319.76 5,743,596.47 5.55 99,081,526.70 98,197,359.51 -884,167.19 -0.89
09 นครราชสีมา 23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 607,504,876.40 802,686,433.45 195,181,557.05 32.13 517,511,186.81 556,338,108.65 38,826,921.84 7.50
09 นครราชสีมา 24692 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 70,870,773.31 70,859,408.14 -11,365.17 -0.02 65,172,613.21 69,971,127.16 4,798,513.95 7.36
09 นครราชสีมา 27839 โรงพยาบาลบัวลาย 49,618,076.69 60,274,676.69 10,656,600.00 21.48 51,063,631.97 58,417,590.51 7,353,958.54 14.40
09 นครราชสีมา 27840 โรงพยาบาลสีดา 46,628,250.70 56,043,856.52 9,415,605.82 20.19 45,256,309.97 52,294,216.98 7,037,907.01 15.55
09 นครราชสีมา 27841 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 53,271,076.69 65,189,843.43 11,918,766.74 22.37 48,491,340.02 53,909,242.98 5,417,902.96 11.17
09 บุรีรัมย์ 10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2,652,151,905.60 3,249,418,218.73 597,266,313.13 22.52 2,480,558,464.00 2,707,217,955.21 226,659,491.21 9.14
09 บุรีรัมย์ 10895 โรงพยาบาลคูเมือง 169,137,587.47 279,609,252.45 110,471,664.98 65.31 174,066,628.83 205,520,646.65 31,454,017.82 18.07
09 บุรีรัมย์ 10896 โรงพยาบาลกระสัง 213,221,113.21 252,004,141.98 38,783,028.77 18.19 197,037,065.20 220,785,324.10 23,748,258.90 12.05
09 บุรีรัมย์ 10897 โรงพยาบาลนางรอง 761,382,896.95 848,049,808.66 86,666,911.71 11.38 778,323,806.76 791,481,146.41 13,157,339.65 1.69
09 บุรีรัมย์ 10898 โรงพยาบาลหนองกี่ 178,058,131.88 227,963,530.77 49,905,398.89 28.03 162,359,261.45 178,682,448.76 16,323,187.31 10.05
09 บุรีรัมย์ 10899 โรงพยาบาลละหานทราย 191,137,554.81 266,591,759.97 75,454,205.16 39.48 200,466,041.11 219,502,762.79 19,036,721.68 9.50
09 บุรีรัมย์ 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย 350,501,838.23 486,884,053.36 136,382,215.13 38.91 348,414,276.06 391,876,944.07 43,462,668.01 12.47
09 บุรีรัมย์ 10901 โรงพยาบาลบ้านกรวด 180,981,335.77 231,785,824.99 50,804,489.22 28.07 169,713,469.81 184,508,115.81 14,794,646.00 8.72
09 บุรีรัมย์ 10902 โรงพยาบาลพุทไธสง 146,463,190.92 188,114,162.28 41,650,971.36 28.44 141,994,383.32 162,074,586.03 20,080,202.71 14.14
09 บุรีรัมย์ 10904 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 332,912,392.37 466,759,725.46 133,847,333.09 40.20 344,127,105.41 361,394,258.92 17,267,153.51 5.02
09 บุรีรัมย์ 10905 โรงพยาบาลสตึก 245,469,683.99 446,449,080.26 200,979,396.27 81.88 247,883,547.00 298,556,135.57 50,672,588.57 20.44
09 บุรีรัมย์ 10906 โรงพยาบาลปะคำ 102,160,084.43 129,020,668.78 26,860,584.35 26.29 101,818,390.07 115,074,746.21 13,256,356.14 13.02
09 บุรีรัมย์ 10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 84,713,093.88 146,787,646.84 62,074,552.96 73.28 88,570,799.79 102,319,303.15 13,748,503.36 15.52
09 บุรีรัมย์ 10908 โรงพยาบาลหนองหงส์ 117,043,332.78 185,448,516.60 68,405,183.82 58.44 114,377,183.94 137,681,517.43 23,304,333.49 20.37
09 บุรีรัมย์ 10909 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 114,013,507.38 137,734,255.11 23,720,747.73 20.81 111,056,712.60 117,339,141.22 6,282,428.62 5.66
09 บุรีรัมย์ 10910 โรงพยาบาลห้วยราช 92,170,763.12 110,707,565.15 18,536,802.03 20.11 93,171,065.14 103,677,349.23 10,506,284.09 11.28
09 บุรีรัมย์ 10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 73,971,830.42 105,028,795.08 31,056,964.66 41.98 77,242,050.34 78,375,867.63 1,133,817.29 1.47
09 บุรีรัมย์ 10912 โรงพยาบาลชำนิ 93,215,524.48 121,213,665.22 27,998,140.74 30.04 95,656,093.76 102,559,381.38 6,903,287.62 7.22
09 บุรีรัมย์ 10913 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 80,503,242.48 99,710,707.65 19,207,465.17 23.86 82,909,027.24 92,726,466.38 9,817,439.14 11.84
09 บุรีรัมย์ 10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง 84,282,993.05 110,839,071.93 26,556,078.88 31.51 82,625,744.46 92,374,208.18 9,748,463.72 11.80
09 บุรีรัมย์ 11619 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 90,385,261.19 118,046,041.43 27,660,780.24 30.60 91,001,402.66 97,853,034.17 6,851,631.51 7.53
09 บุรีรัมย์ 23578 โรงพยาบาลแคนดง 78,649,266.05 100,223,365.90 21,574,099.85 27.43 77,336,401.44 85,688,771.28 8,352,369.84 10.80
09 บุรีรัมย์ 28020 โรงพยาบาลบ้านด่าน 84,203,596.71 100,321,105.29 16,117,508.58 19.14 86,392,148.30 97,791,989.12 11,399,840.82 13.20
09 สุรินทร์ 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ 2,449,476,267.79 3,250,344,172.18 800,867,904.39 32.70 2,411,741,954.79 2,852,834,465.26 441,092,510.47 18.29
09 สุรินทร์ 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 132,508,846.97 186,032,693.77 53,523,846.80 40.39 129,253,433.86 146,653,648.51 17,400,214.65 13.46
09 สุรินทร์ 10916 โรงพยาบาลท่าตูม 298,580,942.67 381,852,574.95 83,271,632.28 27.89 275,933,445.71 277,210,851.63 1,277,405.92 0.46
09 สุรินทร์ 10917 โรงพยาบาลจอมพระ 127,362,073.25 173,793,772.85 46,431,699.60 36.46 124,933,478.04 133,662,927.14 8,729,449.10 6.99
09 สุรินทร์ 10918 โรงพยาบาลปราสาท 579,201,384.64 761,173,120.42 181,971,735.78 31.42 557,422,585.60 515,764,156.00 -41,658,429.60 -7.47
09 สุรินทร์ 10919 โรงพยาบาลกาบเชิง 161,030,713.58 269,776,484.93 108,745,771.35 67.53 150,991,026.91 186,337,357.71 35,346,330.80 23.41
09 สุรินทร์ 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี 275,418,349.88 380,720,852.33 105,302,502.45 38.23 255,272,768.34 274,391,508.02 19,118,739.68 7.49
09 สุรินทร์ 10921 โรงพยาบาลสนม 92,817,077.68 132,827,052.35 40,009,974.67 43.11 88,690,575.21 98,444,988.95 9,754,413.74 11.00
09 สุรินทร์ 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 392,504,588.00 849,458,790.13 456,954,202.13 116.42 361,553,988.58 517,602,535.53 156,048,546.95 43.16
09 สุรินทร์ 10923 โรงพยาบาลสังขะ 344,759,050.87 411,921,527.24 67,162,476.37 19.48 316,956,384.51 343,839,136.99 26,882,752.48 8.48
09 สุรินทร์ 10924 โรงพยาบาลลำดวน 187,893,990.44 218,642,718.07 30,748,727.63 16.36 185,811,282.00 191,090,914.57 5,279,632.57 2.84
09 สุรินทร์ 10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ 140,638,981.97 175,207,042.41 34,568,060.44 24.58 119,994,575.87 121,312,983.26 1,318,407.39 1.10
09 สุรินทร์ 10926 โรงพยาบาลบัวเชด 96,436,681.15 120,649,052.75 24,212,371.60 25.11 95,665,407.20 108,674,224.26 13,008,817.06 13.60
09 สุรินทร์ 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 104,072,715.05 131,171,218.79 27,098,503.74 26.04 96,150,705.00 102,757,481.93 6,606,776.93 6.87
09 สุรินทร์ 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 78,634,499.17 109,289,110.48 30,654,611.31 38.98 70,860,752.05 80,653,323.67 9,792,571.62 13.82
09 สุรินทร์ 27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 109,073,303.89 138,959,095.13 29,885,791.24 27.40 64,147,671.07 74,919,665.35 10,771,994.28 16.79
09 สุรินทร์ 27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 96,824,065.38 118,512,800.16 21,688,734.78 22.40 63,735,207.40 72,754,756.00 9,019,548.60 14.15
09 ชัยภูมิ 04007 โรงพยาบาลซับใหญ่ 45,239,616.73 51,520,522.50 6,280,905.77 13.88 43,943,694.85 41,673,612.26 -2,270,082.59 -5.17
09 ชัยภูมิ 10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ 1,530,350,612.09 1,935,128,286.39 404,777,674.30 26.45 1,506,446,400.00 1,649,168,413.68 142,722,013.68 9.47
09 ชัยภูมิ 10970 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 114,908,628.68 134,950,706.86 20,042,078.18 17.44 115,127,200.00 130,120,436.08 14,993,236.08 13.02
09 ชัยภูมิ 10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 125,234,000.00 138,682,692.33 13,448,692.33 10.74 122,169,200.00 126,111,652.23 3,942,452.23 3.23
09 ชัยภูมิ 10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 228,808,074.96 239,972,409.13 11,164,334.17 4.88 226,356,056.99 239,127,482.88 12,771,425.89 5.64
09 ชัยภูมิ 10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 259,040,075.42 292,706,650.22 33,666,574.80 13.00 261,160,748.06 277,033,939.22 15,873,191.16 6.08
09 ชัยภูมิ 10974 โรงพยาบาลจัตุรัส 216,783,010.48 235,780,139.82 18,997,129.34 8.76 213,775,400.00 233,132,375.02 19,356,975.02 9.05
09 ชัยภูมิ 10975 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 154,061,634.12 188,486,565.69 34,424,931.57 22.34 152,906,006.91 164,562,466.60 11,656,459.69 7.62
09 ชัยภูมิ 10976 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 122,464,522.91 136,075,610.20 13,611,087.29 11.11 112,455,400.00 124,053,310.96 11,597,910.96 10.31
09 ชัยภูมิ 10977 โรงพยาบาลเทพสถิต 124,135,113.61 138,336,412.05 14,201,298.44 11.44 128,066,138.00 118,671,529.47 -9,394,608.53 -7.34
09 ชัยภูมิ 10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 546,936,522.87 671,200,057.06 124,263,534.19 22.72 492,993,641.24 527,667,188.83 34,673,547.59 7.03
09 ชัยภูมิ 10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น 112,676,579.10 122,866,140.35 10,189,561.25 9.04 112,080,500.00 118,840,234.02 6,759,734.02 6.03
09 ชัยภูมิ 10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 226,070,028.99 424,846,279.45 198,776,250.46 87.93 228,045,170.00 252,820,513.91 24,775,343.91 10.86
09 ชัยภูมิ 10981 โรงพยาบาลคอนสาร 130,584,390.00 151,979,522.92 21,395,132.92 16.38 129,860,500.00 135,242,653.32 5,382,153.32 4.14
09 ชัยภูมิ 10982 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 89,269,438.15 106,281,406.20 17,011,968.05 19.06 87,875,588.45 87,549,597.77 -325,990.68 -0.37
09 ชัยภูมิ 10983 โรงพยาบาลเนินสง่า 81,244,072.88 91,682,169.69 10,438,096.81 12.85 80,026,482.35 82,483,192.43 2,456,710.08 3.07
10 ศรีสะเกษ 10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2,232,898,831.08 2,287,277,384.96 54,378,553.88 2.44 2,108,500,000.00 2,232,115,511.29 123,615,511.29 5.86
10 ศรีสะเกษ 10927 โรงพยาบาลยางชุมน้อย 86,580,580.21 108,880,044.46 22,299,464.25 25.76 86,160,523.40 94,907,212.34 8,746,688.94 10.15
10 ศรีสะเกษ 10928 โรงพยาบาลกันทรารมย์ 217,400,026.65 268,306,914.55 50,906,887.90 23.42 219,522,390.15 248,192,275.72 28,669,885.57 13.06
10 ศรีสะเกษ 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 535,150,801.92 692,388,167.10 157,237,365.18 29.38 524,089,017.06 616,315,071.71 92,226,054.65 17.60
10 ศรีสะเกษ 10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ 297,150,351.95 326,424,376.28 29,274,024.33 9.85 286,031,083.75 307,903,938.83 21,872,855.08 7.65
10 ศรีสะเกษ 10931 โรงพยาบาลไพรบึง 100,930,141.92 113,988,241.29 13,058,099.37 12.94 101,496,768.36 111,789,421.87 10,292,653.51 10.14
10 ศรีสะเกษ 10932 โรงพยาบาลปรางค์กู่ 131,176,955.20 151,147,371.23 19,970,416.03 15.22 130,159,720.36 150,549,997.94 20,390,277.58 15.67
10 ศรีสะเกษ 10933 โรงพยาบาลขุนหาญ 243,493,848.04 267,589,291.47 24,095,443.43 9.90 243,259,707.95 254,044,147.34 10,784,439.39 4.43
10 ศรีสะเกษ 10934 โรงพยาบาลราษีไศล 224,098,216.86 300,039,500.98 75,941,284.12 33.89 232,459,209.68 247,167,008.82 14,707,799.14 6.33
10 ศรีสะเกษ 10935 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 294,718,502.29 337,634,440.64 42,915,938.35 14.56 296,912,730.17 315,822,772.89 18,910,042.72 6.37
10 ศรีสะเกษ 10936 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ 75,796,784.72 83,199,323.31 7,402,538.59 9.77 72,269,602.50 74,963,994.43 2,694,391.93 3.73
10 ศรีสะเกษ 10937 โรงพยาบาลห้วยทับทัน 98,978,216.21 134,469,921.29 35,491,705.08 35.86 100,342,972.61 103,645,098.14 3,302,125.53 3.29
10 ศรีสะเกษ 10938 โรงพยาบาลโนนคูณ 95,904,600.00 123,391,512.38 27,486,912.38 28.66 89,006,500.00 104,925,117.20 15,918,617.20 17.88
10 ศรีสะเกษ 10939 โรงพยาบาลศรีรัตนะ 148,998,047.48 170,788,108.05 21,790,060.57 14.62 139,572,598.22 170,095,262.45 30,522,664.23 21.87
10 ศรีสะเกษ 10940 โรงพยาบาลวังหิน 102,658,035.98 122,149,615.97 19,491,579.99 18.99 98,705,358.00 108,130,485.37 9,425,127.37 9.55
10 ศรีสะเกษ 10941 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 112,489,111.47 117,730,187.71 5,241,076.24 4.66 100,241,355.00 108,261,635.60 8,020,280.60 8.00
10 ศรีสะเกษ 10942 โรงพยาบาลภูสิงห์ 116,910,302.68 137,418,302.33 20,507,999.65 17.54 114,137,683.30 115,799,221.21 1,661,537.91 1.46
10 ศรีสะเกษ 10943 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 64,190,369.08 92,758,941.59 28,568,572.51 44.51 64,190,369.08 76,405,049.26 12,214,680.18 19.03
10 ศรีสะเกษ 23125 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 97,320,145.63 150,622,592.33 53,302,446.70 54.77 96,968,146.56 100,246,487.81 3,278,341.25 3.38
10 ศรีสะเกษ 28014 โรงพยาบาลพยุห์ 74,131,100.76 112,005,186.35 37,874,085.59 51.09 69,068,994.64 73,464,147.09 4,395,152.45 6.36
10 ศรีสะเกษ 28015 โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 62,157,775.46 90,407,704.35 28,249,928.89 45.45 61,945,392.62 67,600,181.47 5,654,788.85 9.13
10 ศรีสะเกษ 28016 โรงพยาบาลศิลาลาด 45,580,026.10 60,518,468.74 14,938,442.64 32.77 46,584,385.45 61,802,932.26 15,218,546.81 32.67
10 อุบลราชธานี 10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 4,228,034,739.61 4,554,969,069.87 326,934,330.26 7.73 4,048,632,812.04 4,299,467,151.19 250,834,339.15 6.20
10 อุบลราชธานี 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 144,408,239.13 151,538,927.42 7,130,688.29 4.94 132,779,956.01 145,779,513.18 12,999,557.17 9.79
10 อุบลราชธานี 10945 โรงพยาบาลโขงเจียม 79,378,335.00 123,771,190.99 44,392,855.99 55.93 82,529,424.88 88,480,632.67 5,951,207.79 7.21
10 อุบลราชธานี 10946 โรงพยาบาลเขื่องใน 222,311,864.36 345,836,963.45 123,525,099.09 55.56 229,615,364.75 265,984,464.18 36,369,099.43 15.84
10 อุบลราชธานี 10947 โรงพยาบาลเขมราฐ 190,508,379.87 201,351,667.69 10,843,287.82 5.69 190,460,833.72 185,425,923.22 -5,034,910.50 -2.64
10 อุบลราชธานี 10948 โรงพยาบาลนาจะหลวย 112,886,204.92 137,543,068.98 24,656,864.06 21.84 111,755,070.86 123,658,822.84 11,903,751.98 10.65
10 อุบลราชธานี 10949 โรงพยาบาลน้ำยืน 144,023,446.74 162,912,835.93 18,889,389.19 13.12 147,230,242.54 147,390,935.24 160,692.70 0.11
10 อุบลราชธานี 10950 โรงพยาบาลบุณฑริก 177,422,437.22 196,265,104.16 18,842,666.94 10.62 177,310,048.29 188,768,533.56 11,458,485.27 6.46
10 อุบลราชธานี 10951 โรงพยาบาลตระการพืชผล 329,171,200.40 405,861,893.92 76,690,693.52 23.30 353,115,239.79 394,648,558.70 41,533,318.91 11.76
10 อุบลราชธานี 10952 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 97,669,531.19 122,580,448.09 24,910,916.90 25.51 101,282,639.31 111,916,223.99 10,633,584.68 10.50
10 อุบลราชธานี 10953 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 167,090,883.26 223,384,257.39 56,293,374.13 33.69 170,728,887.62 188,682,098.77 17,953,211.15 10.52
10 อุบลราชธานี 10954 โรงพยาบาลวารินชำราบ 587,341,762.05 697,721,180.18 110,379,418.13 18.79 621,801,101.23 627,643,170.12 5,842,068.89 0.94
10 อุบลราชธานี 10956 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 289,220,242.58 374,557,709.71 85,337,467.13 29.51 304,931,829.22 334,756,691.34 29,824,862.12 9.78
10 อุบลราชธานี 10957 โรงพยาบาลตาลสุม 75,219,495.91 99,330,016.77 24,110,520.86 32.05 74,459,094.06 80,855,665.60 6,396,571.54 8.59
10 อุบลราชธานี 10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 101,263,251.19 128,070,523.65 26,807,272.46 26.47 104,705,880.12 115,134,293.52 10,428,413.40 9.96
10 อุบลราชธานี 10959 โรงพยาบาลสำโรง 103,508,877.82 124,047,428.65 20,538,550.83 19.84 105,736,607.02 108,352,786.72 2,616,179.70 2.47
10 อุบลราชธานี 10960 โรงพยาบาลดอนมดแดง 66,380,318.51 81,623,304.24 15,242,985.73 22.96 68,156,949.68 68,005,494.75 -151,454.93 -0.22
10 อุบลราชธานี 10961 โรงพยาบาลสิรินธร 108,422,248.65 139,886,181.78 31,463,933.13 29.02 108,211,654.47 117,915,186.39 9,703,531.92 8.97
10 อุบลราชธานี 10962 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 83,840,924.93 84,817,162.19 976,237.26 1.16 76,353,236.56 80,384,250.04 4,031,013.48 5.28
10 อุบลราชธานี 11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 714,904,773.00 942,095,625.70 227,190,852.70 31.78 760,198,748.38 811,979,768.30 51,781,019.92 6.81
10 อุบลราชธานี 21984 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 665,001,367.46 733,333,952.66 68,332,585.20 10.28 602,445,161.06 627,824,842.50 25,379,681.44 4.21
10 อุบลราชธานี 24032 โรงพยาบาลนาตาล 75,121,524.14 95,686,601.46 20,565,077.32 27.38 75,988,847.06 74,099,060.94 -1,889,786.12 -2.49
10 อุบลราชธานี 24821 โรงพยาบาลนาเยีย 66,052,607.03 81,206,802.73 15,154,195.70 22.94 68,945,506.11 70,426,666.94 1,481,160.83 2.15
10 อุบลราชธานี 27967 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 66,869,091.81 100,714,534.11 33,845,442.30 50.61 70,259,895.71 69,301,405.78 -958,489.93 -1.36
10 อุบลราชธานี 27968 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 64,208,719.27 79,306,623.28 15,097,904.01 23.51 69,694,631.44 63,136,527.27 -6,558,104.17 -9.41
10 อุบลราชธานี 27976 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 56,044,260.00 87,499,223.04 31,454,963.04 56.13 59,840,855.11 64,116,024.56 4,275,169.45 7.14
10 ยโสธร 10701 โรงพยาบาลยโสธร 911,759,815.98 1,203,853,274.96 292,093,458.98 32.04 932,460,743.85 1,084,606,678.23 152,145,934.38 16.32
10 ยโสธร 10963 โรงพยาบาลทรายมูล 78,978,910.00 98,866,980.36 19,888,070.36 25.18 78,858,000.00 83,386,463.95 4,528,463.95 5.74
10 ยโสธร 10964 โรงพยาบาลกุดชุม 135,325,500.00 156,488,561.19 21,163,061.19 15.64 132,353,400.00 141,506,308.16 9,152,908.16 6.92
10 ยโสธร 10965 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 141,659,760.00 191,793,442.73 50,133,682.73 35.39 150,357,744.00 163,201,344.34 12,843,600.34 8.54
10 ยโสธร 10966 โรงพยาบาลป่าติ้ว 80,575,700.00 103,504,526.09 22,928,826.09 28.46 76,956,000.00 89,552,372.42 12,596,372.42 16.37
10 ยโสธร 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย 106,609,955.00 147,695,950.72 41,085,995.72 38.54 108,180,420.00 111,881,605.10 3,701,185.10 3.42
10 ยโสธร 10968 โรงพยาบาลค้อวัง 76,174,789.88 98,395,301.26 22,220,511.38 29.17 72,168,778.00 75,136,579.60 2,967,801.60 4.11
10 ยโสธร 10969 โรงพยาบาลไทยเจริญ 78,384,506.00 87,238,609.81 8,854,103.81 11.30 75,797,593.00 75,015,040.64 -782,552.36 -1.03
10 ยโสธร 11444 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 271,700,000.00 368,488,063.25 96,788,063.25 35.62 269,350,000.00 301,762,648.71 32,412,648.71 12.03
10 อำนาจเจริญ 10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 958,400,000.00 1,170,096,173.11 211,696,173.11 22.09 814,700,000.00 879,029,242.94 64,329,242.94 7.90
10 อำนาจเจริญ 10985 โรงพยาบาลชานุมาน 98,350,237.53 100,829,278.55 2,479,041.02 2.52 98,232,999.77 103,617,219.48 5,384,219.71 5.48
10 อำนาจเจริญ 10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 127,910,865.27 122,976,942.40 -4,933,922.87 -3.86 125,297,970.92 120,742,275.56 -4,555,695.36 -3.64
10 อำนาจเจริญ 10987 โรงพยาบาลพนา 96,437,062.23 107,588,859.56 11,151,797.33 11.56 97,500,167.00 104,298,696.45 6,798,529.45 6.97
10 อำนาจเจริญ 10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 90,591,831.69 97,325,758.29 6,733,926.60 7.43 89,768,600.00 94,545,619.62 4,777,019.62 5.32
10 อำนาจเจริญ 10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน 142,426,500.00 167,509,794.86 25,083,294.86 17.61 142,200,000.00 157,757,783.90 15,557,783.90 10.94
10 อำนาจเจริญ 10990 โรงพยาบาลลืออำนาจ 89,975,839.83 95,059,477.29 5,083,637.46 5.65 86,867,384.31 91,680,540.10 4,813,155.79 5.54
10 มุกดาหาร 10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร 1,075,923,777.52 1,139,826,181.53 63,902,404.01 5.94 1,005,798,724.64 1,081,004,496.21 75,205,771.57 7.48
10 มุกดาหาร 11113 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 158,573,481.69 156,813,811.92 -1,759,669.77 -1.11 137,064,964.41 131,205,778.62 -5,859,185.79 -4.27
10 มุกดาหาร 11114 โรงพยาบาลดอนตาล 114,731,312.00 139,648,304.63 24,916,992.63 21.72 112,376,289.00 121,785,045.05 9,408,756.05 8.37
10 มุกดาหาร 11115 โรงพยาบาลดงหลวง 98,758,663.86 122,039,555.78 23,280,891.92 23.57 88,728,539.00 98,703,350.49 9,974,811.49 11.24
10 มุกดาหาร 11116 โรงพยาบาลคำชะอี 128,628,822.05 155,145,491.52 26,516,669.47 20.61 136,289,465.00 141,723,077.68 5,433,612.68 3.99
10 มุกดาหาร 11117 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 83,665,244.43 83,245,781.61 -419,462.82 -0.50 68,906,335.17 77,140,657.51 8,234,322.34 11.95
10 มุกดาหาร 11118 โรงพยาบาลหนองสูง 99,111,521.99 92,591,577.77 -6,519,944.22 -6.58 91,317,144.31 91,281,512.35 -35,631.96 -0.04
11 นครศรีธรรมราช 10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 3,026,702,800.00 3,266,156,836.83 239,454,036.83 7.91 2,494,000,000.00 2,528,588,391.59 34,588,391.59 1.39
11 นครศรีธรรมราช 11322 โรงพยาบาลพรหมคีรี 116,801,036.91 100,865,842.62 -15,935,194.29 -13.64 104,894,523.26 93,712,372.98 -11,182,150.28 -10.66
11 นครศรีธรรมราช 11324 โรงพยาบาลลานสะกา 136,843,882.08 135,904,286.83 -939,595.25 -0.69 130,551,619.00 130,685,972.89 134,353.89 0.10
11 นครศรีธรรมราช 11325 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 196,932,123.09 217,531,771.13 20,599,648.04 10.46 190,007,430.00 202,842,470.06 12,835,040.06 6.76
11 นครศรีธรรมราช 11326 โรงพยาบาลพิปูน 84,259,487.92 82,384,418.68 -1,875,069.24 -2.23 83,946,734.78 85,014,256.59 1,067,521.81 1.27
11 นครศรีธรรมราช 11327 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 126,472,704.02 130,821,005.40 4,348,301.38 3.44 107,223,983.14 120,228,386.50 13,004,403.36 12.13
11 นครศรีธรรมราช 11328 โรงพยาบาลชะอวด 172,312,865.29 157,573,172.75 -14,739,692.54 -8.55 157,511,506.11 171,717,163.40 14,205,657.29 9.02
11 นครศรีธรรมราช 11329 โรงพยาบาลท่าศาลา 543,727,214.86 606,751,019.10 63,023,804.24 11.59 511,648,518.84 578,456,782.66 66,808,263.82 13.06
11 นครศรีธรรมราช 11330 โรงพยาบาลทุ่งสง 677,809,265.10 827,877,343.41 150,068,078.31 22.14 667,559,265.10 728,321,683.65 60,762,418.55 9.10
11 นครศรีธรรมราช 11331 โรงพยาบาลนาบอน 102,623,881.36 104,231,683.36 1,607,802.00 1.57 102,549,555.97 103,969,274.89 1,419,718.92 1.38
11 นครศรีธรรมราช 11332 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 165,365,580.94 152,956,287.70 -12,409,293.24 -7.50 136,739,951.32 132,773,909.39 -3,966,041.93 -2.90
11 นครศรีธรรมราช 11333 โรงพยาบาลปากพนัง 190,157,195.00 218,109,984.62 27,952,789.62 14.70 175,453,698.60 169,264,497.26 -6,189,201.34 -3.53
11 นครศรีธรรมราช 11334 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 146,316,608.35 141,056,429.37 -5,260,178.98 -3.60 126,271,000.00 136,275,214.86 10,004,214.86 7.92
11 นครศรีธรรมราช 11335 โรงพยาบาลสิชล 550,962,384.51 926,344,044.67 375,381,660.16 68.13 515,607,400.00 617,345,890.66 101,738,490.66 19.73
11 นครศรีธรรมราช 11336 โรงพยาบาลขนอม 120,009,914.00 118,999,709.53 -1,010,204.47 -0.84 100,156,648.19 117,536,131.62 17,379,483.43 17.35
11 นครศรีธรรมราช 11337 โรงพยาบาลหัวไทร 141,379,379.73 141,207,164.70 -172,215.03 -0.12 128,725,206.52 132,065,548.91 3,340,342.39 2.59
11 นครศรีธรรมราช 11338 โรงพยาบาลบางขัน 105,613,220.20 98,814,750.00 -6,798,470.20 -6.44 97,400,000.00 88,761,067.34 -8,638,932.66 -8.87
11 นครศรีธรรมราช 11339 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 67,974,773.07 71,270,361.67 3,295,588.60 4.85 67,424,668.21 66,290,206.02 -1,134,462.19 -1.68
11 นครศรีธรรมราช 11660 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 75,116,806.71 80,446,877.67 5,330,070.96 7.10 74,229,389.54 81,734,587.87 7,505,198.33 10.11
11 นครศรีธรรมราช 40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 62,314,764.18 60,731,033.81 -1,583,730.37 -2.54 61,890,357.42 62,808,620.07 918,262.65 1.48
11 นครศรีธรรมราช 40492 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 50,351,282.78 62,252,328.57 11,901,045.79 23.64 46,947,292.00 54,431,417.45 7,484,125.45 15.94
11 นครศรีธรรมราช 40742 โรงพยาบาลนบพิตำ 53,959,880.16 56,067,329.53 2,107,449.37 3.91 44,979,000.00 55,989,390.83 11,010,390.83 24.48
11 นครศรีธรรมราช 40743 โรงพยาบาลพระพรหม 84,486,886.79 73,782,839.53 -10,704,047.26 -12.67 66,884,808.00 74,272,137.47 7,387,329.47 11.04
11 กระบี่ 10738 โรงพยาบาลกระบี่ 1,078,455,390.88 1,223,425,424.15 144,970,033.27 13.44 969,986,379.69 1,061,409,234.08 91,422,854.39 9.43
11 กระบี่ 11340 โรงพยาบาลเขาพนม 144,726,039.33 140,731,742.33 -3,994,297.00 -2.76 137,062,252.56 140,482,604.91 3,420,352.35 2.50
11 กระบี่ 11341 โรงพยาบาลเกาะลันตา 73,414,431.89 106,990,755.22 33,576,323.33 45.74 73,348,971.67 88,816,713.04 15,467,741.37 21.09
11 กระบี่ 11342 โรงพยาบาลคลองท่อม 175,919,840.71 240,252,419.67 64,332,578.96 36.57 164,499,392.88 194,274,131.75 29,774,738.87 18.10
11 กระบี่ 11343 โรงพยาบาลอ่าวลึก 172,771,380.99 188,199,163.65 15,427,782.66 8.93 166,484,358.86 169,652,923.68 3,168,564.82 1.90
11 กระบี่ 11344 โรงพยาบาลปลายพระยา 106,606,460.50 152,485,761.05 45,879,300.55 43.04 104,599,459.95 112,258,189.56 7,658,729.61 7.32
11 กระบี่ 11345 โรงพยาบาลลำทับ 100,026,036.62 114,483,833.74 14,457,797.12 14.45 87,071,267.07 95,968,456.56 8,897,189.49 10.22
11 กระบี่ 11346 โรงพยาบาลเหนือคลอง 141,822,944.47 147,642,879.46 5,819,934.99 4.10 133,259,821.73 140,314,813.91 7,054,992.18 5.29
11 กระบี่ 77753 โรงพยาบาลเกาะพีพี 40,509,773.44 38,388,398.48 -2,121,374.96 -5.24 33,238,702.14 34,713,071.91 1,474,369.77 4.44
11 พังงา 10739 โรงพยาบาลพังงา 546,322,048.83 578,021,117.34 31,699,068.51 5.80 524,295,459.79 514,831,258.56 -9,464,201.23 -1.81
11 พังงา 10740 โรงพยาบาลตะกั่วป่า 532,572,342.98 553,986,986.20 21,414,643.22 4.02 504,594,888.57 537,030,923.96 32,436,035.39 6.43
11 พังงา 11347 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 68,621,708.25 74,700,367.54 6,078,659.29 8.86 68,523,598.09 78,804,815.25 10,281,217.16 15.00
11 พังงา 11348 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 60,566,438.65 61,639,095.91 1,072,657.26 1.77 58,797,500.00 60,130,121.04 1,332,621.04 2.27
11 พังงา 11349 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 92,224,508.64 114,640,721.36 22,416,212.72 24.31 90,371,254.67 110,622,812.96 20,251,558.29 22.41
11 พังงา 11350 โรงพยาบาลบางไทร 44,645,053.00 45,288,026.62 642,973.62 1.44 42,794,907.00 43,697,373.43 902,466.43 2.11
11 พังงา 11352 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 100,149,831.77 97,629,498.60 -2,520,333.17 -2.52 100,128,758.76 97,651,673.07 -2,477,085.69 -2.47
11 พังงา 11353 โรงพยาบาลทับปุด 77,224,000.00 80,429,863.77 3,205,863.77 4.15 72,797,779.94 74,066,231.12 1,268,451.18 1.74
11 พังงา 11354 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 99,274,955.38 122,819,516.47 23,544,561.09 23.72 99,032,905.70 97,457,423.99 -1,575,481.71 -1.59
11 ภูเก็ต 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2,470,883,469.92 2,819,411,262.41 348,527,792.49 14.11 2,452,042,398.40 2,664,101,581.37 212,059,182.97 8.65
11 ภูเก็ต 11355 โรงพยาบาลป่าตอง 249,941,955.27 258,589,965.09 8,648,009.82 3.46 249,875,079.30 258,025,518.68 8,150,439.38 3.26
11 ภูเก็ต 11356 โรงพยาบาลถลาง 281,050,488.22 264,413,797.71 -16,636,690.51 -5.92 268,155,118.02 252,700,940.39 -15,454,177.63 -5.76
11 ภูเก็ต 41436 โรงพยาบาลฉลอง 109,716,396.72 116,994,483.26 7,278,086.54 6.63 90,464,871.56 55,523,394.43 -34,941,477.13 -38.62
11 สุราษฎร์ธานี 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 3,021,336,444.62 3,124,476,265.65 103,139,821.03 3.41 2,889,880,200.00 3,131,930,414.66 242,050,214.66 8.38
11 สุราษฎร์ธานี 10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย 438,347,382.38 524,626,271.49 86,278,889.11 19.68 433,200,000.00 474,336,639.34 41,136,639.34 9.50
11 สุราษฎร์ธานี 11357 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 356,977,084.65 434,575,733.62 77,598,648.97 21.74 347,752,165.08 368,647,554.27 20,895,389.19 6.01
11 สุราษฎร์ธานี 11358 โรงพยาบาลดอนสัก 97,790,762.80 108,054,507.30 10,263,744.50 10.50 93,088,503.33 102,419,887.95 9,331,384.62 10.02
11 สุราษฎร์ธานี 11359 โรงพยาบาลเกาะพงัน 115,704,361.31 117,411,783.93 1,707,422.62 1.48 107,036,450.42 106,121,635.33 -914,815.09 -0.85
11 สุราษฎร์ธานี 11360 โรงพยาบาลไชยา 172,491,918.01 219,710,984.59 47,219,066.58 27.37 164,252,315.69 198,884,933.53 34,632,617.84 21.09
11 สุราษฎร์ธานี 11361 โรงพยาบาลท่าชนะ 119,303,892.51 139,382,762.19 20,078,869.68 16.83 114,634,547.89 122,749,276.49 8,114,728.60 7.08
11 สุราษฎร์ธานี 11362 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 117,098,468.03 132,526,567.97 15,428,099.94 13.18 111,331,862.03 124,404,172.68 13,072,310.65 11.74
11 สุราษฎร์ธานี 11363 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 87,467,336.81 87,915,233.54 447,896.73 0.51 87,238,581.36 97,701,700.99 10,463,119.63 11.99
11 สุราษฎร์ธานี 11364 โรงพยาบาลพนม 92,345,311.90 119,980,584.24 27,635,272.34 29.93 86,659,694.00 96,791,218.26 10,131,524.26 11.69
11 สุราษฎร์ธานี 11365 โรงพยาบาลท่าฉาง 110,589,735.00 133,674,798.09 23,085,063.09 20.87 107,267,163.00 115,368,842.56 8,101,679.56 7.55
11 สุราษฎร์ธานี 11366 โรงพยาบาลบ้านนาสาร 217,609,700.00 238,145,727.02 20,536,027.02 9.44 173,920,500.00 191,245,567.12 17,325,067.12 9.96
11 สุราษฎร์ธานี 11367 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม 88,778,698.02 93,872,758.94 5,094,060.92 5.74 88,778,198.02 91,032,608.17 2,254,410.15 2.54
11 สุราษฎร์ธานี 11368 โรงพยาบาลเคียนซา 133,215,026.26 130,575,716.04 -2,639,310.22 -1.98 126,007,270.91 129,264,086.66 3,256,815.75 2.58
11 สุราษฎร์ธานี 11369 โรงพยาบาลพระแสง 147,956,510.13 169,969,414.05 22,012,903.92 14.88 147,702,929.06 156,203,979.37 8,501,050.31 5.76
11 สุราษฎร์ธานี 11370 โรงพยาบาลพุนพิน 156,793,218.58 188,363,269.94 31,570,051.36 20.13 146,545,737.12 155,851,562.90 9,305,825.78 6.35
11 สุราษฎร์ธานี 11371 โรงพยาบาลชัยบุรี 92,777,253.35 89,480,584.58 -3,296,668.77 -3.55 88,350,941.95 86,348,263.46 -2,002,678.49 -2.27
11 สุราษฎร์ธานี 11459 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 263,773,700.00 260,411,435.63 -3,362,264.37 -1.27 257,991,633.00 260,390,564.65 2,398,931.65 0.93
11 สุราษฎร์ธานี 11654 โรงพยาบาลวิภาวดี 71,094,150.05 75,011,638.45 3,917,488.40 5.51 69,483,397.88 75,316,376.39 5,832,978.51 8.39
11 สุราษฎร์ธานี 14138 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 194,171,449.03 252,992,326.07 58,820,877.04 30.29 191,501,469.46 217,992,553.35 26,491,083.89 13.83
11 ระนอง 10743 โรงพยาบาลระนอง 702,310,986.08 1,026,421,164.92 324,110,178.84 46.15 644,472,299.71 803,957,716.32 159,485,416.61 24.75
11 ระนอง 11323 โรงพยาบาลละอุ่น 55,085,903.74 61,747,101.32 6,661,197.58 12.09 54,305,584.14 59,443,942.58 5,138,358.44 9.46
11 ระนอง 11372 โรงพยาบาลกะเปอร์ 75,706,662.93 89,849,830.02 14,143,167.09 18.68 74,720,721.54 77,363,082.37 2,642,360.83 3.54
11 ระนอง 11373 โรงพยาบาลกระบุรี 129,285,128.05 109,484,296.02 -19,800,832.03 -15.32 124,125,672.35 135,534,545.01 11,408,872.66 9.19
11 ระนอง 11374 โรงพยาบาลสุขสำราญ 69,760,990.34 65,245,134.23 -4,515,856.11 -6.47 61,424,458.65 62,333,372.38 908,913.73 1.48
11 ชุมพร 10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1,193,350,000.00 1,469,603,030.02 276,253,030.02 23.15 1,157,684,000.00 1,232,701,319.64 75,017,319.64 6.48
11 ชุมพร 11375 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 81,176,648.91 127,958,784.89 46,782,135.98 57.63 75,895,280.00 87,018,526.46 11,123,246.46 14.66
11 ชุมพร 11376 โรงพยาบาลท่าแซะ 190,415,800.00 210,775,970.63 20,360,170.63 10.69 185,438,000.00 195,052,786.25 9,614,786.25 5.18
11 ชุมพร 11377 โรงพยาบาลปะทิว 87,440,404.00 100,683,131.77 13,242,727.77 15.14 87,440,404.00 86,746,314.32 -694,089.68 -0.79
11 ชุมพร 11378 โรงพยาบาลมาบอำมฤต 77,424,374.79 80,030,968.12 2,606,593.33 3.37 75,235,834.36 74,087,246.97 -1,148,587.39 -1.53
11 ชุมพร 11379 โรงพยาบาลหลังสวน 355,194,500.00 438,442,575.38 83,248,075.38 23.44 298,413,272.00 339,420,403.01 41,007,131.01 13.74
11 ชุมพร 11380 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน 66,196,551.51 69,956,578.31 3,760,026.80 5.68 61,109,192.99 61,941,648.54 832,455.55 1.36
11 ชุมพร 11381 โรงพยาบาลละแม 105,025,119.00 114,615,620.65 9,590,501.65 9.13 101,475,137.15 105,140,873.90 3,665,736.75 3.61
11 ชุมพร 11382 โรงพยาบาลพะโต๊ะ 88,752,348.36 95,057,300.63 6,304,952.27 7.10 83,829,155.24 90,375,318.84 6,546,163.60 7.81
11 ชุมพร 11383 โรงพยาบาลสวี 164,197,765.74 206,278,611.68 42,080,845.94 25.63 151,497,411.59 162,789,122.87 11,291,711.28 7.45
11 ชุมพร 11385 โรงพยาบาลทุ่งตะโก 65,356,570.00 94,944,109.04 29,587,539.04 45.27 59,468,300.00 74,697,155.92 15,228,855.92 25.61
12 สงขลา 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3,018,040,000.00 3,095,638,589.75 77,598,589.75 2.57 2,885,000,000.00 2,796,154,648.87 -88,845,351.13 -3.08
12 สงขลา 10745 โรงพยาบาลสงขลา 1,668,922,260.67 2,177,745,813.74 508,823,553.07 30.49 1,598,023,971.98 1,795,070,037.70 197,046,065.72 12.33
12 สงขลา 11386 โรงพยาบาลสทิงพระ 127,537,908.98 133,369,997.69 5,832,088.71 4.57 122,099,980.38 126,747,109.40 4,647,129.02 3.81
12 สงขลา 11387 โรงพยาบาลจะนะ 270,318,494.25 363,801,744.25 93,483,250.00 34.58 269,237,265.42 296,319,854.14 27,082,588.72 10.06
12 สงขลา 11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 380,019,472.49 546,457,467.92 166,437,995.43 43.80 376,929,166.72 448,087,907.15 71,158,740.43 18.88
12 สงขลา 11390 โรงพยาบาลเทพา 228,076,818.12 317,519,200.93 89,442,382.81 39.22 217,585,209.92 224,915,248.19 7,330,038.27 3.37
12 สงขลา 11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 200,339,549.36 239,554,700.95 39,215,151.59 19.57 197,266,257.50 203,661,966.46 6,395,708.96 3.24
12 สงขลา 11392 โรงพยาบาลระโนด 191,360,508.51 210,027,466.76 18,666,958.25 9.75 181,388,334.74 192,914,074.98 11,525,740.24 6.35
12 สงขลา 11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 75,722,747.85 73,698,959.32 -2,023,788.53 -2.67 67,194,596.00 68,608,693.22 1,414,097.22 2.10
12 สงขลา 11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ 178,928,483.37 166,653,476.33 -12,275,007.04 -6.86 167,417,333.23 149,234,003.15 -18,183,330.08 -10.86
12 สงขลา 11395 โรงพยาบาลสะเดา 189,009,455.17 255,297,105.98 66,287,650.81 35.07 174,526,944.44 198,820,050.84 24,293,106.40 13.92
12 สงขลา 11396 โรงพยาบาลนาหม่อม 109,910,744.51 179,025,815.96 69,115,071.45 62.88 104,490,055.00 100,171,021.81 -4,319,033.19 -4.13
12 สงขลา 11397 โรงพยาบาลควนเนียง 114,182,308.23 97,852,647.60 -16,329,660.63 -14.30 102,228,987.30 96,600,413.10 -5,628,574.20 -5.51
12 สงขลา 11398 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 112,039,430.00 135,236,021.42 23,196,591.42 20.70 103,722,577.21 108,715,312.49 4,992,735.28 4.81
12 สงขลา 11399 โรงพยาบาลบางกล่ำ 132,373,711.14 164,750,549.40 32,376,838.26 24.46 102,532,391.96 108,218,832.08 5,686,440.12 5.55
12 สงขลา 11400 โรงพยาบาลสิงหนคร 117,647,530.43 220,253,084.88 102,605,554.45 87.21 110,976,109.80 120,631,598.83 9,655,489.03 8.70
12 สงขลา 11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 105,448,515.76 107,434,368.01 1,985,852.25 1.88 94,250,767.50 97,347,726.54 3,096,959.04 3.29
12 สตูล 10746 โรงพยาบาลสตูล 790,653,121.05 905,182,621.57 114,529,500.52 14.49 729,142,070.90 803,834,965.53 74,692,894.63 10.24
12 สตูล 11402 โรงพยาบาลควนโดน 118,978,181.20 111,179,425.61 -7,798,755.59 -6.55 113,793,000.00 112,815,874.25 -977,125.75 -0.86
12 สตูล 11403 โรงพยาบาลควนกาหลง 129,437,453.14 122,045,923.86 -7,391,529.28 -5.71 120,171,317.87 117,367,585.40 -2,803,732.47 -2.33
12 สตูล 11404 โรงพยาบาลท่าแพ 111,281,500.80 109,549,993.50 -1,731,507.30 -1.56 102,662,099.00 109,101,383.46 6,439,284.46 6.27
12 สตูล 11405 โรงพยาบาลละงู 238,593,417.37 229,746,620.92 -8,846,796.45 -3.71 207,690,909.76 211,889,109.97 4,198,200.21 2.02
12 สตูล 11406 โรงพยาบาลทุ่งหว้า 103,818,266.70 108,053,620.22 4,235,353.52 4.08 101,853,875.83 103,523,645.52 1,669,769.69 1.64
12 สตูล 28786 โรงพยาบาลมะนัง 64,487,159.32 66,601,685.85 2,114,526.53 3.28 65,474,328.11 63,174,531.41 -2,299,796.70 -3.51
12 ตรัง 10683 โรงพยาบาลตรัง 2,226,960,886.95 2,526,160,373.09 299,199,486.14 13.44 2,119,252,228.09 2,305,180,288.57 185,928,060.48 8.77
12 ตรัง 11407 โรงพยาบาลกันตัง 217,796,978.29 227,653,413.23 9,856,434.94 4.53 216,458,846.00 215,431,084.23 -1,027,761.77 -0.47
12 ตรัง 11408 โรงพยาบาลย่านตาขาว 204,348,696.32 276,799,038.40 72,450,342.08 35.45 197,936,597.26 214,921,961.59 16,985,364.33 8.58
12 ตรัง 11409 โรงพยาบาลปะเหลียน 152,220,709.52 159,116,438.64 6,895,729.12 4.53 148,951,274.28 156,917,407.90 7,966,133.62 5.35
12 ตรัง 11410 โรงพยาบาลสิเกา 113,791,481.65 112,979,810.11 -811,671.54 -0.71 108,481,299.10 113,720,784.59 5,239,485.49 4.83
12 ตรัง 11411 โรงพยาบาลห้วยยอด 331,313,471.13 337,159,509.61 5,846,038.48 1.76 323,466,977.00 327,356,329.48 3,889,352.48 1.20
12 ตรัง 11412 โรงพยาบาลวังวิเศษ 137,670,000.00 121,108,172.13 -16,561,827.87 -12.03 127,742,100.00 128,768,144.09 1,026,044.09 0.80
12 ตรัง 11413 โรงพยาบาลนาโยง 145,981,055.30 155,445,850.98 9,464,795.68 6.48 145,877,556.30 157,327,849.04 11,450,292.74 7.85
12 ตรัง 14139 โรงพยาบาลรัษฎา 120,598,735.98 112,303,306.02 -8,295,429.96 -6.88 117,934,397.13 123,273,329.10 5,338,931.97 4.53
12 ตรัง 28817 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 69,942,559.73 68,438,762.92 -1,503,796.81 -2.15 65,175,034.75 66,602,589.61 1,427,554.86 2.19
12 พัทลุง 10747 โรงพยาบาลพัทลุง 1,512,057,268.25 1,795,443,333.00 283,386,064.75 18.74 1,422,259,000.00 1,565,617,308.33 143,358,308.33 10.08
12 พัทลุง 11414 โรงพยาบาลกงหรา 127,760,247.14 159,939,821.64 32,179,574.50 25.19 84,205,048.85 105,364,006.64 21,158,957.79 25.13
12 พัทลุง 11415 โรงพยาบาลเขาชัยสน 116,529,271.14 139,948,772.62 23,419,501.48 20.10 107,911,907.72 120,551,881.65 12,639,973.93 11.71
12 พัทลุง 11416 โรงพยาบาลตะโหมด 112,775,839.77 128,719,355.64 15,943,515.87 14.14 105,371,555.39 111,267,272.09 5,895,716.70 5.60
12 พัทลุง 11417 โรงพยาบาลควนขนุน 294,285,286.45 381,604,363.28 87,319,076.83 29.67 276,350,837.48 288,649,248.03 12,298,410.55 4.45
12 พัทลุง 11418 โรงพยาบาลปากพะยูน 132,098,589.54 136,406,991.73 4,308,402.19 3.26 125,408,474.00 128,260,375.16 2,851,901.16 2.27
12 พัทลุง 11419 โรงพยาบาลศรีบรรพต 77,779,796.54 88,741,197.80 10,961,401.26 14.09 75,309,497.18 81,598,740.22 6,289,243.04 8.35
12 พัทลุง 11420 โรงพยาบาลป่าบอน 111,653,593.67 137,204,351.73 25,550,758.06 22.88 107,991,572.96 122,921,182.64 14,929,609.68 13.82
12 พัทลุง 11421 โรงพยาบาลบางแก้ว 88,835,314.91 86,373,042.98 -2,462,271.93 -2.77 85,385,005.46 87,064,991.64 1,679,986.18 1.97
12 พัทลุง 11422 โรงพยาบาลป่าพะยอม 113,783,682.58 121,511,555.83 7,727,873.25 6.79 113,753,111.66 120,231,483.10 6,478,371.44 5.70
12 พัทลุง 24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 87,511,520.89 82,156,323.89 -5,355,197.00 -6.12 75,215,566.77 79,994,340.37 4,778,773.60 6.35
12 ปัตตานี 10748 โรงพยาบาลปัตตานี 1,141,553,082.70 1,655,590,533.90 514,037,451.20 45.03 1,129,071,276.92 1,231,102,474.58 102,031,197.66 9.04
12 ปัตตานี 11423 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 235,169,358.69 300,428,771.59 65,259,412.90 27.75 235,063,161.00 257,784,605.34 22,721,444.34 9.67
12 ปัตตานี 11424 โรงพยาบาลหนองจิก 180,475,190.53 215,500,928.88 35,025,738.35 19.41 163,573,751.61 180,987,940.16 17,414,188.55 10.65
12 ปัตตานี 11425 โรงพยาบาลปะนาเระ 142,159,144.17 169,997,869.45 27,838,725.28 19.58 141,931,159.79 143,663,735.28 1,732,575.49 1.22
12 ปัตตานี 11426 โรงพยาบาลมายอ 152,401,393.41 166,390,381.02 13,988,987.61 9.18 149,448,850.80 164,926,294.05 15,477,443.25 10.36
12 ปัตตานี 11427 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง 121,663,926.24 136,117,230.63 14,453,304.39 11.88 120,417,610.48 129,000,487.02 8,582,876.54 7.13
12 ปัตตานี 11428 โรงพยาบาลไม้แก่น 100,404,944.79 95,164,735.17 -5,240,209.62 -5.22 95,146,935.00 96,170,866.35 1,023,931.35 1.08
12 ปัตตานี 11429 โรงพยาบาลยะหริ่ง 202,282,748.66 242,923,243.07 40,640,494.41 20.09 201,053,551.89 230,230,999.11 29,177,447.22 14.51
12 ปัตตานี 11430 โรงพยาบาลยะรัง 208,344,575.09 268,812,736.15 60,468,161.06 29.02 204,293,671.44 223,812,226.08 19,518,554.64 9.55
12 ปัตตานี 11431 โรงพยาบาลแม่ลาน 99,390,998.19 102,757,625.90 3,366,627.71 3.39 88,437,005.31 102,605,916.46 14,168,911.15 16.02
12 ปัตตานี 11460 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 228,141,607.97 305,686,122.25 77,544,514.28 33.99 227,490,487.84 245,483,981.75 17,993,493.91 7.91
12 ปัตตานี 11464 โรงพยาบาลกะพ้อ 103,697,856.27 112,786,483.21 9,088,626.94 8.76 100,322,698.09 104,908,098.56 4,585,400.47 4.57
12 ยะลา 10684 โรงพยาบาลยะลา 1,946,347,661.12 2,232,518,705.88 286,171,044.76 14.70 1,857,000,000.00 1,949,496,826.42 92,496,826.42 4.98
12 ยะลา 10749 โรงพยาบาลเบตง 360,972,605.11 497,181,596.49 136,208,991.38 37.73 359,514,456.00 385,519,739.33 26,005,283.33 7.23
12 ยะลา 11432 โรงพยาบาลบันนังสตา 172,958,127.33 303,780,729.04 130,822,601.71 75.64 171,054,803.03 198,899,006.51 27,844,203.48 16.28
12 ยะลา 11433 โรงพยาบาลธารโต 97,892,272.85 116,786,113.39 18,893,840.54 19.30 95,896,998.00 109,495,807.80 13,598,809.80 14.18
12 ยะลา 11434 โรงพยาบาลรามัน 245,201,964.02 290,939,864.84 45,737,900.82 18.65 241,687,365.00 262,222,043.39 20,534,678.39 8.50
12 ยะลา 11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 193,344,559.87 282,027,094.11 88,682,534.24 45.87 193,200,000.00 201,101,193.99 7,901,193.99 4.09
12 ยะลา 13806 โรงพยาบาลกาบัง 88,065,244.83 90,546,115.02 2,480,870.19 2.82 88,952,960.50 95,421,941.50 6,468,981.00 7.27
12 ยะลา 24689 โรงพยาบาลกรงปินัง 103,744,931.80 127,295,378.10 23,550,446.30 22.70 103,226,254.00 113,774,651.23 10,548,397.23 10.22
12 นราธิวาส 10750 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 1,098,735,820.51 1,268,055,344.26 169,319,523.75 15.41 1,085,435,330.05 1,212,777,692.25 127,342,362.20 11.73
12 นราธิวาส 10751 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 613,393,120.74 692,123,037.57 78,729,916.83 12.84 613,354,534.15 644,038,872.55 30,684,338.40 5.00
12 นราธิวาส 11435 โรงพยาบาลตากใบ 213,039,468.01 236,755,345.47 23,715,877.46 11.13 209,215,950.00 231,483,850.85 22,267,900.85 10.64
12 นราธิวาส 11436 โรงพยาบาลบาเจาะ 177,741,474.43 188,023,475.00 10,282,000.57 5.78 174,383,372.28 177,848,231.89 3,464,859.61 1.99
12 นราธิวาส 11437 โรงพยาบาลระแงะ 271,140,404.94 353,914,779.02 82,774,374.08 30.53 265,216,622.32 290,338,962.35 25,122,340.03 9.47
12 นราธิวาส 11438 โรงพยาบาลรือเสาะ 213,830,953.58 204,240,649.71 -9,590,303.87 -4.48 210,306,142.42 211,752,923.50 1,446,781.08 0.69
12 นราธิวาส 11439 โรงพยาบาลศรีสาคร 134,420,765.54 140,680,839.36 6,260,073.82 4.66 138,398,118.53 140,956,914.07 2,558,795.54 1.85
12 นราธิวาส 11440 โรงพยาบาลแว้ง 172,585,192.03 176,980,572.47 4,395,380.44 2.55 168,523,632.18 171,865,754.67 3,342,122.49 1.98
12 นราธิวาส 11441 โรงพยาบาลสุคิริน 106,035,436.21 104,328,915.78 -1,706,520.43 -1.61 106,024,072.70 110,509,409.81 4,485,337.11 4.23
12 นราธิวาส 11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี 163,846,554.93 154,399,993.42 -9,446,561.51 -5.77 164,934,732.36 163,395,883.66 -1,538,848.70 -0.93
12 นราธิวาส 13818 โรงพยาบาลจะแนะ 142,353,427.27 147,203,739.43 4,850,312.16 3.41 134,150,496.01 146,553,897.71 12,403,401.70 9.25
12 นราธิวาส 15010 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 135,204,951.81 139,531,646.88 4,326,695.07 3.20 135,969,083.93 137,982,225.24 2,013,141.31 1.48
12 นราธิวาส 23771 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 168,459,823.50 192,506,856.18 24,047,032.68 14.27 168,011,703.27 181,482,173.63 13,470,470.36 8.02