รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน กันยายน 2564

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 38,185,655,297.40 40,755,531,554.81 2,569,876,257.41 6.73 37,562,881,132.37 38,768,381,468.49 1,205,500,336.12 3.21
02 18,648,617,565.97 21,365,222,274.85 2,716,604,708.88 14.57 17,920,413,884.56 19,446,521,380.16 1,526,107,495.60 8.52
03 13,184,705,621.79 15,639,579,631.08 2,454,874,009.29 18.62 12,592,667,831.31 13,545,095,884.32 952,428,053.01 7.56
04 21,334,762,154.22 26,876,475,550.19 5,541,713,395.97 25.98 20,738,046,047.56 21,941,165,716.89 1,203,119,669.33 5.80
05 27,663,583,038.06 35,813,067,946.28 8,149,484,908.22 29.46 26,233,012,151.47 28,529,690,497.55 2,296,678,346.08 8.75
06 30,422,875,019.97 38,884,231,895.51 8,461,356,875.53 27.81 28,502,606,609.21 31,825,344,131.88 3,322,737,522.67 11.66
07 20,369,618,516.54 24,236,559,325.56 3,866,940,809.02 18.98 19,336,819,701.35 20,784,473,452.10 1,447,653,750.75 7.49
08 22,815,700,452.56 26,521,911,572.12 3,706,211,119.56 16.24 22,052,199,546.16 23,505,304,272.91 1,453,104,726.75 6.59
09 28,375,889,950.42 35,532,773,305.93 7,156,883,355.51 25.22 27,278,000,268.51 29,957,400,250.22 2,679,399,981.71 9.82
10 19,719,671,594.69 22,932,069,594.59 3,212,397,999.90 16.29 19,190,326,288.28 20,618,846,000.46 1,428,519,712.18 7.44
11 23,368,241,590.40 26,375,554,172.47 3,007,312,582.07 12.87 21,813,185,966.27 23,367,224,796.12 1,554,038,829.85 7.12
12 25,007,821,611.31 29,203,868,140.33 4,196,046,529.02 16.78 24,006,802,224.85 25,522,541,819.65 1,515,739,594.80 6.31