รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน กรกฎาคม 2564

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 250,683,455.31 51,731,228.99 -198,952,226.32 -79.36 243,672,041.06 53,860,214.23 -189,811,826.83 -77.90
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 266,750,097.19 80,550,349.98 -186,199,747.21 -69.80 256,072,557.07 74,506,781.24 -181,565,775.83 -70.90