รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 128,090,371.33 44,714,448.80 -83,375,922.53 -65.09 123,420,369.18 33,995,213.26 -89,425,155.92 -72.46