ค้นหาโรงพยาบาล

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รหัส
ชื่อรายการ
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
P04 รายได้ UC 3,683,730.92 1,494,155.53 -2,189,575.39 -59.44 7,367,461.83 17,189,047.87 9,821,586.04 133.31 11,051,192.75 19,095,980.32 8,044,787.57 72.80 14,734,923.66 0.00 0.00 0.00 18,418,654.58 0.00 0.00 0.00 22,102,385.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P05 รายได้จาก EMS 16,680.00 0.00 0.00 0.00 33,360.00 0.00 0.00 0.00 50,040.00 51,100.00 1,060.00 2.12 66,720.00 0.00 0.00 0.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 100,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 5,345.50 2,450.00 -2,895.50 -54.17 10,691.00 12,927.25 2,236.25 20.92 16,036.50 21,099.25 5,062.75 31.57 21,382.00 0.00 0.00 0.00 26,727.50 0.00 0.00 0.00 32,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 21,751.54 30,771.00 9,019.46 41.47 43,503.08 59,301.00 15,797.92 36.31 65,254.62 86,044.00 20,789.38 31.86 87,006.16 0.00 0.00 0.00 108,757.70 0.00 0.00 0.00 130,509.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 229,684.27 371,947.00 142,262.73 61.94 459,368.53 648,632.00 189,263.47 41.20 689,052.80 860,868.32 171,815.52 24.94 918,737.07 0.00 0.00 0.00 1,148,421.33 0.00 0.00 0.00 1,378,105.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P08 รายได้ประกันสังคม 184,180.79 177,495.00 -6,685.79 -3.63 368,361.57 339,558.00 -28,803.57 -7.82 552,542.36 478,813.00 -73,729.36 -13.34 736,723.14 0.00 0.00 0.00 920,903.93 0.00 0.00 0.00 1,105,084.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 57,467.91 20,328.00 -37,139.91 -64.63 114,935.82 45,839.00 -69,096.82 -60.12 172,403.74 65,778.00 -106,625.74 -61.85 229,871.65 0.00 0.00 0.00 287,339.56 0.00 0.00 0.00 344,807.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 389,980.97 263,102.50 -126,878.47 -32.53 779,961.94 618,546.50 -161,415.44 -20.70 1,169,942.91 972,117.03 -197,825.88 -16.91 1,559,923.87 0.00 0.00 0.00 1,949,904.84 0.00 0.00 0.00 2,339,885.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 3,169,312.50 3,197,798.36 28,485.86 0.90 6,338,625.00 6,409,718.28 71,093.28 1.12 9,507,937.50 9,622,880.78 114,943.28 1.21 12,677,250.00 0.00 0.00 0.00 15,846,562.50 0.00 0.00 0.00 19,015,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P12 รายได้อื่น 822,352.77 44,053.00 -778,299.77 -94.64 1,644,705.54 446,549.25 -1,198,156.29 -72.85 2,467,058.32 7,541,969.95 5,074,911.64 205.71 3,289,411.09 0.00 0.00 0.00 4,111,763.86 0.00 0.00 0.00 4,934,116.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13 รายได้งบลงทุน 1,077,708.24 0.00 0.00 0.00 2,155,416.48 0.00 0.00 0.00 3,233,124.72 2,258,698.88 -974,425.84 -30.14 4,310,832.96 0.00 0.00 0.00 5,388,541.20 0.00 0.00 0.00 6,466,249.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13S รวมรายได้ 9,658,195.40 5,602,100.39 -4,056,095.01 -42.00 19,316,390.80 25,770,119.15 6,453,728.35 33.41 28,974,586.20 41,055,349.53 12,080,763.33 41.69 38,632,781.60 0.00 0.00 0.00 48,290,977.00 0.00 0.00 0.00 57,949,172.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P14 ต้นทุนยา 624,639.01 154,897.82 -469,741.19 -75.20 1,249,278.01 555,036.09 -694,241.92 -55.57 1,873,917.02 1,040,981.62 -832,935.40 -44.45 2,498,556.02 0.00 0.00 0.00 3,123,195.03 0.00 0.00 0.00 3,747,834.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 266,666.67 291,682.24 25,015.57 9.38 533,333.33 566,980.99 33,647.66 6.31 800,000.00 766,654.18 -33,345.82 -4.17 1,066,666.67 0.00 0.00 0.00 1,333,333.33 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 81,467.75 41,333.10 -40,134.65 -49.26 162,935.50 82,154.58 -80,780.92 -49.58 244,403.25 107,719.42 -136,683.83 -55.93 325,871.00 0.00 0.00 0.00 407,338.75 0.00 0.00 0.00 488,806.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 241,568.21 194,695.74 -46,872.47 -19.40 483,136.42 299,009.79 -184,126.63 -38.11 724,704.63 361,602.39 -363,102.24 -50.10 966,272.84 0.00 0.00 0.00 1,207,841.05 0.00 0.00 0.00 1,449,409.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3,169,312.50 3,093,440.00 -75,872.50 -2.39 6,338,625.00 6,198,130.00 -140,495.00 -2.22 9,507,937.50 9,311,100.00 -196,837.50 -2.07 12,677,250.00 0.00 0.00 0.00 15,846,562.50 0.00 0.00 0.00 19,015,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 887,662.50 857,650.00 -30,012.50 -3.38 1,775,325.00 1,738,642.50 -36,682.50 -2.07 2,662,987.50 2,616,007.50 -46,980.00 -1.76 3,550,650.00 0.00 0.00 0.00 4,438,312.50 0.00 0.00 0.00 5,325,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P19 ค่าตอบแทน 1,365,025.00 1,300,690.00 -64,335.00 -4.71 2,730,050.00 2,639,650.00 -90,400.00 -3.31 4,095,075.00 4,033,583.00 -61,492.00 -1.50 5,460,100.00 0.00 0.00 0.00 6,825,125.00 0.00 0.00 0.00 8,190,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 172,989.17 121,536.36 -51,452.81 -29.74 345,978.33 252,092.53 -93,885.80 -27.14 518,967.50 417,076.03 -101,891.47 -19.63 691,956.67 0.00 0.00 0.00 864,945.83 0.00 0.00 0.00 1,037,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P21 ค่าใช้สอย 430,754.75 164,367.52 -266,387.23 -61.84 861,509.50 439,565.84 -421,943.66 -48.98 1,292,264.25 913,045.25 -379,219.00 -29.35 1,723,019.00 0.00 0.00 0.00 2,153,773.75 0.00 0.00 0.00 2,584,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P22 ค่าสาธารณูปโภค 212,916.67 164,715.72 -48,200.95 -22.64 425,833.33 332,689.57 -93,143.76 -21.87 638,750.00 484,998.09 -153,751.91 -24.07 851,666.67 0.00 0.00 0.00 1,064,583.33 0.00 0.00 0.00 1,277,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P23 วัสดุใช้ไป 497,893.15 203,813.76 -294,079.39 -59.06 995,786.29 531,637.75 -464,148.54 -46.61 1,493,679.44 684,289.66 -809,389.78 -54.19 1,991,572.58 0.00 0.00 0.00 2,489,465.73 0.00 0.00 0.00 2,987,358.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 670,451.03 662,933.11 -7,517.92 -1.12 1,340,902.06 1,339,177.54 -1,724.52 -0.13 2,011,353.10 2,009,870.86 -1,482.24 -0.07 2,681,804.13 0.00 0.00 0.00 3,352,255.16 0.00 0.00 0.00 4,022,706.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 12,833.33 0.00 0.00 0.00 25,666.67 11,818.00 -13,848.67 -53.96 38,500.00 11,818.00 -26,682.00 -69.30 51,333.33 0.00 0.00 0.00 64,166.67 0.00 0.00 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 500,250.00 238,846.60 -261,403.40 -52.25 1,000,500.00 496,836.10 -503,663.90 -50.34 1,500,750.00 523,884.10 -976,865.90 -65.09 2,001,000.00 0.00 0.00 0.00 2,501,250.00 0.00 0.00 0.00 3,001,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย 9,134,429.73 7,490,601.97 -1,643,827.76 -18.00 18,268,859.45 15,483,421.28 -2,785,438.17 -15.25 27,403,289.18 23,282,630.10 -4,120,659.08 -15.04 36,537,718.90 0.00 0.00 0.00 45,672,148.63 0.00 0.00 0.00 54,806,578.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P27S NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ 523,765.67 -1,888,501.58 -2,412,267.25 -460.56 1,047,531.35 10,286,697.87 9,239,166.52 881.99 1,571,297.02 17,772,719.43 16,201,422.41 1,031.09 2,095,062.70 0.00 0.00 0.00 2,618,828.37 0.00 0.00 0.00 3,142,594.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P28 สรุปแผนประมาณการ 0.00 -1,225,568.47 0.00 0.00 0.00 11,625,875.41 0.00 0.00 0.00 17,523,891.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) 0.00 -1,225,568.47 0.00 0.00 0.00 11,625,875.41 0.00 0.00 0.00 17,523,891.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planfin Control System 2.3 IT HIGMOPH