เลือกกลุ่มโรงพยาบาล

HGR กลุ่มโรงพยาบาล:

รหัส
ชื่อรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
Mean
Mean + 1 S.D.
Mean
Mean + 1 S.D.
Mean
Mean + 1 S.D.
Mean
Mean + 1 S.D.
Mean
Mean + 1 S.D.
Hospital Group Ratio 6.2 IT HIGMOPH