ค้นหาโรงพยาบาล

สรุป Planfin เทียบค่ากลาง (มูลค่า) -

รหัส
ชื่อรายการ
ปี 2563
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
Mean
S.D.
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
P04 รายได้ UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P05 รายได้จาก EMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P08 รายได้ประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P12 รายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13 รายได้งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13S รวมรายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P14 ต้นทุนยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P19 ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P21 ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P22 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P23 วัสดุใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P27S NI - รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 เงินบำรุงคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5060 เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospital Group Ratio 6.2 IT HIGMOPH