ค้นหาโรงพยาบาล

วางแผนการเงินเทียบค่ากลาง (มูลค่า) -

รหัส
ชื่อรายการ
ปี 2563
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
Mean
S.D.
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
มูลค่า
Growth
เทียบค่ากลาง
41010 รายได้ UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41050 รายได้ประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41060 รายได้แรงงานต่างด้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41111 รวมรายได้ OPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42010 รายได้ UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42050 รายได้ประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42060 รายได้แรงงานต่างด้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42222 รวมรายได้ IPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43010 รายได้ UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43020 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43030 รายได้ประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43040 รายได้แรงงานต่างด้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43050 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43060 รายได้จาก EMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43333 รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44010 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44020 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44030 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44040 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44050 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงงานต่างด้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44444 รวมส่วนต่างฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45010 รายได้ UC-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45050 รายได้ประกันสังคม-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45060 รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45080 รายได้จาก EMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45090 รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45100 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45110 รายได้อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45555 รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46010 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46020 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46030 รายได้งบลงทุนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSSS4 รวมรายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51010 ยาใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020 เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030 วัสดุการแพทย์ใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51050 วัสดุทันตกรรมใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51060 วัสดุใช้ไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51070 ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51080 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51090 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51100 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51110 ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51120 ค่าซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51130 ค่าใช้สอยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51140 ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51111 รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52030 ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52040 ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52050 รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52060 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52070 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52080 ค่าตอบแทน (ฉบับ 8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52090 ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52100 ค่าใช้จ่ายโครงการPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52222 รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53010 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53020 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53030 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53040 ค่ารักษาตามจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53050 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53060 ค่าตัดจำหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5SSSS รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61000 NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62000 EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11010 Cash and Cash equivalent (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11020 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11030 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11040 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกต้นสังกัด -สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11050 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง อปท. - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11060 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ CSMBS - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11070 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ SSS - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11080 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิแรงงานต่างด้าว - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11090 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ STATE - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11100 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพรบ. - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11110 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/บริการอื่น - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120 ลูกหนี้อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11130 Accrual Revenues( รวม ลูกหนี้) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11140 Inventory-ยาคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11150 Inventory-เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11160 Inventory-วัสดุการแพทย์คงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11170 Inventory-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11180 Inventory-วัสดุทันตกรรมคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190 Inventory-วัสดุคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11200 Total Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11210 Others (รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220 Total Current Assets (รวม สินทรัพย์หมุนเวียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11310 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (งบลงทุน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11320 เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ(งบลงทุน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11330 ที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11340 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11350 ครุภัณฑ์ - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11360 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11370 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11380 Net PPE (รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11390 Total Assets( รวม สินทรัพย์) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 Account Payable (เจ้าหนี้การค้า-ทั้งหมด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21020 Account Payable (เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ทั้งหมด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21030 Total Account Payable(เจ้าหนี้รวม-ทั้งหมด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21040 Unearned Revenues รายได้รับล่วงหน้า (งบลงทุน UC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21050 Unearned Revenues รายได้รับล่วงหน้า UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21060 Unearned Revenues รายได้รับล่วงหน้ารวมอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21070 Total Accrual Expenses(ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งหมด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21080 Short-term Liability(รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21090 Total Current Liabilities(รวม หนี้สินหมุนเวียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21100 Long-term Liability(หนี้สินไม่หมุนเวียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 Total Liabilities(รวมหนี้สิน ทั้งหมด) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 Equity (ทุนตั้งต้น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31020 ทุน-คงยอดเงินต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31030 Beginning Retained Earning (ยอดสะสม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31040 ปรับปรุงยอดสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31050 ปรับปรุงยอดสะสมจาก เงินกองทุนUC ปีก่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31060 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31070 รายได้งบลงทุน UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31080 รายได้งบลงทุนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31090 Net Income (รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิในงวดปัจจุบัน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31100 Total Equities (Fund Capital หรือ ทุน) สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31110 Total Liabilities and Equity (รวมหนี้สินและทุน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospital Group Ratio 6.2 IT HIGMOPH