ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา Authority

ความเป็นมาเดิม

         แรกเริ่ม หน่วยงานได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยใช้ ชื่อว่า “สำนักงานประกันสุขภาพ” เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่เตรียมการรองรับงานด้านประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนประกันสังคม เป็นต้น ในขณะเดียวกัน โครงการบัตรทอง GTZ1 ใกล้จะหมดสัญญาลง นายแพทย์อุทัย สุดสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งสำนักงานประกันสุขภาพ2 ขึ้นเป็นการภายในเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางวิชาการและประสานความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม และดำเนินการศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการบัตรสุขภาพ GTZ โดยมีนายแพทย์สมโภช มณเฑียรอาสน์ เป็นผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสุขภาพคนแรก และได้ดำเนินงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยมาตามลำดับ ดังนี้

– มีพัฒนาการที่สำคัญในการเร่งรัดและขยายการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร

– มีการรับโอนงานสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลจากกองสาธารณสุขภูมิภาคตั้งแต่ปีงบ 2538

– มีการออก “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล”

– สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มติอนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักงานประกันสุขภาพ”3 ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

         ต่อมาเมื่อรัฐบาลฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เข้ามารับตำแหน่งและประกาศนโยบายการสร้าง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนชาวไทย หรือที่รู้จักในนาม “โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” สำนักงานจึงต้องปรับบทบาทภารกิจของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของโครงการ โดยได้รับการผลักดันจากกลุ่มนักวิชาการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และนักการเมือง การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เป็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่สำคัญต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2544 และสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ในเดือนเมษายน 2545

         สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา ทำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการบริหารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้สำนักงานประกันสุขภาพ (เดิม) ทำหน้าที่ประสานการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “กลุ่มประกันสุขภาพ”4 ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         ภายหลังได้รับการยกระดับเป็น “กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ปี 2560 โดยมีบทบาทที่สำคัญด้านเศรษฐกิจสุขภาพ การเงินการคลังสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ ของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา