กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ/งาน

 กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ/งาน

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
กลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานกฎหมาย