กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ

 กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร
กลุ่มงานกฎหมาย

 

 

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ