หนังสือเวียน/อบรม

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย. 64

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาล […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64

1. แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบ64 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน C […]

แจ้ง2

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราช […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบา […]

แจ้ง2

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และสื่อสังคมออนไลน์

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิ […]

แจ้ง2

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วงสถานการณ์ระบาด COVID – 19

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วง […]

แจ้ง2

New ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มี […]

อบรม2

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชบุรี กรุงเทพฯ

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพร […]

อบรม2

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) […]

แจ้ง2

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564  

แจ้ง2

New แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ

แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลา […]

อบรม2

New หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2

หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็ […]

อบรม2

New หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP รุ่นที่ 1-4

หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏ […]

อบรม2

New หลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1-3

หลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การ […]

อบรม2

New ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ส่งใบสมัคร 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย […]

อบรม2

New หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับ นบส. รุ่นที่ 8 (เงื่อนไขตามลิงค์) ส่งใบสมัครภายใน 15 มีนาคม 2564

หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่า […]

อบรม2

New อบรมโปรแกรม Public Trianing ประจำปี 2564 ทั้งในรูปแบบ Online Trianing และรูปแบบ Classroom

อบรมโปรแกรม Public Trianing ประจำปี 2564 ทั้งในรูปแบบ O […]

อบรม2

New หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 12 (อบรม 13 วัน ค่าอบรมและดูงาน 125,000 บาท) รับสมัครวันนี้ถึง 16 มีนาคม 2564

หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 12 ( […]

อบรม2

New หลักสูตร นบส. : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น

หลักสูตร นบส. : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) […]

อบรม2

New รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใ […]

แจ้ง2

New แจ้งแบบจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางการตรวจราชการในประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล

แจ้งแบบจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางการตรวจราชการในประเด็นที่ […]

อบรม2

New การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมา […]

อบรม2

New ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน […]

แจ้ง2

New แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ขอ […]

อบรม2

New การแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร นบส.กษ รุ่นที่ 4 ปี 2564

 การแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร นบส.กษ รุ่นที่ 4 ปี 2564 […]

แจ้ง2

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

แจ้ง2

หนังสือแจ้งเวียนประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562

 

แจ้ง2

หนังสือแจ้งเวียนประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562