ผังบุคลากร

 


นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 นายอัครพงศ์ จุธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ด้านเวชกรรม)

 นายชุมพล นุชผ่อง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 นายสุรชัย คำภักดี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 นายวลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มภารกิจภายในกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางวรรณี ไวตรวจโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนุชนาจ วิริยะประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

นางสาวณิรดา โพธิ์ยิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

นางสาวปิยาภรณ์ ยิ้มศิริวัฒนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

งานกฎหมาย

นางนงลักษณ์ ยะสะกะ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้างานกฎหมาย

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

นางณัฐญาภรณ์ เพชรถิรสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

นางแก้วตา ธานีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

นางอุทัย เกษรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กร

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ

นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ