ข่าวการประชุม

7x74

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12/10/64

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหล […]

7x74

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางก […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 9/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

  ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/25 […]

7x74

ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

  ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญห […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี […]

7x74

ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th

หนังสือเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง […]

7x74

“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริ […]

7x74

“ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 6/2564 “

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7×7) ครั้งที่ 6/2564”

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ […]

7x74

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 5/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

“ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล “

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 4/2564

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 3/2564

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 2/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีส […]

7x74

เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบคำรับรอง ปี 2564 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2563

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2563

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2563

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2563

   ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกร […]

7x74

คณะกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายฯ ชดเชยค่าบริการฯ ครั้งที่ 2/2563

ลิ้งค์การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่าย วันที่ 13 […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 6/2563

  ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเ […]

629570

อบรมโปรแกรม Microsoft Excel Advance และ Infographic

  อบรมโปรแกรม Advance Excel และทักษะด้าน Infographic แบ […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 5/2563

7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 4/2563

7x74

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Cisco Webex ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

test

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 30 เม.ย. 2563

 

test

ประชุมเกี่ยวกับมาตรการและบริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ผู้ลี้ภัย และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 3/2563

test

การประชุมพิจารณามาตรฐาน และกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

test

การประชุมพิจารณามาตรฐาน และกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ผ่านระบบ VDO conference) ครั้งที่ 1

เอกสารการประชุม    

test

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบ VDO conference)

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 2/2563

test

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายและหลักเกณฑ์ชดเชยค่าบริการ

test

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 1/2563

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 5

test

ประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference

 

test

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Download

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 8/2562

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 7/2562

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 6/2562

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 5/2562

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 4

test

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกั […]

test

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศสำหรับระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าว

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 4/2562

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 3/2562

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 3

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 2/2562

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 1/2562

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่2

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่2

test

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่15 มี.ค 62

test

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

test

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

test

ประชุม คัดเลือกหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่การประเมิน เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 16.30

   

test

ประชุมหารือการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ และการเบิกจ่ายตามสิทธิ

test

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 10/2561

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 9/2561

test

เอกสารประกอบการประชุม จัดทำ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการใช้จ่ายเงินในเรื่องการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

เอกสารประกอบการประชุม จัดทำ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานเกี่ […]

test

คณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ครั้งที่ 4/2561

test

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ วันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี

test

การประชุมหารือการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขาลง)

test

ร่างบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

test

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

test

การประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

test

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 7/2561

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 6/2561

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 4/2561 และครั้งที่ 5/2561

test

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดกา […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561

 

test

เอกสารการประชุมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.0๐น.

การประชุมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเ […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 1/2561

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 10/2560

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 9/2560

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 8/2560

test

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ […]

test

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี“ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของ […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 6/2560

 

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 5/2560

test

เสวนาวิชาการ “แก้กฏหมายบัตรทองประชาชนได้อะไร”

VDO เสวนาวิชาการ “แก้กฏหมายบัตรทองประชาชนได้อะไร& […]

test

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับ ปร […]

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 4/2560

test

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การส่งหลักฐานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการส่งหลักฐานการบริหารจัดการกอง […]

test

การใช้จ่ายเงิน LTC-VDO conference กลุ่มประกันสุขภาพ

๑ ผอ. บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ การใช้จ่ายเงิน LT […]

test

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน พ […]

test

เอกสารประกอบโครงการอบรมฯ (ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ ๓๗/๒๕๕๙ (๔ ภาค)

test

โครงการอบรมการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙

test

เอกสารประกอบการประชุม Conference การใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2559 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เอกสารประกอบการประชุม Conference การใช้จ่ายเงินตามประกา […]

DSC04647

เรื่อง ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ […]

DSC04631

เรื่อง การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศ และระดับเขต

เรื่อง การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมระหว่ […]

DSC04302

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน และเทคนิคการจัดทำต้นทุน Unit Cost ของหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะท […]