รับรองข้อมูลประกอบการประมาณการจัดสรรงบ Basic payment ปี 2564

hospital-bed (5)เขตนะ

 ข้อมูลเตียงสำหรับจัดสรรงบ UC หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

  หนังสือแจ้งดำเนินการ 

ดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม         คลิ๊ก

2. ขอเปิดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  คลิ๊ก

หมายเหตุ  เปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบของเขตสุขภาพ

money2

จังงงง

ข้อมูลปรับลดค่าแรง หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

  หนังสือแจ้งดำเนินการ 

ดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม        คลิ๊ก

2. ขอเปิดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  คลิ๊ก

หมายเหตุ  เปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบของจังหวัด (รับมอบหมายจากนายแพทย์ สสจ.) จังหวัดละ 1 คน