ผังบุคลากร

 


นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 นายวลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นายถาวร สกุลพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มภารกิจภายในกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนุชนาจ วิริยะประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

นายวัลลภ คชบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานสารสนเทศและพัฒนาองค์กร

นางสาวพวงผกา มะเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพัฒนาองค์กร

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

นายวัลลภ คชบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร

นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

นางแก้วตา ธานีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางวรรณี ไวตรวจโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ