ผังบุคลากร

 


นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 
 

ที่ปรึกษากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นายถาวร สกุลพาณิชย์
รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค
(นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ) (ด้านวิจัย)


รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 นายสุรวิทย์  ศักดานุภาพ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายสุเทพ จันทรเมธีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

 นายสงกรานต์ จันทร์มุณี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา)

 นายอัครพงศ์ จุธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

 นายวลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มภารกิจภายในกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนุชนาจ วิริยะประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

นายวัลลภ คชบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานสารสนเทศและพัฒนาองค์กร

นางสาวพวงผกา มะเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพัฒนาองค์กร

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

นายวัลลภ คชบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

นางแก้วตา ธานีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางวรรณี ไวตรวจโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

บุคลากรภายในกลุ่มงานฯ