ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน

7x74

“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริ […]

7x74

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7×7) ครั้งที่ 6/2564”

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ […]

7x74

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ […]

7x74

“ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล “

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

 ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมา […]

7x74

ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ และมาตรฐานการจ่ายการดูและผู้ป่วยระยะกลาง (งวดที่ 4)

   ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัด […]

7x74

“ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเหลือง ขนาด 5,000 เตียง ตั้งอยู่ในอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธานี”

    “ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อ […]

7x74

ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564

       ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและ […]

7x74

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

         ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ […]

การประชุมการวิเคราะห์รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรและต้นทุนบริการปฐมภูมิเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ (งวดที่ 2)

          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศร […]

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกอง […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาสดำร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องในโอกาส ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศ […]

เกียรติบัตรแสดงว่ากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2563

เกียรติบัตรแสดงว่ากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเ […]

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ปี64

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษที่กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

     

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1/263 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาและหรือปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

การประชุม PMQA ครั้งที่2/2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันสวดมนต์วันพระ 17 มกราคม 2563

ประชุมหารือคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2563

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกิจกรรมถือถุงผ้ามาทำงานวันศุกร์

   

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม ผลงานของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

การประชุมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปีงบประมาณ 2563

 

การประชุมกลุ่มงานสารสนเทศและพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน

การประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพกิจกรรม […]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Office) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกัน […]

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. 2561

พิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประ […]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561 วันที […]

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ที่ผานมา นายวลัญช์ชัย จึงสำ […]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560 วันที […]

โครงการอบรมการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการอบรมการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลกลุ่มประกันสุขภาพ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Development)

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Devel […]

DSC04371

พิธีเลี้ยงอำลาและต้อนรับบุคลากรกลุ่มประกันสุขภาพ

พิธีเลี้ยงอำลาบุคลากรและต้อนรับบุคลากรใหม่ของกลุ่มประกั […]