ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน

New ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meeting

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงง […]

New การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Payment) สำหรับบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา : โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกหมอครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อพัฒนากลไกการจ่ […]

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองเ […]

7x74

ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังสุขภาพ

 ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิร […]

7x74

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา

     พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปั […]

7x74

การอบรมสร้างความตระหนัก เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

  การอบรมสร้างความตระหนัก เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาควา […]

7x74

ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลัง

ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ […]

7x74

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กศภ. ร่วมต้อนรับ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12/10/64

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 10/2564

 ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประ […]

7x74

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประม […]

7x74

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองพลวัตระบบของการปฏิรูปการคลังสุขภาพ

How to Use Systems Thinking Tools in Health Policy Proc […]

7x74

โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์และระบบการวัดผล (Design Thinking & OKRs)

โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภา […]

7x74

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบกลไกและแนวทางการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่ว […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 6 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบุษราคัม

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 6 ผ […]

7x74

ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/ […]

7x74

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีป […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 5 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบุษราคัม

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 5 ผ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7*7) ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนเงาะโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุ […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 4 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 4 ผ […]

7x74

ประชุมคณะทำงาน 8×8 (ประชุมหารือ (ร่าง3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2564)

ประชุมคณะทำงาน 8×8 วันที่ 5 สิงหาคม 2564          กองเศ […]

7x74

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ การวิ […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 3 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 3 ผ […]

7x74

ลงพื้นที่ติดตามระบบการเรียกเก็บรายได้คุณภาพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ลงพื้นที่ติดตามระบบการเรียกเก็บรายได้คุณภาพ กรณีโรคติดเ […]

7x74

การประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับรายละเอียดร่างความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

การประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับรายละเอียดร่างควา […]

7x74

ประชุมหารือแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมหารือแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เจ […]

7x74

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยา […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกอ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7*7) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 2 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 2 ผ […]

7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

  ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/25 […]

7x74

ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

  ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญห […]

7x74

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2564

  ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกา […]

7x74

เจ้าหน้าที่ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เสริมกำลังสนับสนุน ร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

  เจ้าหน้าที่ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เสริ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ 7×7 ครั้งที่ 7/2564

  ประชุมคณะกรรมการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันส […]

7x74

New ประชุมสรุปสถานการณ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

  ประชุมสรุปสถานการณ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันส […]

7x74

ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรจิตอาสาจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ปร […]

7x74

คำนวณต้นทุนเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลบุษราคัม

  คำนวณต้นทุนเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลบุษราคัม 3 กรกฏาค […]

7x74

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี […]

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบ […]

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะทำงานสิทธิประโยชน์ของไร้รัฐและระบบการเบิกจ่ายช […]

7x74

“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริ […]

7x74

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7×7) ครั้งที่ 6/2564”

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ […]

7x74

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ […]

7x74

“ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล “

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

 ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมา […]