ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 10/2564

 ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประ […]

7x74

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประม […]

7x74

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองพลวัตระบบของการปฏิรูปการคลังสุขภาพ

How to Use Systems Thinking Tools in Health Policy Proc […]

7x74

โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์และระบบการวัดผล (Design Thinking & OKRs)

โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภา […]

7x74

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบกลไกและแนวทางการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่ว […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 6 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบุษราคัม

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 6 ผ […]

7x74

ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/ […]

7x74

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีป […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 5 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบุษราคัม

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 5 ผ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7*7) ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนเงาะโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุ […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 4 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 4 ผ […]

7x74

ประชุมคณะทำงาน 8×8 (ประชุมหารือ (ร่าง3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2564)

ประชุมคณะทำงาน 8×8 วันที่ 5 สิงหาคม 2564          กองเศ […]

7x74

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ การวิ […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 3 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 3 ผ […]

7x74

ลงพื้นที่ติดตามระบบการเรียกเก็บรายได้คุณภาพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ลงพื้นที่ติดตามระบบการเรียกเก็บรายได้คุณภาพ กรณีโรคติดเ […]

7x74

การประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับรายละเอียดร่างความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

การประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับรายละเอียดร่างควา […]

7x74

ประชุมหารือแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมหารือแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เจ […]

7x74

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยา […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกอ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7*7) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 2 ผนึกกำลังร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทีม 2 ผ […]

7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

  ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/25 […]

7x74

ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

  ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญห […]

7x74

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2564

  ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกา […]

7x74

เจ้าหน้าที่ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เสริมกำลังสนับสนุน ร่วมปฏิบัติงาน “โรงพยาบาลบุษราคัม”

  เจ้าหน้าที่ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เสริ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ 7×7 ครั้งที่ 7/2564

  ประชุมคณะกรรมการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันส […]

7x74

New ประชุมสรุปสถานการณ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

  ประชุมสรุปสถานการณ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันส […]

7x74

ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรจิตอาสาจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ปร […]

7x74

คำนวณต้นทุนเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลบุษราคัม

  คำนวณต้นทุนเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลบุษราคัม 3 กรกฏาค […]

7x74

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี […]

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบ […]

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะทำงานสิทธิประโยชน์ของไร้รัฐและระบบการเบิกจ่ายช […]

7x74

“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริ […]

7x74

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7×7) ครั้งที่ 6/2564”

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ […]

7x74

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ […]

7x74

“ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล “

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการ […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

 ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมา […]

7x74

ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ และมาตรฐานการจ่ายการดูและผู้ป่วยระยะกลาง (งวดที่ 4)

   ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัด […]

7x74

“ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเหลือง ขนาด 5,000 เตียง ตั้งอยู่ในอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธานี”

    “ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” รองรับผู้ติดเชื้อ […]

7x74

ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564

       ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและ […]

7x74

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

         ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ […]

การประชุมการวิเคราะห์รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรและต้นทุนบริการปฐมภูมิเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ (งวดที่ 2)

          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศร […]

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกอง […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เนื่องในโอกาสดำร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เนื่องในโอกาส ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองเศ […]

เกียรติบัตรแสดงว่ากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2563

เกียรติบัตรแสดงว่ากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเ […]