แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการ ดาวน์โหลด
ใบลาออกข้าราชการ
ใบลาออกพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มขอโอน
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

1. พรก.2560             

2. คำสั่ง คสช. 33-2560  

 3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61 

 4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61 

  5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน    

  6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม  

 7. ท.ต.1 – คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

 8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

 9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม) 

แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลาพักผ่อน
แบบฟอร์มหนังสือขอรับรองเงินเดือน