แบบฟอร์มต่างๆ

รายการ ดาวน์โหลด
ใบลาออกข้าราชการ
ใบลาออกพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มขอโอน
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ/พนักงานราชการ)
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ)
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลาพักผ่อน
แบบฟอร์มหนังสือขอรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการทำลายเอกสาร
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง
แบบฟอร์มการขอส่งไปรษณีย์