เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพ

ประชุมติดตาม กำกับ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.-14.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข