ติดต่อกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แผนที่

ที่อยู่ติดต่อ

home-run (2)    กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         (Division of Health Economics and Health Security)

pin (2)    88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

facebook (3)    https://www.facebook.com/dhesmoph/ 

phone (1)    02-5901567

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มงาน

เบอร์โทรศัพท์

หน้าห้องผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
02-590-1553
กลุ่มภารกิจอำนวยการ
02-590-1572, 02-590-1573
กลุ่มงานพัฒนาองค์กร
02-590-2875
กลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ
02-590-2875
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
02-590-1574
กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
02-590-1557, 02-590-2409
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
02-590-1578, 02-590-1579, 02-590-2418
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ
02-590-1575, 02-590-1797
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
02-590-1577
กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
02-591-0108
งานกฎหมาย
02-590-2421