ติดต่อกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แผนที่

ที่อยู่ติดต่อ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(Division of Health Economics and Health Security)

88/20 ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทรสาร 02-5901567    Facebook : https://www.facebook.com/dhesmoph/ 

กลุ่มงาน
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
02-590-2412
กลุ่มงานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร
02-590-1553
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพ
02-590-2454
กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ
02-590-1797
เฝ้าระวังติดตามประเมินผลการเงินหน่วยบริการ
02-590-2416
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
02-590-1578
กลุ่มงานบริหารจัดการการประกันสุขภาพ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
02-590-1577
กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
02-590-2409
กลุ่มงานกฎหมาย
02-590-2420
กลุ่มงานพัฒนาองค์กร
02-590-2410
ศูนย์พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและมาตรฐานบริการสุขภาพ
02-590-2418