ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

home-run (2)    กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         (Division of Health Economics and Health Security)

pin (2)    88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

facebook (3)    https://www.facebook.com/dhesmoph/ 

fax-machine02-5901567

แผนที่

หน้าห้องผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

phone (1)  02-590-1553

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

phone (1)  02-590-1572, 02-590-1573

กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

phone (1) 02-590-1557, 02-590-2409

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

phone (1) 02-590-1577

กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

phone (1) 02-590-2875

กลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ

phone (1) 02-590-2875

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

phone (1) 02-590-1574

กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

phone (1)  02-951-0108

กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

phone (1) 02-590-1578, 02-590-1579, 02-590-2418

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

phone (1) 02-590-1575, 02-590-1797

งานกฎหมาย

phone (1)  02-590-2421