ภาพข่าวและกิจกรรม HIG.

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข กำกับดูแลด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และด้าน Chief Data Officer (CDO) ด้านการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

การอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรจิตอาสาจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564”

การประชุมคกก.จัดสรรงบ UC ฺBasic Payment สป.

การอบรมซักซ้อมความเข้าใขแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. สป.

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ “โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำดัชนีราคาสินค้าและบริการสำหรับระบบเศรษฐกิจสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1

 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1