ภาพข่าวและกิจกรรม HIG.

test

New การประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่าน ระบบ Tele Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2562

การประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเ […]

test

โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจหน่วยบริก […]

test

โครงการประชุมสัมนารายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2

  โครงการประชุมสัมนารายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูป […]

test

หารือคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุขุม  […]

test

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง สำหรับ […]