ภาพข่าวและกิจกรรม HIG.

New ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

New ร่วมแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ และมอบของที่ระลึกแด่ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2564

New การอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรจิตอาสาจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564”

การประชุมคกก.จัดสรรงบ UC ฺBasic Payment สป.

การอบรมซักซ้อมความเข้าใขแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. สป.

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ “โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำดัชนีราคาสินค้าและบริการสำหรับระบบเศรษฐกิจสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1

 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1

     

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2563

     

การประชุมพิจารณามาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2

     

การประชุมพิจารณามาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1

     

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     

การประชุมหารือ เรื่องการแก้ไขข้อติดขัดเกี่ยวกับระบบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว