ภาพข่าวและกิจกรรม HIG.

“การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564”

การประชุมคกก.จัดสรรงบ UC ฺBasic Payment สป.

การอบรมซักซ้อมความเข้าใขแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. สป.

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ “โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำดัชนีราคาสินค้าและบริการสำหรับระบบเศรษฐกิจสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1

 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   

โครงการศึกษาแผนแม่บท (Master Plan) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ศึกษาสถานการณ์และออกแบบระบบ ระยะที่ 1

     

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2563

     

การประชุมพิจารณามาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2

     

การประชุมพิจารณามาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1

     

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     

การประชุมหารือ เรื่องการแก้ไขข้อติดขัดเกี่ยวกับระบบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

     

พิธีเปิดโครงการ ก้าวท้าใจ Season1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

     

ชาวกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ร่วมงาน รับโชคดี ปีหนูทอง 2563

     

ชาวกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระ สวัสดีปีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 2563

     

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา

     

ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  เอกสารประกอบการประชุม       &nbsp […]

สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาความมั่นคงกิจการชายแดนไทยและแนวทางการแก้ไขแบบบูรณาการ

 

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์