แบบฟอร์ม IT

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับบริการงานทั่วไปด้านสารสนเทศ (IT_Request 1)
แบบฟอร์มขอรับบริการด้านข้อมูล (IT_Request 2) 1476263256_file_extension_pdf
แบบฟอร์มขอรับบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  (IT_Request 3) 1476263256_file_extension_pdf
แบบฟอร์มขอใช้บริการ HIG Data warehouse  
แบบฟอร์มประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ