คำรับรองการปฎิบัติราชการของ กศภ. ปี 61

ระยะเวลาการจัดส่งรายงานการประเมินผลตามคำรับรอง(SAR) รอบ6 เดือน
ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักส่งภายในวันที่ 23 กพ 61 และงานพัฒนาองค์กรส่งกพร สป วันที่ 26 กพ 61 และ ระยะเวลาการจัดส่งรายงานการประเมินผลตามคำรับรอง(SAR)รอบๅ12 เดือนให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักส่งภายในวันที่ 25 สค 61 และงานพัฒนาองค์กรส่งกพร สป วันที่ 28 สค 61 เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด >>  คำสั่งโครงสร้างกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
Click 1.คำสั่ง กศภ.  2.คำสั่ง กสธ.

ดาวน์โหลด >>  คำรับรองการปฎิบัติราชการของกศภ.ปี 61

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มประกอบคำรับรอง

ดาวน์โหลด >> แบบ ประเมินข้าราชการ

ดาวน์โหลด >> แบบประเมินพรก.ทั่วไป

ดาวน์โหลด >> รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด >> แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

 

ขอความร่วมมือข้าราชการและพนักงานราชการ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ ภายในวันนี้ (14 มีนาคม 2561) ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการสรุปและรายงานผู้อำนวยการ กศภ. ต่อไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม