ค่าตอบแทน พ.ต.ส.

เข้าสู่เว็บข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.) เข้าสู่เว็บกลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

เร่งรัดการกรอกข้อมูลบุคลากรในระบบ HROPS
การจัดสรรเงิน พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรเงิน พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดสรรเงิน พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมการเบิกจ่าย
การจัดสรรเงิน พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดสรรเงิน พ.ต.ส. ให้แก่ตำแหน่งที่มีสิทธิ์เบิกย้อนหลังก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560