งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

แบบรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบกลาง (ด่วน)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560
– รายการบริการผู้ป่วยใน/บริการเด็กเกิดใหม่ 3,376.36 ลบ.
– ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ปี 2560 1,000 ลบ

เขต 3

 

เขต 6

 

เขต 9

 

เขต 12