คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ช่องทางการติดต่อ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ตอบ

ราคาค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ตอบ

ราคาค่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ตอบ

การขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ตอบ

สถานการณ์ทางการเงิน สป.สธ

ตอบ

แนวทางปฏิบัติของสิทธิรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตอบ