รับรองข้อมูลประกอบการประมาณการจัดสรรงบ Basic payment ปี 2565

money2

จังงงง

ข้อมูลปรับลดค่าแรง หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

  หนังสือแจ้งดำเนินการ 

ดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม        คลิ๊ก

2. ขอเปิดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  คลิ๊ก

****หมายเหตุ****  

1. ต้องดำเนินการตามลำดับทั้ง 2 ข้อ จึงจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้
2. เปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบของจังหวัด (รับมอบหมายจากนายแพทย์ สสจ.) จังหวัดละ 1 คน