ข้อมูลผู้รับบริการ กรณี COVID-19 ที่มีการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ