เกี่ยวกับ Covid-19

แนวทางปฏิบัติของสิทธิรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

virusประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

virusประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)

virus

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563

virusประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

virus

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกัน ในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ฉบับที่ 3

virus

ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

bacteria

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

bacteria

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

bacteria

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

bacteria

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยบาลกรณีกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล ในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ)

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

virus

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ปีงบประมาณ 2564 virusการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

virus

NEW  แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

virus

 

NEW ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 4)

virus

NEW  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) virus

NEW  การปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

 

3. กองทุนประกันสังคม

bacteria

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

bacteria

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)

4. กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

virus

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. 2564

virusNEW แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

virus

NEW แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลัด กทม.

virusNEW แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสจ.

virusNEW แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมแพทย์

5. คนไร้สิทธิการรักษา

       วันที่รับบริการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

virus

NEW  หนังสือแจ้งเวียน สสจ.ทุกจังหวัด

virus

NEW แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา

virus

NEW  ใบสรุปค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รายบุคคล

virus

NEW แบบรายงานสรุปข้อมูลการขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รายโรงพยาบาล

วันที่รับบริการ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

virus

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ประเภทผู้ป่วยใน (IPD)

1. สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด     ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่าย

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 


2. สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์       ดาวน์โหลด

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค      ดาวน์โหลด

รียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต      ดาวน์โหลด

เรียน อธิบดีกรมอนามัย            ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่าย 

2. แบบสรุปค่ารักษาพยาบาล รายบุคคล     

             3. แบบสรุปค่ารักษาพยาบาล รายโรงพยาบาล


3. สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร               ดาวน์โหลด

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม              ดาวน์โหลด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย            ดาวน์โหลด 

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ       ดาวน์โหลด

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         ดาวน์โหลด

เรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)   ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่าย 

2. แบบสรุปค่ารักษาพยาบาล รายบุคคล     

3. แบบสรุปค่ารักษาพยาบาล รายโรงพยาบาล


6. กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

bacteria

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564

bacteria

ประกาศคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโรคโควิด19 (UCEP - COVID-19) กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

bacteria

NEW  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

หมายเลขสายด่วน

1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค (สอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ความรู้ด้านสุขภาพ)

1323 สายด่วนสุขภาพจิต (ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต)

1111 สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (สอบถามข้อมูลโควิด-19)

1669 สายด่วน สพฉ. (แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน)

1330 สายด่วน สปสช. (สอบถามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

1506 สายด่วนประกันสังคม (สอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคม)

1569 สายด่วนกรมการค้าภายใน (ร้องเรียนราคาสินค้า)

1135 สายด่วน บก.ปคม. (ร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค)