เกี่ยวกับ Covid-19

แนวทางปฏิบัติของสิทธิรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ดูทั้งหมด

virus_covid2

New ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 6)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ […]

virus_covid2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ […]

virus_covid2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ […]

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดูทั้งหมด

virus_covid2

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (เพิ่มเติม)

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือ […]

virus_covid2

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยbacteriaนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวั […]

virus_covid2

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยบาลกรณีกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล ในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวั […]

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูทั้งหมด

virus_covid2

New แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการ […]

virus_covid2

แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผลกระทบจากการฉีด […]

virus_covid2

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ฉบับเพิ่มเติม) [แนวทางการเบิกจ่าย Ang CI HI แบบ OP]

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส […]

3. กองทุนประกันสังคม ดูทั้งหมด

virus_covid2

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื […]

virus_covid2

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื […]

4. กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ดูทั้งหมด

virus_covid2

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมแพทย์

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ […]

virus_covid2

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสจ.

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ […]

virus_covid2

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลัด กทม.

แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้ […]

5. คนไร้สิทธิการรักษา ดูทั้งหมด

virus_covid2

การขอรับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation สำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

การขอรับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และก […]

virus_covid2

ขอความร่วมมือให้บริการรักษาพยาบาลผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือให้บริการรักษาพยาบาลผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษ […]

virus_covid2

ขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพ […]

6. กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ดูทั้งหมด

virus_covid2

แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันส […]

virus_covid2

ประกาศคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโรคโควิด19 (UCEP – COVID-19) กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ประกาศคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการจัดบริก […]

virus_covid2

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ กรณ […]

หมายเลขสายด่วน

1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค (สอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ความรู้ด้านสุขภาพ)

1323 สายด่วนสุขภาพจิต (ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต)

1111 สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (สอบถามข้อมูลโควิด-19)

1669 สายด่วน สพฉ. (แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน)

1330 สายด่วน สปสช. (สอบถามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

1506 สายด่วนประกันสังคม (สอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคม)

1569 สายด่วนกรมการค้าภายใน (ร้องเรียนราคาสินค้า)

1135 สายด่วน บก.ปคม. (ร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค)