ผังคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผังคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ประธานคณะทำงาน

 

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองผู้อำนวยการกองเศษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

คณะทำงาน

นางวรรณี ไวตรวจโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางนุชนาจ วิริยะประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรทรัพยากร
ด้านเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

นางณัฐญาภรณ์ เพชรถิรสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

นางสาวณิรดา โพธิ์ยิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

นางแก้วตา ธานีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

นางสาวนาวิน อินทะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
และประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ

นางอุทัย เกษรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กร

นางนงลักษณ์ ยะสะกะ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้างานกฎหมาย

คณะทำงานและเลขานุการ

 

นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ

 

 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกนกลดา อ่วมประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายธีรภัทร กลิ่นเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายนราศักดิ์ เขียวประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นางสาวบุษราคัม ปิ่นนาค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ