กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กฎกระทรวงแต่งตั้งกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
- NEW ประกาศ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

- ประกาศ แนวทาง และหลักเกณฑ์

กองทุนผู้ประกันตนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายงบงินอุดหนุน ปี 2550
ประกาศหลักเกณฑ์ทางการเงิน STP
1. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มี.ค. 2553 การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เม.ย. 2558 การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2563 การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม
4. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2563 การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
5. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มี.ค. 2564 การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2