ค่านิยมหลักองค์กร

 ค่านิยมหลักองค์กร CORE VALUES

SMART

S = service mind มีใจให้บริการ

M = Mastery มีการทำงานอย่างมืออาชีพ

A = Accountability มีการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคม

R = Relationship มีมนุษยสัมพันธ์ดี

T = Team work มีการทำงานเป็นทีม