วิสัยทัศน์ Vision

วิสัยทัศน์ Vision

“องค์กรชั้นนำระดับอาเซียน
ในการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
เพื่อสุขภาวะของประชาชน ภายในระยะเวลา 10 ปี”