ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ การนำเข้าและส่งออก
ของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ดาวน์โหลด