ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ
เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ดาวน์โหลด