ร่างประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพ ในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้า
และส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพ ในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ดาวน์โหลด