กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

  ดาวน์โหลด