คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 ดาวน์โหลด