ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ
และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ 
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 Open Cisco Webex Meetings 

Meeting number (access code): 158 388 0475

Meeting password: 1208