กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เจ้าภาพจงเจริญ