เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองพลวัตระบบ (System dynamic model) สำหรับคาดการณ์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังสุขภาพ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองพลวัตระบบ (System dynamic model)
สำหรับคาดการณ์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังสุขภาพ

 ดาวน์โหลด