New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2563

   ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) 
ครั้งที่ 7/2563