New ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เจตนารมณ์ มาตรการ