ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) และคู่มือการใช้งานระบบ MOPH Solicit

แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 
และคู่มือการใช้งานระบบ MOPH Solicit

   ลิงค์ดาวน์โหลด