ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจักการงานทั่วไปชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงวาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจักการงานทั่วไปชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงวาธารณสุข

 ดาวน์โหลด