ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ

ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 ดาวน์โหลด