เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทาง การแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์การบริหารจัดการการจ่ายชดเชยค่าบริการทาง การแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download