ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ดาวน์โหลด