ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 ดาวน์โหลด