ขอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2536

ขอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2536

แบบฟอร์ม 1 แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการ ที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563  

 

 แบบฟอร์ม 2 แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการ ที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563