เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจองห้องประชุมและการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ผ่านระบบ DHES-Office

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจองห้องประชุมและการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ผ่านระบบ DHES-Office 

  ดาวน์โหลด